LA VALOLO ALE TARITIGI E LUK KEKESIA
1
Tavu e tabaragu e Teopilas,
Egiteu la valalua isahari pala tovo lalaitia veia ge kekesi tola la merera oio te la veimulipolola te la igogolu te Iesus, ale pala La Uru visibitalea kabili tegatou. Egiteu lolo muli polo molia tegiteu ale hilo la igogolu te Iesus ale eia igoa, sokoa te la silokola, egiteu goio valolo tai oio vola. Me eau gabutatalea veia eia taritigi veia eau tai ge kekesi la merera tomi tegiteu ale eau lolotia palati kara igoie, veia eau ge kekesi matagaga seselea veia eme ge rovia. Eala eme ge rovia mai ele veia la merera tomi moli ale egiteu veiamu ovola te la igogolu te Iesus, eia sesele tomi moli.
E angelo isasa eia veiale Sekaraia ale e Ioanes ge sibitala
Te la imamala ale e Herod eia pou la mulugaluga tegiteu e Iuda, e pris isa oio, la isala e Sekaraia, eia te la karakara tegite pris ale egite toila veia e Abaisa. E rutula la isala e Lisabet, eia te la maratatila te Aron. Egira e tau me rutu iluale, egira maroka sesele te la milatalata te La Uru, egira mulimuli tataho la merera tomi moli te La Uru, egira kama ruru. Eala moli e Lisabet, eia varirobo, egira uru pepehoti, e latu girua ouka. Tio goio, la haro isasa la tabarila sibitala ale la karakara tegite pris te Sekaraiale ge vahari la vaabila te La Uru soilo te la luma la lotu. Egite tabari e Sekaraia veia eia ge goilo sesele la baa te La Uru ale kabili posa sesele, ge selu la silali la obu veia la maliala ge goata te La Uru, mai la vulovulo giteu e Iuda. 10 La valalua me hatavivile tomi ge magiri ogala te la kilaka robo la iruru tegiteu, e pris ge selu la pagale oilo la luma la lotu.
11 Goio, e Sekaraia magiri te la kilaka mai ele, e angelo te La Uru sibitala, eia magiri te la gale la poro e gata, ale eia selu la silali la obu ovola, 12 e Sekaraia karutu sesele, eia taga pepeho. 13 Eala moli e angelo goio veiala mago “Sekaraia, eme umala tataga, La Uru loloti la kilaka taume, e rutumu uru e Lisabet eia ge savu, eia ge pigo la kilolimu, eme ge toi la isala e Ioanes. 14 Eme ge sagege pepeho, me la valalua usu tai ge lege sisigi la guluvi tetala. 15 Eia ge la tahalo sesele te La Uru, eia kama ge liliu la lalu ale vagarigari, La Kalulu La Marokala ge volu tetala kara ale tilala ge taposea, kara ale eia ge uru. 16 Me oio te la valolo tetala, la valalua me hatavivile e Iuda usu ge vulo la gabutatalala tegiteu soio te La Uru tegiteu. 17 La Uru ge mamuga e latumu, eia ge vagari mai la bilalaha e Lisa alaura, La Kalulu La Uru ge oio tai tetala mai e Lisale, veia la valolo tetala ge tikumu, egite ururu ge loloa, egite kati ge vipou baa taro legiteu me latatu giteu. La valalua la vareagila tai ge loloa, egite ge vulo rivu soio te la gauru ale matata. Eia ge raragi la valalua me hatavivile mai ele veia egite ge lolo tataho La Uru tegiteu ale eia ge guvi.”
18 Tio, e angelo vikara kaluvu mai ele, goio, e Sekaraiale veiala mago “Eau ge rovia mave veia la merera taume eia sesele, la vuhula amila me rutugu tomi ururuti.”
19 Goio, e angelo kolia soio tetala mago “Eiau, la isagu e Gabriel, eau la bilalaha te La Uru. Eia baheau la merera ale taritigi mai ale eau veitiamu. 20 Me eme kamati ge vikara lou kara ale la merera tomi ale eau veiamu ovola ge puru, la vuhula eme tahi taro la merera taku, eala moli la merera taku eia sesele moli, eia ge puru, La Uru ge kisi robo la haremu.”
21 Tio, e angelo vikara kaluvu mai ele, eala moli egiteu la valalua me hatavivile ale egite magiri ogala egite pou taitalia, egite gabutatala papai, la vuhula e Sekaraia kama gogala hari, eia pou tabaa oilo. 22 Tio e Sekaraia goio gali sogala, eia kati vikara, egite goio rovia mai ele veia eia hiloti e angelo oilo la luma la lotu. Goio, e maura tuturi molitila la limala, eia kati vikarakara. 23 Mulimuli la imamala te la tilau ale te la karakara tetala oio te la luma la lotu, eia goio kaluvu, e Sekaraia beua soio la luma tetala, eia goio poutio.
24 Goio, tabaa bakisi, e rutula e Lisabet eia goio savu, la taio ilima polo, eia vei mago 25 “La Uru gogotiau, eia suliau, eau kati ge mahela veia eau varirobo, la vuhula eau savulatuti.”
E angelo sibitala tavu e Maria, eia veiala eia ge pigo e latula e Iesus
26 E Lisabet, eia savu la taio iuolo poloti, La Uru goio baha e angelo tetala e Gabriel soio la mautu e Nasaret oio la gale e Galilea, 27 veia ge sibitala tavu la sobe isasa, la isala e Maria, eia puli e haruala, ale la isala e Iosep, eia te la hilile Devit, la uru tegiteu e Iuda. 28 Goio, e angelo sibitala tavu e Maria, eia veiala mago “Tavile Uru, eme balava seseleti, La Uru eia pouti taume!”
29 Eala moli e Maria loloa mai ele, eia pou varumu moli veia la masovala soioge mave. 30 Eala moli e angelo goio veiala mago “Maria, eme umala tataga, La Uru eia pigi roboti leme la gilogo tetala. 31 Eme ge savu, mulimuli eme ge taposa e latumu, eia ge hatamale, eme ge toi la isala e Iesus. 32 Eia ge uru, la valalua ge toila e Latu La Tahalo Uru oata. La Tahalo Uru ge vipoua te la mulile tubula e Devit, 33 eia ge la mulugaluga tegiteu la hilile Iakob, eia ge mahuli moli, la viputumulila tetala kama ge kaluvu.”
34 Tio, e Maria loloa mai ele, eia goio tahi e angelo maie mago “Ale ge sibitala mave? La vuhula e haruagu soukama laha roboau.”
35 Goio, e angelo kolia soio tetala mago “La Kalulu La Marokala eia ge pou taume, la vagagarila te La Uru ge pigi robome, eala e latumu egite ge toila veia eia maroka, veia eia e Latu La Tahalo Uru. 36 Loloa, e isamu e Lisabet, eia uru pepehoti, eala moli eia oio savulatu isa e latula, eia ge hatamale. Egite pala veia eia varirobo, eala moli eia oio savulatu, eia vipolotia la taio iuoloti. 37 La vuhula la papaga tomi, La Uru koramulia ge igoa.”
38 Tio, e Maria goio loloa mai ele, eia goio veiala mago “Ioge, eau la tavile moli te La Uru taku. Eia ge mai moli ale eia veitiale.” Eia veiale angelo mai ele, tio e angelo goio hiliti taroa, eia tuga.
E Maria hari lalai e Lisabet
39 Tio, te la imamala moli alele, e Maria hiliti, eia goata la hohoi, eia hari lalai e isala e Lisabet oio la mautu tetala te la gale e Iudea, 40 eia goio te la luma te Sekaraia, eia laharoale isala. 41 Tio e Lisabet loloa eia laharoala mai ele, e latula soarope oilo la tiala, La Kalulu La Marokala eia goio volu sesele te Lisabet, 42 eia goio tola oata maie mago “La vibalavala te La Uru eia pou taume Maria, eme muga sesele tegite hatavivile tomi. E latumu tai la vibalavala te La Uru pouti tetala. 43 Eala moli ilava La Uru ge vibalava pepehoau mai ele veia e tila La Uru taku ge hari lalaiau? 44 Ale eme laharoagu, e latugu sagege, eia soarope oilo la tiagu. 45 Eme balavati, la vuhula eme toro kikiti te la merera te La Uru soio taume, veia eia ge puru sesele.”
La bilau la sagegela te Maria
46 Tio, e Lisabet vikara kaluvu soio te Maria, e Maria goio soko la bilau maie:
Oilo te la tiagu eau ge vaisale La Uru.
47 La kalulugu eia sagege pepeho te La Uru,
La Tahalo La Vimahuli taku.
48 Eau la tavile la bilalaha tetala,
eau la golu bulalahu,
eala moli eia gogotiau.
Kara igoie, kara mulimuli,
la valalua me hatavivile tomi ge toi leau
veia eau pou la balavala.
49 La vuhula La Uru taku ale vagari, eia visibitala
la visuli ale vagari sesele somai taku,
la isala maroka.
50 La gilogo tetala eia ge pou tegiteu tomi
ale togoa, eia kama ge kaluvu.
51 Eia vahiloti letatou la vagagari la limala,
eia igo marapati egiteu
ale egite veia egiteu taritigi.
52 Eia vibisi egiteu la mulugaluga,
eia vahiliti egiteu la valalua bulalahu.
53 Eia vaali egiteu ale pou la vitolola,
eia baha taro egiteu la tahalo la vuliti
egite ge kavelevele moli.
54 Te la gilogo tetala ale uru eia suliti egiteu
la valalua tetala e Iuda,
55 mai la merera tetala ale eia veia giteu e ururu,
veia la vibalavala tetala ge puru soio te Abraham,
me tegiteu e tutubula ale ge mulimuli.
56 Goio, e Maria pou vikapopo le Lisabet la taio itolu, mulimuli eia goio beu rivu loua soio la mautu tetala.
E Lisabet taposa e Ioanes
57 Goio, la imamala pou ale e Lisabet ge pigo, eia goio taposa e latula ale hatamale. 58 Egiteu e valaluala lolotia mai ele, egite hilotia veia La Uru eia gogo pepeho la tavile tegiteu, egite sagege vikapopo leia.
59 Tio, la logo ivitu polo, egira me haruala vahari e latu girua soio te pris veia ge koro la vovola mai la vulovulo giteu e Iuda. Egiteu e valalua girua veia ge tola leia e tamala veia la isala ge Sekaraia, 60 eala moli e tilala kama masaga, eia veia giteu mago “Ouka, eia kama ge mai ele, la isala ge Ioanes.”
61 Eala moli egite goio kolia soio tetala mago “Egiteu e valalua mulua isa, la isala kama e Ioanes veia amula ge tola leia.”
62 Tio, egite goio turi soio te tamala veia ge rovi la masasagala tetala, 63 eia baha isasa veia ge abiala la buk, eia goio kekesia maie “La isala ge Ioanes.” Tio egite hiloa mai ele, egite karutu. 64 Me oio moli ovola la kalameale Sekaraia eia goio tapulaka, eia goio soko la vaisalela soata te La Uru. 65 Me egiteu e valalua girua, egite hiloa mai ele, egite taga sesele, me la rerela eia taliti soio te la maututula tomi soata la rorobo ale te la gale e Iudea. 66 Me egiteu tomi ale loloa, egite sau tolea, egite gabutatala mulimulia, egite gabutatala maie mago “E guliliki ale soioge mave?” La vuhula egite hilotia veia la gilogo te La Uru eia oioti tetala.
La bilau la vaisalela te Sekaraia
67 Tio, e tamale Ioanes, e Sekaraia, La Kalulu La Marokala, eia goio volu te la tiala, eia goio veipala la merera te La Uru maie:
68 Etato ge vaisale La Uru, eia La Uru gatou e Iuda.
Eia gomai veia ge rou rivu lou la valalua
me hatavivile tetala taro la limale Satan.
69 Eia vahiliti e suara tegatou
oio te la hilile Devit,
eia ge sigirobo etatou,
70 mai la merera usu tegiteu la bilalaha tetala
te La Buk Tabu Ale Pala, eia veitia.
71 Eia suli etatou veia ge vimahuli etatou taro
egiteu la gima ale vile etatou,
72 veia ge visibitala sesele
la visuli uru somai tegatou,
mai la merera tetala soio tegiteu
e tutubu gatou alaura,
veia la merera tetala ge puru
mai sesele ale eia veia.
73 Mai la merera ale tikumu,
eia taua soio te tubu gatou e Abraham,
74 veia eia ge vimahuli etatou taro
la lima giteu la gima tegatou,
veia etato ge koramulia ge lotu tavua,
etato kati ge taga,
75 Etato ge pou la marokala oio te la lagula,
la vulovulo gatou ge matata tomi moli,
kara ale etato ge peho.
76 Me eme, e latugu e Ioanes, egite ge toime veia
eme la bilalaha te La Tahalo Uru oata,
eme ge mamuga, eme ge raragi la gauru te La Uru.
77 Eme ge vahilo legiteu e valaluamu la gauru
ale La Uru ge vimahuli egiteu ovola,
ale eia ge vimavulaha egiteu taro la iruru tegiteu,
ale egite igigoa.
78 Mai te la gilogo tetala ale taritigi pepeho,
veia la haro ge sibitala ale la matagaga te La Uru
ge pigi robo etatou,
79 veia la valalua la maligoma
ale poga tavu la pileho,
egite ge matagaga veia eia ge tata etatou
soio te la gauru ale taritigi,
la vaubila ouka oio ovola.
80 Tio, e Sekaraia vikara kaluvu mai ele, goio, la leavala usu polo, e latula e Ioanes eia tubu tahalo sesele, eia la tahalo isa ale vagari tai te la kalulula, eia mou moli oata la hohoi kara ale eia goio sibitala tavu egiteu e Iuda.