A Varuaiang A Waambaar
Zin Pol Xa Waan Sin
Amun Tesalonikaa
A Dor Vaamaravazang Pana A Waambaar Angkari
Pol xa ra varaar a waambaar angkari araan ka iziar Korin, pana a flan ka malasing ka wizik saaxa lamuraana xa ra varaar a varumaraiang a waambaar zin aubina di inaxam paazaai Tesalonikaa. Kawit di valos falmur naandi, singsaxai Pol xa farar xuna vadikdikang a maskana naandi malasing naa ra giu lamaskana a waambaar i waamua. Naan ka varaar zaait azanon faraviraaiang nanga wana aze xana balas pana aubina di inaxam paazaai ina di maat paamua wana Iesu xa uli wat. A maariaas iwana fararang ka malasing AD 51.
A baar 2 Tesalonikaa xa malasing kari:
(1) 1:1-2 A dor vaamaravazang
(2) 1:3-12 Pol xa maainung pana naandi
(3) 2:1-17 Amun faraviraaiang
(4) 3:1-15 Dina giu a vaamuzazang daxa ma tuaa dina malumbaai
(5) 3:16-18 A vaanongang iwana dorang
1
A Dor Vaamaravazang
Giu 17:1Nia xari Pol. Nia ma Saailaas ma Timoti, maadi farar waan taal zinim aubina naagu inaxam paazaai ma naagut balas fatu inaan Tesalonikaa ma naagu iziar lamaskana Nakmai Damana dia ma a Piran Iesu Kaarisito.
A daxaiang ma a luaai zin Nakmai Damana dia ma a Piran Iesu Kaarisito xana waan sinim.
A Wisfaadaxaiang Ma Aikilizang Ma A Maainungang
Amun taatum lamaskana Kaarisito, xa daxa adu bulaai maadina wisfaadaxa raal zin Nakmai xu nim. Ka tak maadina giu raal malasing kanaan panaze a inaxam paazaaiang sinim kat laba uzaa, ma a sasaxotang sinim faakdul aaxan axazak saksaxai xat laba uzaa zaait. Malasing ma bulaai nimtaal nanga maadit falaup taal nim sin aubina di inaxam paazaai wana Nakmai lamaskana amun bina rawarak. Maadit falaup taal nim pana airur dikdikang sinim ma ainaxam paazaaiang sinim lamaskana amun maravanang ina naagut kazanin ma a maazikang ina aubina di ilis sinim.
Amun saan faakdul angkanaan ka vamaravaas adu aikilizang sin Nakmai xa tak. Malasing ma naan ka rudaxa wana nim kuna albizang lamaskana a bikabar zin Nakmai. Ma aubina dit famazik nim panaze naagu iziar lamaskana. Nakmai naan ka tak ma xana vamazik naandi ina di vamazik nim, ma xana vaiavus nim ina naagu xazanin a maazikang ma xa malasing saait kanaan pana nimtaal. Nakmai xana giu malasing kanaan araan a Piran Iesu xana balas puat la lia xunitiat faraxai wana axaiaf ma amun aangelo dikdik sina. Naan kana klis ma xana lis a puxaaiang taksaat pana naandi ina xawit di rexaazin Nakmai ma wana naandi ina xawit di valos a Dorang Daxa zin a Piran sin dia Iesu. Aais 2:10Aubina angkanaan dina xazanin a puxaaiang taksaat iwana aikilizang ina xana wen faanong, naan a purua tapal, ma dina iziar lawalaau ma xawit nat faraxas di wat lamarana a Piran ma a marmari daxaiang iwana dikdikang sina. 10 Aikilizang kanaan kana wat laraan a Piran kana balas kuna dina valaup aizina avuna wana aubina ninis sina. Naandi vaakdul angkanaan di inaxam paazaai, dina balaxof pana naan. Ma nim saait faraxai wana naandi wanaze naagu inaxam paazaai wana amun saan maadi ra vazei raal nim pana.
11 Wana amun saan angkanaan, bulaai maadit maainung taal xu nim. Maadit maainung taal zin Nakmai zin dia xuna vainotang nim kuna xanat faraxas naaguna valos a wat toroiang ina naan ka viring nim saxotang. Ma naan kana vawaal nim pana a dikdikang sina xuna waambazovang amun faamuzazang daxa naagu saxot naaguna giu, ma amun matmalabuk faakdul zinim ina ainaxam paazaaiang sinim ka vabalos. 12 Maadi maainung taal malasing kanaan kuna dina valaup aizina a Piran sin dia Iesu lamaskana roroiang sinim, ma Nakmai zaait kana valaup aizina nim avuna wana naan. Amun saan faakdul angkanaan kana balas lalos a daxaiang sin Nakmai zin dia ma a Piran Iesu Kaarisito.

1:1 Giu 17:1

1:9 Aais 2:10