28
E Iesus mahuli rivu lou
(Mark 16:1-10; Luk 24:1-12; Ioanes 20:1-10)
Tio, la haro tabu tegiteu e Iuda kaluvuti, mai galigeli te la kavikoki bisi, te la muluga la haro te la vik aleie, e Maria Magdala mira me taola e tilale Iakob, egira goio sulaga tavu la libale Iesus veia ge hiloa.
Egira goio guvi, e malugulugu isa uru umu, e angelo te La Uru loata te la mori, sivo sotalo, gotalo te la libale, eia buli taro molia la uati ele, eia goio pou oata ovolao. Egira hiloa, la tirarola sasima, la kairobola tetala kea lovolovo sesele. Egite la valalua ale vagari robo la libale, egite tai hiloa, egite taga pepeho, la vovo giteu paririri, malugulugu, egite boru sotalo, egite mavuta mai ale peho.
Tio, e angelo goio veia girua la tavile iluale maie mago “Amula umala tataga, eau rovia amula paa mulimuli e Iesus, ale egite katu tolea oata te la tauvalautu. Amula hiloa, eia kati omaie, eia mahuli rivuti lou, mai ale eia veitia giteu la valalua tetala pala, taritigi amula ge gomai amula ge hilo la mulila ale egite vitabulia ovola. Taritigi tai veia amula ge tuga hari, amula ge veia giteu la valalua tetala maie ‘Eia mahuli rivuti lou taro la liba, eia mamugati soio la gale e Galilea, amuto ge mulimuli, amuto ge hiloa oio te la gale alele.’ Tiele eau veitia mulua mai ele, amula lolotia.”
Tio, la tavile iluale, egira hari moli veia ge beua soluma veia ge veipalea giteu la valalua te Iesus ele, egira taga, eala moli egira sagege tai, egira sele molia goluma. Egira tatuga te la gauru, e Iesus goio pala tavu egirua, eia veia girua mago “Kavikoki!” Egira goio boru lagu tugu, egira sau te la vahala, lotu tavua. 10 Goio e Iesus veia girua mago “Amula umala tataga. Amula ge goio ge veia giteu e tabarabaragu veia egite ge goio e Galilea, egite ge hiloau oio te la gale alele.”
La veipalala tegiteu la valalua la vaubi ale vagari robo la liba
11 Egira la tavile iluale tatuga, egite la valalua la vaubi ale egite vagari robo la libale Iesus, egite goluma te la mautu uru, egite goio veia giteu la mulugaluga tegiteu e pris la veipalala tegiteu. 12 Tio egiteu la mulugaluga tegiteu e pris loloa mai ele, egite goio pou vikapopo me egiteu e ururu, egite viputumuli la gauru tegiteu isasa, egite goio abia giteu la valalua la vaubi la uati uru, 13 egite goio tutu tola vagaria giteu mago “Amuto ge vigia maie ‘Alalogo amite mata tutulu, amite mavuta, egite la valalua la vimari tetala gomai, egite bole pakalitia. 14 Mai e Pailat ge loloa mai ele, amite ge mera gogomeala, eia kama ge igo totolo amutou.’ ” 15 Tio egite la valalua la vaubi goio abia la uati ele, egite goio tilimulia mai la vikararala tegiteu ele, goio la rerela taliti soio tegiteu e Iuda, me la vikararala aleie palati karati igoie eia soloio moli tegiteu e Iuda.
E Iesus abia giteu la valalua la vimari tetala la igogolu
(Mark 16:14-18; Luk 24:36-49; Ioanes 20:19-23; La Bilalaha 1:6-8)
16 Goio, egite la valalua la vimari te Iesus ale savulusa gete sasa, egite tuga goio e Galilea, egite goio guvi oio te la gove bisi ale e Iesus veia giteu veia egite ge goio vola. 17 Egite goio hilo e Iesus, egite lotu tavua, eala moli isahari tegiteu ele kama tautaulailo sesele veia ale e Iesus sesele ale egite hiloale. 18 Eala moli e Iesus goio tuga tavu egiteu soio, eia goio vikara soio tegiteu maie “La Tahalo Uru eia sugu taroti la vagagarila tetala tomi somai taku, ale loata te la mori, ale otalo tai te la maututula. 19 Eala, eia taritigi veia amuto ge tuga, amuto ge valolo la valalua me hatavivile te la maratatila tomi te la galegale tomi veia egite ge roromuliau, amuto ge vuhi egiteu te la isale Tete, me Latula me La Kalulu La Marokala. 20 Amuto ge tovo tigi tai egiteu veia egite ge roromuli tomi la merera ale eau veitia mutou ovola. Eau ge pou sesele tamutou te la haroharo tomi, kara te la tapasi la maututula.”