A Waambaar
Zin Pol Xa Waan
Sin Amun Kolosi
A Dor Vaamaravazang Pana A Waambaar Angkari
Amun faraviraaiang faagit ka balas Kolosi, ma Pol xa varaar a waambaar angkari araan ka iziar Rom. Amun faraviraaiang faagit kari: 1. Amun lus iwana tuaa rotingang, tuaa iaanang, tuaa xaavang. 2. Amun faraviraaiang pana amun aangelo di laaup pana Iesu. 3. A dorang pana “Nakmai xa ra viaat a rexaazang funfun simaam.” 4. Ma a mazamang sin aubina ila pira angkari. Malasing ma Pol xa viraai naandi wana dorang faaratunaan. A maariaas iwana fararang ka malasing AD 60.
A baar Kolosi xa malasing kari:
(1) 1:1-2 A dor vaamaravazang
(2) 1:3-14 Pol xa maainung ku naandi
(3) 1:15-23 Kaarisito xa laaup mase
(4) 1:24-2:5 Pol xat faamuzas dikdik
(5) 2:6-23 Kaarisito xa vamamaraxaas dia ziaana amun tataawuk ila pira angkari
(6) 3:1-4:6 Varaviraaiang pana aiziarang ka ninis
(7) 4:7-18 A vaanongang iwana dorang
1
A Dor Vaamaravazang
Nia xari Pol, a aaposal zin Iesu Kaarisito lamaskana sasaxotang ma ainaxamang sin Nakmai.
Nimaa Timoti daaza dia lamaskana Kaarisito, maadi farar waan iaa zinim aubina naagu inaxam paazaai naagu iziar Kolosi. Nim amun taatum lamaskana Kaarisito, ma nim naagu ninis ma naagu vaaratunaan pana ainaxam paazaaiang lamaskana Kaarisito.
A daxaiang ma luaai zin Nakmai Damana dia xa waan sinim.
Pol Nandiaa Timoti Di Maainung Iaa Xun Aubina In Kolosi
Araan maadit maainung iaa xu nim, maadi wisfaadaxa iaa bulaai xa waan sin Nakmai, Damana a Piran sin dia Iesu Kaarisito, wanaze maadi ra langar iaa adu naagu inaxam paazaai vaanong pana Iesu Kaarisito, ma naagu sasaxot aubina ninis faakdul zina. Ainaxam paazaaiang kanaan sinim faraxai wana a matmalabuk iwana sasaxotang azanon ka balas panaze naagut simbang faraxai wana ainaxam paazaaiang pana azaan ina Nakmai xat katkatong aaxanim ikula la lia. Ma azaan angkanaan ka iziar la lia naagu langarin fanong lamaskana a dorang faaratunaan, naan a Dorang Daxa xa wat sinim. A Dorang Daxa angkanaan ka balas ma xat fabalos a vuaaina ma xat falaup a vaakatang sin aubina di inaxam paazaai lamun non faakdul la pira angkari. Ka malasing ka ra vabalos amun saan angkanaan lawalaua nim, ka varumara la raan naagu langarin ma naagu rexaazin faaratunaan a daxaiang sin Nakmai lamaskana roroiang sinim. Kol 4:12, Flm 23Epaafraas ka ra viraai nim pana. Naan a rapti daxa a waliaana nimaa, maadit faamuzas faraxai, ma maadi sasaxot famarazaat naan, ma naan a rapti vaamuzazang faaratunaan sin Kaarisito ina xa irur vakilaan nimaa. Naan ka ra vazei nimaa wana a matmalabuk sinim iwana sasaxotang azanon, ina a Laklagaai a Raabu xa ra lis sinim.
Malasing ma xawit maadit siaavus iaa wanat maainungang pana nim, ka varumarain la raan maadi langarin a dorang pana nim. Maadi maainung iaa zin Nakmai xuna xana vatangin a sasaxotang ma ainaxamang sina zinim, ma xana sfaar vambos nim pana mazamang ma amun inaxamang daxa a Laklagaai a Raabu xai lis sinim. 10 Maadi maainung iaa malasing kanaan kuna a roroiang sinim kanat faraxas pana a sasaxotang ma ainaxamang sin a Piran, ma naaguna gigiu bulin amun matmalabuk naan kat nanam pana. Ma maadi maainung iaa adu amun faamuzazang daxa vaakdul naaguna giu xana vabalos a fnuaai, ma a rexaazang sinim pana Nakmai xanat laba uzaa. 11 Maadi maainung iaa adu Nakmai xana vadikdik nim pana adi dikdikang daxa zina nanga, xuna naaguna zimbang daxa ma naaguna irur dikdik lamaskana amun maravanang kana tangin nim, ma naaguna dokdok 12 pana wisfaadaxaiang sin Damana dia. Naan ka rudaxain nim kuna zurukang amun daxaiang faraxai wana aubina ninis sin Iesu lamaskana bikabar iwana maravas. 13 Avuna xa zaxot faulin dia ziaana dikdikang iwana bungsuzuk, ma xa zaxot falbis dia lamaskana bikabar zin Naatna ina naa sasaxot. 14  Efe 1:7Naatna nanga xa ra wul vaxarom dia. Aknaaza dorang kanaan adu naan ka ra naxaam pizin amun matmalabuk taksaat sin dia.
Pol Xa Dador Wana Amun Matmalabuk Sin Kaarisito Ma A Vaamuzazang Sina
15 Kawit nat faraxas aubina dina raamin Nakmai singsaxai araan di raamin Naatna di raamin Nakmai. Naan a ruaan sina ma xa laaup pana amun faaziarang faakdul. 16 Avuna la mita Naatna, Nakmai xa vaziaar amun saan faakdul, amun saan ikula la lia ma iriat la pira angkari, ma amun saan ina aubina di rataamin ma amun saan ina xawit di rataamin ma amun saan malasing kari, amun laklagai di malasing amun kalxaal ma amun laklagai di rauxin amun dikdikang ma amun paamua zin amun laklagai ma amun laklagai di rauxin amun burburaaiang. La mita Naatna, Nakmai xa vaziaar amun saan faakdul ma xa vaziaar naandi aaxana. 17 Araan Nakmai xawit nanga na vaziaar amun saan faakdul, Naatna xa iziar vaanong, ma naan ka ratoting amun saan faakdul xuna vaamuzazang daxa varaxai. 18  Efe 1:22-23Naan nanga a waamua zin aubina di inaxam paazaai ma naandi a winpina. Naan nanga a vuvuna aubina di inaxam paazaai, ma naan nanga a ruaan pana ramaraat puliang pana maatang, kuna naan nanga xana laaup pana amun saan faakdul. 19 Avuna Nakmai nanga xa nanam pana a roroiang sina vaakdul xana iziar lamaskana Naatna. 20  Efe 2:16Ma Nakmai xa saxot adu amun faazirang faakdul xana uli zina, amun saan angkanaan la pira angkari ma amun saan ikula la lia. Naan ka vaamada wana daraaia Naatna araan ka maat pana robuxul.
21 Paamua naagu iziar lawalaau wana Nakmai ma wana ainaxamang sinim naagu purua wana Nakmai avuna wana amun matmalabuk taksaat naagu gigiu. 22 Singsaxai naari Nakmai xa ra zaxot fawat nim sina xuna naaguna paasaxo xaarik sina. Naan ka giu a vaamuzazang kanaan pana Kaarisito araan ka maat, kuna zaxot fawatang nim lamarana Nakmai malasing aubina ninis sina, xawit ta mitikaai ma xawit ta vaakarang pana nim. 23 Nakmai xana giu azaan angkanaan tamon naaguna inaxam paazaai bulaai ma naagu irur dikdik pana, ma tuaa naagu waan siaana aizit simbangang faraxai wana ainaxam paazaaiang pana amun saan Nakmai xana giu ina naagu ra langarin lamaskana Dorang Daxa. A Dorang Daxa angkanaan di ra fazei wana zin aubina vaakdul la pira angkari. Ma nia Pol, a iaana kilaaiang iwana Dorang Daxa angkanaan.
Pol Xa Vaamuzas Dikdik Aaxan Aubina Di Inaxam Paazaai
24 Naari ga nanam pana amun maazikang ina ga ra vazaak saxotang nim. Ma ga nanam be adu gana vazaak amun maazikang kuna vawaalang aubina di inaxam paazaai, naandi angkanaan a winpina Kaarisito. Kaarisito xa ra vazaak amun maazikang kuna vawaalang naandi ma amun maazikang kanaan kawit nanga na vaanong. Ma lamaskana amun maazikang ina ga vazaak la winpinugu, ga giu vatfaraxazin amun maazikang sin Kaarisito. 25 Nakmai xa ra kalin nia gana vaamuzas aaxan aubina di inaxam paazaai. Naan ka lis a vaamuzazang kanaan surugu xuna fazeiang pana a dorang faakdul zina xa waan sinim. 26 A dorang kanaan a dorang funfun ina xa izi vunfun mumua nanga, singsaxai naari Nakmai xa pitfiaat la maravas ka waan sin aubina ninis sin Iesu. 27 Nakmai xa ra saxot kana vamaravaas sin naandi a dorang kanaan ka ra izi vunfun. A dorang kanaan ka bas pana a marmari daxaiang. Nakmai xai viaat sin aubina xawit amun Judaa. A dorang kanaan ka ra izi vunfun ka malasing kari, Kaarisito xa iziar lamaskana roroiang sinim. Malasing ma naagu izit simbang faraxai wana ainaxam paazaaiang pana marmari daxaiang sin Nakmai ina naana lis.
28 Maadi fazei wana Kaarisito zin aubina vaakdul. Maadi fanaau zin naandi ma maadi viraai naandi wana mazamang faakdul xuna naandi vaakdul dina makal wana ainaxam paazaaiang sin naandi lamaskana Kaarisito ma maadina lis naandi zin Nakmai. 29 Malasing ma nia ga gut kuna giuang amun faamuzazang kanaan pana dikdikang faakdul Kaarisito xa lis surugu, ina xat faamuzas dikdik lamaskana a roroiang surugu.

1:7 Kol 4:12, Flm 23

1:14 Efe 1:7

1:18 Efe 1:22-23

1:20 Efe 2:16