15
Aiziarang Laba Xa Balas Jerusalem
Liv 12:3Azanon Judaa ina di inaxam paazaai wana Iesu di vinang Judia ma di waan Entiok. Ma dit firaai aubina di inaxam paazaai inaan malasing kari, “Nakmai xana wen saxot faulin nim tamon kawit naagu ftuk pizin a vang pakpaaka nim malasing amun Lus sin Moses ka dadorin.” Pol ma Baanabaas di langarin iaa ma di varamakalaai dikdik iaa mase varaxai wana naandi. Malasing ma aubina di inaxam paazaai ila bina laba Entiok, di kalin Pol ma Baanabaas ma azanon ubina di inaxam paazaai zaait kuna dina uzaa Jerusalem sin amun aaposal ma amun paamua ma dina xulus azaan angkanaan.
Aubina di inaxam paazaai in Entiok di kling naandi xunikula ma di zangas lamaskana amun non Fonisia ma Samaaria ma di pitfiaat sin aubina di inaxam paazaai inaan adu aubina xawit amun Judaa di inaxam taawuk ma di inaxam paazaai wana Iesu. A dorang kanaan ka vananam mase aubina vaakdul ina di inaxam paazaai lamun non angkanaan. Araan naandi di balas Jerusalem, aubina ila lotu inaan ma amun aaposal ma amun paamua di ruzuaai naandi. Ma Pol ma Baanabaas di pitfiaat iaa amun saan angkanaan Nakmai xa giu lamaskana a vaamuzazang sin nandiaa.
Singsaxai azanon Faarasi ina di inaxam paazaai di ramaraat ma di dador dikdik malasing kari, “Ubina xawit amun Judaa dina ftuk pizin a vang pakpaaka naandi ma dia dina vazei zaait naandi adu naandi dina valos amun Lus sin Moses.”
Amun aaposal varaxai wana amun paamua di balas fatu xuna xuluzang a dorang kanaan. Giu 10:1-43Di dador marazaat. Naanaan Pita xa ramaraat ma xa piaat naako, “Amun taatum lamaskana Kaarisito, naagu rexaas adu mumua, Nakmai xa ra kalin nia lawalaua nim ma aubina xawit amun Judaa di langarin a fazeiang ila nguzugu wana a Dorang Daxa ma di inaxam paazaai. Giu 10:44, 2:4Nakmai ina xa rexaazin a maskana aubina vaakdul xa rudaxain aubina xawit amun Judaa wanaze di inaxam paazaai. Ma naa vatangin araan naan ka lis a Laklagaai a Raabu zin naandi malasing be naa ra lis sin dia. Nakmai xa giu a lan azaxai be aaxan dia vaakdul amun Judaa ma aubina xawit amun Judaa. Naan ka zuk favaxur a maskana naandi wanaze di inaxam paazaai wana Iesu. 10 Malasing ma nim tuaa naagu lalaamangaain Nakmai wana lizang a maravanang iwana valozang amun Lus sin Moses sin aubina di inaxam paazaai, wanaze mumua amun kulmua zin dia ma dia zaait nanga xawit mase nat faraxas dina vazaak. 11 Kawit. Dia di inaxam paazaai adu Nakmai xa zaxot faulin dia be lamaskana a daxaiang sin a Piran Iesu malasing saait naandi.”
12 Naandi vaakdul angkanaan di izi manunus la raan Baanabaas ma Pol di pitfiaat iaa amun faakilanang ma amun faaxoxovang Nakmai xa ra giu la mita nandiaa lawalau aubina xawit amun Judaa. 13 Lamuraana dorang sin nandiaa, Jems ka piaat malasing kari, “Amun taatum lamaskana Kaarisito, naagu langar zurugu! 14 Naambari be Saaimon* Aza izina xanaan Pita. ka vamaravaas fanong adu waamua Nakmai xa vatangin a varamaaluvang sina zin aubina xawit amun Judaa ma xa zaxot luk azanon sin naandi ma naandi aaxana vaatak. 15 A dorang kanaan sina xa valaau vatfaraxas pana a dorang sin amun profet, di varaar vating malasing kari, 16 Nakmai xa piaat naako,
 
‘Lamuraana amun saan angkanaan, gana uli wat
ma gana varur vaulin a vaal maling sin Dewit ina xa ra zu vaanong.
Gana rasin faulin amun pop ila vaal angkanaan ina xa ra rambara varawuk
ma gana varur vavaxur,
17 kuna aubina rawarak dina zaleng nia.
Naandi aubina xawit amun Judaa, naandi vaakdul ina ga ra viring luk naandi adu aaxaku.
Nia a Piran ga pitfiaat azaan angkari
ma gana giu vatfaraxazin a dorang kari.’ (Aam 9:11-12)
18 Naan ka ra piaat a dorang kari zin aubina mumua nanga.”
 
19 Ma Jems ka piaat kaarik naako, “Malasing ma wana ainaxamang surugu, tuaa dia dina lis a maravanang sin naandi aubina xawit amun Judaa ina di inaxam taawuk puat sin Nakmai. 20  Zax 34:15-17, Liv 18:6-23, Liv 17:10-16Singsaxai dina farar waan sin naandi xuna vamaravaazang naandi adu tuaa naandi dina iaan a vanganang di talas pana zin amun nakmai vaagit, ma tuaa dina giu amun matmalabuk taksaat lamanar wana aizit maxuzang, ma dina wen iaan a maraaza amun kak talavaat di xut famaat ma tuaa dina imin a dari. 21 Avuna amun Judaa dit fakot amun Lus sin Moses lamaskana amun faal a maainungang sin naandi lamun Saabat faakdul, di varumara mumua mase ma xa ruaas taning. A dorang kanaan lamaskana amun Lus sin Moses di fazei vaanong pana lamun bina vaakdul.”
A Dorang Ka Waan Sin Aubina Xawit Amun Judaa Di Inaxam Paazaai
22 Amun aaposal ma amun paamua varaxai wana aubina vaakdul ila lotu di naxaam adu dina kalin tazanon ubina lamaskana lemlem angkanaan kuna dina waan Entiok faraxai wana Pol ma Baanabaas. Di kalin Judaas ma aza izina xanaan Baarsabaas, nandiaa Saailaas. Nandiaa uru rapti laba lawalau aubina di inaxam paazaai. 23 Di lis a waambaar angkanaan sin nandiaa ma xa piaat malasing kari,
 
“Maam amun aaposal angkari ma amun paamua, maam amun daaza nim lamaskana Kaarisito.
Maadi varaar a waambaar angkari xa waan sinim aubina xawit amun Judaa naagu iziar Entiok ma Siria ma Silisia.
A dor vaananamang ka waan sinim.
24 Maadi langar adu azanon simaam di waan inaan sinim ma di vabalos a maravanang pana amun dorang sin naandi ma di vamaskalus saait nim. Kawit maadi rudaxain naandi xuna fazeiang pana inaan. 25 Malasing ma maadi wat fatu ma maam faakdul maadi rudaxa adu maadina kalin tazanon ubina ma maadina kling naandi xa waan inaan sinim faraxai wana uru paasaxo daxa zin dia Baanabaas ma Pol. 26 Nandiaa xawit di inaxam marazaat iaa wana roroiang sin nandiaa wana giuang a vaamuzazang sin a Piran Iesu Kaarisito. 27 Ma maadi kling saait Judaas ma Saailaas kuna dina dadorin iaa la nguza nandiaa, a dorang bani ina maadi varaar lamaskana a waambaar. 28 A Laklagaai a Raabu varaxai wana maam maadi naxaam adu xana daxa malasing kari, maadina wen tasin ta maravanang pana nim, singsaxai naaguna valos be a dorang kari: 29 Naaguna wen iaan a vanganang di talazin sin amun nakmai vaagit, ma naaguna wen imin a dari, ma naaguna wen iaan a maraas amun kak talavaat ina di xut famaat, ma naaguna luaa psin amun matmalabuk taksaat lamanar wana aizit maxuzang. Naaguna balas daxa mase araan naagu valiu amun saan angkanaan.
Naan singbe.”
 
30 Naanaan aubina ila lotu di kling ubina angkanaan ma di waan Entiok. Araan di balas di viring fatu aubina di inaxam paazaai ma di lis a waambaar angkanaan sin naandi. 31 Aubina di vakot ma di nanam mase wana amun dor vaadikdikang. 32 Judaas ma Saailaas, nandiaa zaait uru profet, di dador marazaat iaa varaxai wana aubina di inaxam paazaai inaan kuna dador vawaalang ma vadikdikang naandi. 33-34 Lamuraana di ra iziar iaa wana azanon taan inaan, ubina di inaxam paazaai di kling pizin nandiaa varaxai wana a luaai xuna dina uli iaa zin amun aaposal ina di ra kling nandiaa.* Azanon fararang kawit na varas i mumua, di rauxin a dorang kari zaait: Singsaxai Saailaas ka naxaam adu naan kana iziar inaan. 35 Singsaxai Pol ma Baanabaas di iziar iaa inaan Entiok. Nandiaa varaxai wana azanon aubina xa varas dit faraviraai ma di fazei wana dorang sin a Piran.
Pol Ma Baanabaas Di Vatawagalaai Iaa
36 Azanon taan ka vaanong ma Pol xa vazei Baanabaas naako, “Dina uli iaa ma dina wa raamin iaa aubina di inaxam paazaai lamun bina vaakdul ina diaa di ra fazei iaa zin naandi wana a dorang sin a Piran, ma dina wa raamin iaa naandi di iziar malasing faa.” 37 Baanabaas ka saxot kana zaxot Jon aza izina Maak, faraxai wana nandiaa. 38  Giu 13:13Singsaxai Pol xa naxaam adu xawit na daxa xuna naan kana saxat faraxai wana nandiaa wanaze waamua Jon Maak ka vataling naandi la non laba Paamfilia ma xawit na iziar varaxai wana nandiaa wana vaamuzazang. 39 Di varamakalaai dikdik iaa ma di vatawagalaai iaa ma Baanabaas ka zaxot luk Jon Maak ma di xawaas iaa a sip kun Saaipras. 40 Singsaxai Pol xa kalin luk Saailaas ma aubina ina di inaxam paazaai di lis Pol ma Saailaas lawaana daxaiang sin a Piran ma di ramaraat ma di waan iaa. 41 Di zazangas iaa lamaskana a non laba ila uru provins Siria ma Silisia ma dit fadikdik iaa aubina ila maskana lotu.

15:1 Liv 12:3

15:7 Giu 10:1-43

15:8 Giu 10:44, 2:4

*15:14 Aza izina xanaan Pita.

15:20 Zax 34:15-17, Liv 18:6-23, Liv 17:10-16

*15:33-34 Azanon fararang kawit na varas i mumua, di rauxin a dorang kari zaait: Singsaxai Saailaas ka naxaam adu naan kana iziar inaan.

15:38 Giu 13:13