A Varumaraiang A Waambaar
Zin Pol Xa Waan
Sin Amun Tesalonikaa
A Dor Vaamaravazang Pana A Waambaar Angkari
Pol xa albis Tesalonikaa ma xa fazei wana a Dorang Daxa. Azanon Judaa di boromaazik malasing ma naan ka valaau waan Beria ma Etans ma mur Korin. Araan ka balas inaan ka varaar a waambaar angkari xa waan sin aubina di inaxam paazaai in Tesalonikaa.
Naan ka iziar Tesalonikaa wana a notaan ka xalxaalif, malasing ma xa varaar xari: 1. A dorang kuna vadikdikang a maskana aubina di samura inaxam paazaai. 2. A dorang pana a lan iwana iziarang lalozang a sasaxotang ma ainaxamang sin Nakmai. 3. A dorang pana aze razaan kana balas sin aubina di inaxam paazaai ina di maat paamua wana Iesu xa uli wat.
Tesalonikaa a bina laba zin amun paamua iwana gaapman, lamaskana provins in Maasedonia. Pana amun paambaar vaakdul Pol xa varaar, a waambaar angkari xa waamua. A maariaas iwana fararang ka malasing AD 51.
A baar 1 Tesalonikaa xa malasing kari:
(1) 1:1 A dor vaamaravazang
(2) 1:2-10 Pol xa wisfaadaxa wana naandi
(3) 2:1-3:13 Pol xa dador xol a vaamuzazang sina malasing a aaposal
(4) 4:1-5:22 A wat toroiang ina Nakmai xa saxot
(5) 5:23-28 A vaanongang iwana dorang
1
A Dor Vaamaravazang
Giu 17:1Nia xari Pol. Nia ma Saailaas ma Timoti, maadi farar waan taal zinim aubina naagu inaxam paazaai ma naagut balas fatu inaan la bina laba Tesalonikaa ma naagu iziar lamaskana Nakmai Damana dia ma a Piran Iesu Kaarisito.
A daxaiang ma a luaai zin Nakmai xana iziar varaxai wana nim.
A Roroiang Ma Ainaxam Paazaaiang Sin Aubina In Tesalonikaa
Bulaai maadi wisfaadaxa raal zin Nakmai xun nim faakdul, ma bulaai maadi lis taal nim la mita Nakmai, lamaskana amun maainungang sin nimtaal. Araan maadi maainung taal xa waan sin Nakmai Damana dia, maadit naxaam amun saan naagu gigiu bulin panaze wana ainaxam paazaaiang sinim lamaskana Iesu. Ma maadi naxaam taal amun faamuzazang naagu gigiu wanaze wana a matmalabuk sinim iwana sasaxotang azanon, ma maadi naxaam saait a irur dikdikang sinim panaze wana zimbangang faraxai wana ainaxam paazaaiang sinim pana a Piran Iesu Kaarisito.
Amun taatum lamaskana Kaarisito, Nakmai xa sasaxot nim. Maadi rexaas taal adu naan ka kalin nim, panaze a Dorang Daxa zin Nakmai ina maadi fazei raal zinim pana, xa wat faraxai wana a dikdikang ma a Laklagaai a Raabu ma maadi inaxam paazaai raal mase adu a dorang kari xa vaaratunaan. A Dorang Daxa angkanaan kawit a dorang palaau. Kawit. Naagu rexaazin fatalamin amun matmalabuk sin nimtaal araan maadi iziar lawalaua nim ma maadi vawaal raal nim. Giu 17:5-9Naagu valos fanong amun matmalabuk sin nimtaal ma amun matmalabuk sin a Piran. Aubina di vamazik nim, singsaxai naagu rudaxain a Dorang Daxa varaxai wana a nanamang ina a Laklagaai a Raabu xa lis sinim. Malasing ma nim amun fivingaaiang daxa lamarana aubina di inaxam paazaai di iziar lamaskana amun provins Maasedonia ma Aakaaiaa. A dorang pana a Piran ina naagu pitfiaat, ka waan farawuk faanong, malasing a linga raavuru ina xa raangis paan mase lawalaau. Kawit inaan be Maasedonia ma Aakaaiaa, xawit, amun bina vaakdul di rexaazin fanong ainaxam paazaaiang sinim pana Nakmai. Malasing ma maadina wen piaat taal tazaan pana ainaxam paazaaiang sinim. Avuna naandi nanga di dador vaamaravas pana a matmalabuk daxa zinim araan naagu ruzuaai nimtaal. Ma naandi zaait di fazei wana nim adu naagu luaa amun nakmai vaagit ma naagu inaxam taawuk kun Nakmai. Naari naagu vaamuzas aaxan Nakmai, naan ina xa vaaratunaan ma xa izi tapal. 10 Ma naagunat simbang pana Naatna ina xana kabal wat ikula la lia, naan ina Nakmai xa varamaraat faulin pana maatang. Naan kanaan Iesu, naan kana zaxot faulin dia ziaana a boromaazikang sin Nakmai ina xana wat.

1:1 Giu 17:1

1:6 Giu 17:5-9