A Varuaiang A Waambaar
Zin Pol Xa Waan
Sin Timoti
A Dor Vaamaravazang Pana A Waambaar Angkari
Lamuraana Pol xa farar waan sin Timoti, naan ka vataling Rom ma xa waan farawuk pana fazeiang pana Dorang Daxa. Di zaraak kaarik naan ma di rasin naan la vaal a vaamaazikang Rom. Naan ka rexaas adu a maatang sina xa vaasilik ma azanon aubina faawalang sina di ra waan faanong, malasing ma xa varaar a waambaar angkari. Naan ka saxot Timoti xana wat fazaaus. Naan ka farar zaait sina xuna airur dikdikang, panaze amun faamaazikang ma amun faapuruaiang ka wat faanong sin aubina di inaxam paazaai. A maariaas iwana fararang ka malasing AD 65.
A baar 2 Timoti xa malasing kari:
(1) 1:1-5 A dor vaamaravazang
(2) 1:6-14 Timoti xana xatkatong a Dorang Daxa
(3) 1:15-18 Pol xa dador wana aiziarang sina xa malasing faa
(4) 2:1-26 A matmalabuk sin a rapti vaamuzazang faaratunaan
(5) 3:1-9 Amun matmalabuk sin aubina la vaanongang iwana amun taan
(6) 3:10-4:8 Pol xat fadikdik Timoti
(7) 4:9-18 Pol xai dador wana naan nanga
(8) 4:19-22 A vaanongang iwana dorang
1
A Dor Vaamaravazang
Nia xari Pol, a aaposal zin Iesu Kaarisito, wana sasaxotang ma ainaxamang sin Nakmai, lalozang a xalxalang sina wana roro tapal xa iziar lamaskana Iesu Kaarisito.
Giu 16:1Nia ga varaar a dorang kari xa waan sunum Timoti, nua naarugu lamaskana ainaxam paazaaiang, ina ga sasaxot famarazaat.
A daxaiang ma a varamaaluvang ma a luaai xa waan sunum ka wat sin Nakmai Damana dia ma Iesu Kaarisito, a Piran sin dia.
Araan gat maainung sin Nakmai lamun paanaas ma labung, gat naxaam nua ma gai wisfaadaxa zina. Nia gat faamuzas ku naan malasing amun kulmua zurugu di rat gigiu. Nia gat faamuzas faraxai wana ainaxamang ka maravas. Ga naxaam faulin a raan angkanaan gu raangis. Ga saxot famarazaat adu gana raamin kaarik nua xuna gana nanam mase. Giu 16:1Ga naxaam faulin saait ainaxam paazaaiang sunum ka vaaratunaan. Duxum Lois ka rauxin awat inaxam paazaaiang kanaan ma dinaam Iunis ka rauxin saait. Ma ga maravas adu nua gu rauxin saait.
Guna Xatkatong Fatalamin A Dorang Daxa
Malasing ma ga saxot gana vainaxaam nua xuna vadikdikang a talazang ina Nakmai xa ra lis fanong sunum laraan angkanaan ga vamaal umirugu laaxur wana nua. Avuna Nakmai xawit na lis a Laklagaai a Raabu zin dia xuna vamarautang dia. Kawit. Naan kai sfaar vambos dia wana a dikdikang ma a matmalabuk iwana sasaxotang azanon ma a matmalabuk iwana xatkatong fatalaminang a roroiang sin dia nanga.
Malasing ma tuaa guna maangil wana pitfiaatang a dorang pana a Piran sin dia. Ma tuaa guna maangil zaait pana nia wanaze ga iziar la vaal a vaamaazikang saxotang Kaarisito. Singsaxai guna irur varaxai wana nia ma diaa dina vazaak iaa amun maazikang saxotang a Dorang Daxa lamaskana a dikdikang sin Nakmai naa ra lis sin dia. Naan ka zaxot faulin dia ma xa viring luk dia xuna balazang aubina ninis sina. Ka zaxot faulin dia xawit pana amun saan dia di ra giu vanong, kawit. Singsaxai wana sasaxotang sina nanga ma a daxaiang sina naan ka zaxot faulin dia ma xa viring luk dia. Naan ka ra lis a daxaiang kanaan sin dia lamaskana Iesu Kaarisito waamua wana faaziarang iwana a pira angkari. 10 Ma naari Iesu Kaarisito xa ra balas faanong iriat la pira angkari, ma xa vatangin fanong a daxaiang kanaan sina malasing a Baraai a Vaaroroiang sin dia, ma xa vanong a dikdikang iwana maatang. Ma naan ka lis a roroiang sin dia ma a roro tapal varaxai wana naan. A Dorang Daxa xa vamaravaas azaan angkanaan sin dia.
11  1Tim 2:7Ma lalozang a Dorang Daxa angkanaan Nakmai xa ra kalin fanong nia malasing a wangpaang ma a aaposal ma a maravas. 12 Malasing ma gat fazaak amun maazikang. Singsaxai nia xawit ga maangil, wanaze ga rexaas faanong pana a rapti ga inaxam paazaai wana naan, ma ga rexaas mase adu naan kat faraxas kana xatkatong amun saan nia ga ra lis la mitna xa ruaas la raan angkanaan mur.
13 Guna roting falagot amun faraviraaiang ina ga viraai nua wana waamua. Ma malasing nia ga ra viraai nua, guna varaviraain faraxai wana ainaxam paazaaiang ma a matmalabuk iwana sasaxotang azanon lamaskana Iesu Kaarisito. 14 Pana dikdikang sin a Laklagaai a Raabu ina xa iziar lamaskana dia, guna xatkatong fatalamin azaan daxa ina Nakmai xa ra rasin la mirum.
Amun Paliaana Pol
15 Gu rexaas adu aubina vaakdul la provins Esia, varaxai wana Faaigelas ma Emogenes di lis fanong a tora naandi zurugu ma di waan fataling nia.
16 Singsaxai ga maainung Nakmai adu naan kana vatangin a varamaaluvang sina zin Onesiforas naandi amun fatama, wanaze naan kat fadikdik nia faavaras ma naan kawit na ra maangil adu nia ga iziar la vaal a vaamaazikang. 17 Araan naan ka balas iriat la bina laba Rom, ka zaleng famaat nia xa ruaas ka tangin nia. 18 Ga maainung a Piran sin dia adu naan kana vabalos a varamaaluvang sina wana Onesiforas la raan angkanaan mur. Nua gu rexaas daxa adu Onesiforas kat fawaal vamarazaat nia la bina laba Efesas.

1:2 Giu 16:1

1:5 Giu 16:1

1:11 1Tim 2:7