A Varuaiang A Waambaar Zin Pita
Xa Waan Sin Aubina Di Inaxam Paazaai
A Dor Vaamaravazang Pana A Waambaar Angkari
Pita xa varaar a waambaar angkari la bina laba Rom. Aubina iwana gigiuang amun taksaarang ma amun maravas faagit di iziar varaxai wana aubina di inaxam paazaai, malasing ma Pita xa dador dikdik sin aubina di inaxam paazaai. Naan ka farar zaait ka piaat adu dina naknakaai wanaze Iesu xana uli wat. A maariaas iwana fararang ka malasing AD 67.
A baar 2 Pita xa malasing kari:
(1) 1:1-2 A dor vaamaravazang
(2) 1:3-15 Dia dina iziar malasing aubina zin Nakmai
(3) 1:16-21 A dorang pana Iesu Kaarisito xa vaaratunaan
(4) 2:1-22 A fanaauang pana amun maravas faagit
(5) 3:1-13 Auli watang sin a Piran
(6) 3:14-18 A vaanongang iwana dorang
1
A Dor Vaamaravazang
Nia xari Saaimon Pita, a iaana kilaaiang ma a aaposal zin Iesu Kaarisito.
Ga farar waan sinim ina Nakmai xa ra lis ainaxam paazaaiang sinim, avuna wana a matmalabuk ka tak sin Iesu Kaarisito, naan Nakmai zin dia ma a Baraai a Vaaroroiang sin dia. Ainaxam paazaaiang kanaan sinim ka daxa mase lamarana Nakmai, malasing simaam.
A daxaiang ma a luaai xana bas pakluaai wana nim lamaskana a rexaazang sin Nakmai ma Iesu a Piran sin dia.
Nakmai Xa Kalin Dia Dina Raagul Lalos Amun Lan Sina
Pana a dikdikang sin Nakmai, naan ka lis amun saan faakdul ina xat faraxas pana a roroiang sin dia xuna zindaxaiang ma dina rauxin aiziarang kana valos fatalamin a sasaxotang ma ainaxamang sin Nakmai, lamaskana rexaazang sin dia wana naan. Naan ina xa ra viring dia lamaskana a marmari daxaiang sina vaatak ma a daxaiang sina. Lamaskana amun saan angkanaan, naan ka lis amun kalxalang ina xa laba marazaat ma xa daxa mase. Lamaskana amun kalxalang kanaan kat faraxas naaguna gigiu varaxai wana Nakmai wana amun matmalabuk sina ma naaguna valiu amun matmalabuk taksaat ila pira angkari xat balas pana sasaxotang taksaat.
Naan a vuvuna xanaan naaguna gut kuna dumaiang ainaxam paazaaiang faraxai wana amun matmalabuk daxa. Ma naaguna gut kuna dumaiang amun matmalabuk daxa varaxai wana a rexaazang pana Nakmai. Ma naaguna gut kuna dumaiang a rexaazang pana Nakmai varaxai wana a matmalabuk iwana vadikdikang nim siaana amun sasaxotang taksaat ila winpina nim. Ma naaguna gut kuna dumaiang a matmalabuk iwana vadikdikang nim siaana amun sasaxotang taksaat faraxai wana a matmalabuk iwana irur dikdikang lamaskana amun maravanang. Ma naaguna gut kuna dumaiang a matmalabuk iwana irur dikdikang lamaskana amun maravanang faraxai wana a matmalabuk iwana valozang a sasaxotang ma ainaxamang sin Nakmai. Ma naaguna gut kuna dumaiang a matmalabuk iwana valozang a sasaxotang ma ainaxamang sin Nakmai varaxai wana a matmalabuk iwana sasaxotang axazak saksaxai malasing amun taatum. Ma naaguna gut kuna dumaiang a matmalabuk iwana sasaxotang axazak saksaxai malasing amun taatum faraxai wana rauxinang a matmalabuk iwana sasaxotang azanon tawarak pana maskana nim. Tamon amun matmalabuk angkanaan ka iziar zinim ma xat balas laba uzaa, a rexaazang sinim pana a Piran Iesu Kaarisito xana vuain nanga amun fnuaaina ma naaguna wen iziar walaau be. Singsaxai naan ina xawit na rauxin amun matmalabuk angkanaan, a marana xa bungbungaaf o xa marawif, ma xa naxambain fanong adu Nakmai xa ra vaninis naan siaana amun matmalabuk taksaat ina naa ra gigiu.
10 Malasing ma amun taatum surugu lamaskana Kaarisito, a maskana nim kana ramaraat ma naaguna vatangin pana a roroiang sinim adu Nakmai xa viring luk fanong nim ma xa ra kalin nim. Tamon naagu giu malasing kanaan, naaguna wen su, 11 ma dina zaxot falbis nim faraxai wana a nanamang ka bas marazaat lamaskana a bikabar ina xa izi tapal zin Iesu Kaarisito a Piran sin dia ma a Baraai a Vaaroroiang.
12 Naagu rexaazin fanong amun saan angkanaan ma naagu irur dikdik faanong pana amun faraviraaiang faaratunaan ina naagu rauxin fanong, singsaxai xa daxa wana gana vainaxaam bulin nim pana. 13 Araan ga iziar roro nanga, ga naxaam adu xa tak pana gana varamaraat kaarik ainaxamang sinim pana amun saan angkanaan, 14 panaze ga rexaas adu xa vaasilik faanong pana nia gana waan fataling a winpin angkari zurugu malasing a Piran surugu Iesu Kaarisito xa ra vazei vamaravaas nia. 15 Aiang gana gut kuna vainaxaamang nim pana amun saan angkanaan kuna naagunat naxaam falagot lamuraana ga maat.
Maadi Ra Raamin A Marmari Daxaiang Sin Nakmai
16 Araan maadi vazei nim pana a dikdikang sin Iesu Kaarisito a Piran sin dia ma a uli watang sina, xawit maadi fingaai walaau be wana amun fingaaiang ka maamis maam nanga maadi paata naxaam. Kawit. Maam nanga maadi ra raamin a marmari daxaiang ma dikdikang sina wana amun marana maam. 17 Nakmai Damana, xa valaup aizina ma xa lis a marmari daxaiang sina, araan naan ka dador wana a lingna ikula laaxur lamaskana adi marmari daxaiang ma a dikdikang sina. Naan ka piaat malasing kari, “Naari naarugu zurugu, ga sasaxot naan, ma ga nanam mase wana naan.” (Mt 17:5, Mk 9:7, Lk 9:35)
18 Ma nimtaal nanga maadi langarin taal a lingna, ina xa wat ikula la lia la raan angkanaan maadi iziar raal varaxai wana Iesu, la waatawut koxok.
19 Amun saan maadi raamin ka vabalos faratunaan a dorang sin amun profet ka wat sin dia ma xa daxa wana naaguna inaxam pana. Avuna a dorang sin amun profet ka malasing a laam ina xa ililap la bungsuzuk, ka ruaas nanga a bina xa raan ma xa ruaas a malara i waanaraan kana vamaravaas a maskana nim. 20 Azaan laba azaxai xari nim naaguna rexaazin adu xawit nat faraxas taxazak kana akpaat a vuvuna dorang sin amun profet lamaskana Baar Xoxok pana ainaxamang sina nanga. 21 Avuna xawit ta dorang profet na wat pana sasaxotang ma ainaxamang sin ta rapti. A Laklagaai a Raabu nanga xat paamuain ainaxamang sin aubina ina di viaat a dorang profet ka wat sin Nakmai.