2
E Iesus vimahuli la tahalo isasa la vovola mauba tomi moli
(Matiu 9:1-8; Luk 5:17-26)
La haro isahari poloti, mulimuli e Iesus beua soio la mautu e Kapernaum. Tio la valalua me hatavivile lolotia veia eia pouti oio la luma isasa, egite goio vikapopo te la luma alele. Egite goio pou vikapopo oio la luma aleie, la luma volu pepeho sesele, la baa te la goililola oukati. Tio e Iesus goio veipala la merera soio tegiteu. Goio la valalua isahari loio vahari isa la ilea soio te Iesus. La tahalole, la vovola mauba tomi moliti, eia kama tatuga, egiteu taho vaa bolea. La luma volu sesele legiteu la valalua me hatavivile, la baa ouka sesele ale egite ge vagoilo la tahalole soio te Iesus. Tio egite goio sile utu la varu la luma loata te la baa ale e Iesus pou oio vola. Egite goio kisi la mota soio te la muli la ileale, egite goio visariria loata, vagotaloa te Iesus. E Iesus rovitia veia egite veia eia koramuli seselea ge vimahuli lou la tahalo aleie. Eia goio veia la ileale mago “Latugu, la iruru taume mavulaha tarotime.”
Tio, egiteu la tahalo la mari isahari oio popou, eala moli oilo te la tia giteu egite gabutatala maie “Ilava la tahalole eia vigia maie? Eia kama togo La Tahalo Uru. Ere tahalo koramulia ge vimavulaha la iruru mai alele? La Tahalo Uru sekela moli.”
Tio, e Iesus roviti la gabutatalala tegiteu, eia hiliti, eia goio tahi egiteu mago “Igo mave amuto gabutatala oilo te la tia mutou mai ele?” Eia goio tahi lou egiteu mago “Eia vagari mave, veia eau ge vimavulaha la tahalole te la iruru tetala, uka eau ge vimahulia? 10 Eia sesele, eau pouti omai la maututula, eala moli la masasagala taku veia amuto ge rovia, eiau e Latu La Tahalo, eau koramulia ge vimavulaha la iruru te la valalua me hatavivile.” 11 E Iesus vikara mai ele, eia goio veia la tahalo ale leale mago “Eau veiamu, eme ge hiliti, abi la mulimu, eme ge goio la luma taume.”
12 Tio eia goio hiliti, eia abi la mulila, tugatio. Egite tomi hiloa, egite karutu seselela. Egite goio vei tataho La Tahalo Uru, egite vikara maie mago “Alaurati karati igoie, etato kama hilo isasa la paga mai aleie.”
E Iesus veiale Levi veia eia ge tilimulia
(Matiu 9:9-13; Luk 5:27-32)
13 E Iesus beu rivua goio lou la magolilo e Galilea, la valalua me hatavivile usu guvi tavu loua, eia vimari egiteu. 14 Eia tatuga soio, eia hilo e Levi e latule Alpias, eia popou te la luma ale egite pipigi la takes ovola. E Iesus veiala mago “Eme ge tilimuliau.” Tio la tahalole hiliti, eia goio tilimuli e Iesus.
15 Mulimuli e Iesus pou te la luma te Levi, eia ali vikapopo la valalua la giligi la takes me la valalua la iruru tai isahari. La vuhula la valalua usu ale kama kokora mai ele, egite isu la merera te Iesus, egite goio bibibi tetala. Egiteu la valalua la vimari te Iesus tai isahari oio.
16 Tio, egiteu e pariseo, ale la valalua ale egite sau tola la vulovulo giteu e Iuda ale pala, egite hilo e Iesus eia popou, me eia ali vikapopo la valalua la giligi la takes me la valalua la iruru. Egite goio tahi la valalua la vimari te Iesus mago “Igo mave e Iesus ali vikapopo la valalua la ilabi la takes me la valalua la iruru tomi maie?”
17 Tio, e Iesus loloa mai ele, eia veia giteu mago “E dokta kama koramulia ge vimahuli egiteu ale mahuli tigi, ouka. Eia koramuli molia ge vimahuli lou egiteu ale lea. Eau kama guvi moli omai veia eau ge tola tavu egiteu ale taritigi, eau guvi moli omai veia eau ge suli egiteu la valalua me hatavivile ale igigo la iruru.”
La vimari te Iesus te la gauru la peremula
(Matiu 9:14-17; Luk 5:33-39)
18 La haro isasa la valalua la vimari te Ioanes la tahalo la vuluhi, me egiteu e pariseo, egite peremu. La valalua isahari goio tahi e Iesus mago “Omai la valalua la vimari te Ioanes, me egiteu e pariseo tai, egite peremu. Mai ale, egite tilimuli la vulovulo te ururu. Igo mave la valalua la vimari taume ouka?”
19 Tio, e Iesus koli la tilahi tegiteu mago “Mai egiteu la valalua me hatavivile ge goio la ilali la vitirorola, egite ge ali uka egite ge peremu? Ouka, egite kama koramulia ge peremu. Mai la taulai halaba soloio, egite ge ali moli, kama ge peremu. 20 Sesele, la haro mulimuli ge guvi la taulai halaba ge kokovu taro egiteu. Tio te la logo ale, egite ge peremu te la iloburukola tegiteu.”
21 Goio, eia goio tovo muli loua giteu te la valolo ale taritigi, mago “Mai la kulikuli isasa ale mumugu eia ge masile, umala sasahi robola la bautu la kulikuli isasa ale halaba, eia souka ge lapu masile lou la kulikuli ele.
22 “Mai la tahalo isasa ge saho la vaen ale halaba, eia vagari, eia umala ge sasahola la kulikuli la mee ale palati, eia mumuguti. La vuhula eia souka ge masile, la vaen ge pagegele bulalahu. Eia taritigi pepeho veia la tahalole ge saho moli la vaen la kulikuli la mee ale halaba, eia vagari.”
La vimari te Iesus te la masova la haro tabu
(Matiu 12:1-8; Luk 6:1-5)
23 Te la haro tabu isasa, e Iesus mite me la valalua la vimari tetala, egite tatuga te la tia la mahuma la kon. La valalua tetala, egite lelele la gauru oilo la tia la mahumale, egite puputu la balepa la kon veia ge alia.
24 Goio, egiteu e pariseo isahari goio veiale Iesus mago “Ae, eme hilo la valalua taume! Igo mave egite ababi la ilali te la haro tabu?”
25 Goio, e Iesus veia giteu mago “Soioge amuto soukama gigi la veimulipolola te La Buk Tabu Ale Pala, te la paga isasa la uru gatou e Devit igoa? Alaurati, e Abiata, eia la mulugaluga tegiteu e pris ale baumuli la luma la lotu. Te la imamalale, te la haro isasa, e Devit me la valalua tetala, egite vitolo, egite la ilali ouka. 26 E Devit goilo la luma la lotu, eia ali la bret la vahililola te La Tahalo Uru, eia maroka sesele. La bret alele, La Tahalo Uru mera roboa veia egiteu e pris moli ge alalia. Eala moli la mulugaluga tegiteu e pris, eia goio abiale Devit la bret alele, e Devit abia, alia, eia goio abi taia giteu la valalua tetala, egite tomi alia.”
27 Goio, e Iesus vei loua giteu e pariseo mago “La Tahalo Uru kama vipou etatou veia etato ge suli la haro tabu, ouka, eia vipou la haro tabu veia la haro tabu ge suli etatou. 28 Eau e Latu La Tahalo, eau la mulugaluga te la haro tabu.”