2
Dia Dina Varanop Pana Aubina Vaakdul
Amun taatum surugu lamaskana Kaarisito, nim naagu inaxam paazaai wana a Piran sin dia Iesu Kaarisito, ina xa rauxin a marmari daxaiang. Lamaskana ainaxam paazaaiang kanaan, tuaa naaguna varanop be wana aubina di raxumbaaxut ma xawit naagu varanop pana naandi di izi gogof. Tamon axazak ka rasin a goul ring la klus mitna ma xa mamaaus pana amun marapi daxa, ma xa wat pana aiziarang iwana lotu, ma aza xazak ka izi gogof ka mamaaus pana marapi xabaar ma xa wat saait, ma naagu nop be naan ina xa mamaaus pana marapi daxa ma naagu piaat sina malasing kari, “Laawus gu ziar wana siaa daxa,” ma naagu piaat sin a rapti xa izi gogof malasing kari, “Gu rur inaan,” o, “Gu ziar waanaburut lapaara uru xaaku,” naagu vatawagalin fanong aubina lawalaua nim pana azaan naagu raamin be ma naagu klis aubina wana ainaxamang taksaat sinim.
Amun taatum daxa zurugu lamaskana Kaarisito, naagu langar: Nakmai xa ra kalin aubina di izi gogof lamarana aubina ila pira angkari ma di bas pana ainaxam paazaaiang. Nakmai xa ra kalin saait naandi dina raumana a bikabar ina Nakmai xa ra xalxalin aaxan naandi ina di sasaxot naan. Singsaxai nim, naagut famangil aubina di izi gogof. Malasing faa, iaak kawit naagu rexaas adu aubina di raxumbaaxut dit paramin nim ma di ratasin amun maravanang laaxur wana nim, ma dit purif nim kuna irurang lamaskana non iwana aikilizang? Naagu rexaas adu naandi bani di ipiaat faraksaat aiza daxa zin Iesu ina dia aubina zina.
A lus sin a Xalxaal lamaskana Baar Xoxok, ka piaat malasing kari, “Guna sasaxot a waliaanum malasing gu sasaxot nua nanga.” (Liv 19:18)
Tamon naagu giu malasing kanaan, naagu giu a matmalabuk ka tak. Singsaxai tamon naagu varanop be wana aubina di raxumbaaxut ma xawit pana naandi di izi gogof, naagu giu a matmalabuk taksaat. Ma amun lus ka piaat adu nim aubina iwana laxauang a lus. 10 Avuna axazak ina xat falos amun lus faakdul singsaxai xa laxau a lus be azaxai, xa malasing bani naan ka kip fanong amun lus faakdul. 11 Avuna Nakmai xa piaat naako, “Tuaa gu giu a matmalabuk taksaat lamanar wana aizit maxuzang,” ma xa piaat saait naako, “Tuaa gu zop famaat axazak.” (Zax 20:14, Zax 20:13)
Ma tamon kawit gu giu a matmalabuk taksaat lamanar wana aizit maxuzang singsaxai gu zop famaat axazak, nua axazak iwana kipang amun lus.
12 Nakmai xana klis nim pana lus ina xat famamaraxas aubina. Ka daxa tamon a dorang sinim ma amun matmalabuk sinim kana valos a lus angkanaan, 13 panaze axazak ina xawit nat faramaaluf, Nakmai xana wen maluf naan la raan iwana aikilizang. A matmalabuk iwana varamaaluvang ka waramin a matmalabuk iwana aikilizang.
Ainaxam Paazaaiang Ka Uzaa Varaxai Wana Amun Matmalabuk Daxa
14 Amun taatum surugu lamaskana Kaarisito, xa daxa malasing faa wana axazak ka piaat adu naan ka inaxam paazaai singsaxai xawit na vabalos pana gigiuang sina? Malasing faa, awat inaxam paazaaiang kanaan kat faraxas kana zaxot faulin naan o xawit? 15 Tamon azaxai zin amun taatum lamaskana Kaarisito xawit na rauxin ta marapi ma xawit ta vanganang, 16 ma azaxai zinim ka piaat sina naako, “Gu waan faraxai wana a luaai, ma gu mamaaus ma gu vangan maazur.” Singsaxai tamon kawit na lis tazaan sina ina naa izi gogof pana, a dorang kanaan kana vawaal axazak angkanaan malasing faa? 17 Ka malasing saait pana ainaxam paazaaiang, tamon kawit na uzaa varaxai wana amun matmalabuk, ainaxam paazaaiang kanaan ka maat.
18 Ma tamon axazak tawarak kana piaat naako, “Gu rauxin ainaxam paazaaiang pana dadorang be, ma nia ga rauxin ainaxam paazaaiang faraxai wana amun matmalabuk.” Ga saxot guna vatangin ainaxam paazaaiang sunum ina xawit na uzaa varaxai wana amun matmalabuk. Ma nia gana vatangin ainaxam paazaaiang surugu wana amun matmalabuk surugu. 19 Gu inaxam paazaai adu xa rauxin be Nakmai azaxai. Ka daxa. Singsaxai amun sapalaau zaait di inaxam paazaai malasing kanaan, ma dit marauring naan ma di dakdakur.
20 Gu rabanat! Iaak gu saxot gana vatangin sunum adu ainaxam paazaaiang kawit na uzaa varaxai wana amun matmalabuk, ka zangof be? 21  Var 22:1-14Nakmai xa ra vakilaan Aabaraam a xulmua zin dia adu naan ka tak, avuna wana a matmalabuk sina araan ka ra lis naatna malasing a talazang ka waan sin Nakmai laaxur wana aalta. 22 Gu raamin, ainaxam paazaaiang sina xa uzaa varaxai wana amun matmalabuk. Araan ainaxam paazaaiang sina xa uzaa varaxai wana amun matmalabuk, ainaxam paazaaiang sina xa xudul. 23 Ma naan ka waambazof a dorang lamaskana Baar Xoxok ina xa piaat malasing kari, “Aabaraam ka inaxam paazaai wana Nakmai ma Nakmai xa kalin naan a rapti xa tak.” (Var 15:6)
Ma Nakmai xa vakilaan saait naan adu naan a paasaxo zina. 24 Naagu raamin, naan ka vakilaan a rapti adu naan ka tak pana amun matmalabuk sina, ma xawit pana ainaxam paazaaiang be.
25  Jos 2:1-21Malasing saait bani wana Reaap, a ravin ka rat faangurin a winpina xuna kaakaai. Singsaxai Nakmai xa vakilaan naan adu xa tak, panaze xa inaxam paazaai ma xa xatkatong uru rapti di rataamaai vunfun iaa ma naan ka kling pizin nandiaa wana aza lan tawarak.
26 Axazak ina a laklagaaina xa waan fataling naan, naan ka maat faanong. Malasing saait bani, tamon ainaxam paazaaiang kawit na uzaa varaxai wana amun matmalabuk, ainaxam paazaaiang kanaan ka maat faanong.

2:21 Var 22:1-14

2:25 Jos 2:1-21