6
A Profet Kawit Di Wisfaru Naan La Bina Zina Vaatak
(Mt 13:53-58)
Iesu xa luaa a bina angkanaan ma xa uli xula bina zina vaatak, faraxai wana ubina varaviraai zina. La raan a Saabat ka albis lamaskana a vaal a maainungang sin amun Judaa ma xat faraviraai. Ma amala aubina di langarin naan ma di banglala.
Ma di iaari malasing kari, “A rapti angkari xa rexaazin amun saan angkanaan malasing faa? Ma awat mazamang kanaan, nis ka lis sina ma xat fabalos saait amun faamuzazang ka banglala! Naan bani a kaamdaa, naata Maaria, ma daaza Jems ma Iosep ma Judaas ma Saaimon. Ma amun fafina di iziar iriat faraxai wana dia.” Ma di maska raksaat pana naan.
Jn 4:44Iesu xa vazei naandi naako, “Aubina dit faranop pana a profet lamun bina rawarak, singsaxai xawit dit faranop pana naan la bina zina vaatak, lawalau amun taauna ma la vaal zina vaatak saait.” Naan kawit nat faraxas kana giu vabalos amun faamuzazang ka banglala inaan, singsaxai xa rasin be uru mitna wana aubina xawit faras be ina di gias ma xa vira naandi. Ma naan ka banglala wana xawit di inaxam paazaai wana naan.
Iesu Xa Lis A Vaamuzazang Sin A Zangaaflu Ma Urua Ubina Varaviraai
(Mt 10:1-14, Lk 9:1-5)
Naanaan Iesu xa waan farawuk lamun bina ma xat faraviraai. Ka viring luk a zangaaflu ma urua zina, ma xa kling paanin naandi, urua urua, ma xa lis a burburaaiang sin naandi xuna dina mof psin amun sapalaau.
Iesu xa vazei naandi naako, “Tuaa naagu zuruk tazaan faraxai wana nim pana a zangazang sinim, a laak be. Amun saan malasing a raraba ma a laxa ma a kaakaai la baak, tuaa. Naagu valaak be a su la xaaka nim singsaxai tuaa naagu zuruk kaarik nanga taza marapi wana xulxulang. 10 Araan naaguna albis la zera vaal, naan a vaal angbani naagu iziar wana xa ruaas naagu luaa a bina angkanaan. 11  Giu 13:51 Lk 10:4-11Tamon naagu balas la aze ra bina ma xawit di nanam pana ruzuaaiang nim, o xawit di langar zinim, naagu taaf pizin a paauf la axaaka nim araan naagu waan. Ka vatangin adu naagu mamaraxas siaana aze ra maravanang kana balas sin naandi mur.”
12 Di waan ma di fazei varawuk adu aubina dina inaxam taawuk. 13  Jms 5:14Di mof pizin amun sapalaau xa varas ma di vukin a wel iwana olif pana aubina di gias ma di vira naandi.
A Maatang Sin Jon A Rapti Iwana Baaptaaizang
(Mt 14:1-12, Lk 9:7-9)
14  Mt 16:14, Mk 8:28, Lk 9:19A Xalxaal Erot ka langarin amun saan angkanaan, avuna aizina Iesu xa laba lamaskana amun bina. Azanon aubina di piaat pana Iesu malasing kari, “A rapti angkanaan naan Jon A Rapti Iwana Baaptaaizang, ka ramaraat puli wana maatang malasing ma xa rauxin a dikdikang kuna giuang amun faamuzazang ka banglala.”
15 Ma azanon di piaat malasing kari, “Naan bani Elaaija.”
Singsaxai azanon nanga di piaat malasing kari, “Naan a profet malasing azaxai zin amun profet i mumua pis.”
16 Singsaxai araan Erot ka langarin a dorang kanaan, naan ka piaat naako, “Jon a rapti ina ga ra kip pizin a vuruna, xa ramaraat puli xaarik pana maatang!”
17  Lk 3:19-20Azanon flan paamua, Erot ka ra lis a dorang dikdik ma di zaraak Jon ma di zaxir vating naan ma di rasin naan la vaal a vaamaazikang. Naan ka giu a matmalabuk angkanaan panaze wana Erodiaas, paamua naan a ravin sin daasna Filip. Singsaxai Erot ka ra urif Erodiaas siaana Filip ma naa zaxot. 18 Paamua wana di zaraak Jon, naan ka rat fazei Erot naako, “Kawit na tak pana nua gu maxus sin a ravin sin daazum.” 19 Malasing ma Erodiaas ka saxot kana puxaai wana Jon panaze xa vakor nandiaa wana maxuzang sin nandiaa ma xa zaleng a lan kuna zop famaatang Jon singsaxai naan kawit nat faraxas, 20 panaze Erot kat faranop pana Jon ma xa rataamaai xaaul wana naan. Avuna xa rexaas adu Jon naan a rapti xa tak ma xa ninis lamarana Nakmai. Araan Erot kat langarin a dorang sin Jon, ka inaxam farvaras mase singsaxai xai saxot nanga xana langarin Jon.
21 Aza raan daxa mase xa balas. A raan angkanaan Erot ka giu a flangan kuna naxaamang a raan di luk naan. Ka vazei amun paamua ila gaapman ma amun paamua ila aami ma amun paamua nanga ila pira Gaalili dina wat fangan faraxai wana naan. 22 Araan di vavangan, nativa Erodiaas ka albis ma xa riria lamarana Erot ma amun paamua ma di nanam mase. Ma a xalxaal xa vazei a fnaalik naako, “Tamon guna maainung nia wana aze razaan gu saxot, gana lis sunum.” 23 Ma xa xalxal wana a waata fafina naako, “Aze razaan gu iaariin naambari, gana lis be zunum, naapalaau tamon guna iaari wana gana kip a bikabar zurugu labirua ma gana lis aza non sunum, gana lis be.”
24 A fnaalik ka tukbilak ma xa iaari zin naanaa zina naako, “Gana iaari wana aze?”
Naanaa zina xa xis naan malasing kari, “Gu iaari wana a waata Jon A Rapti Iwana Baaptaaizang.”
25 Fazaaus mase a fnaalik ka albis puli ma xa vazei a xalxaal naako, “Ga saxot naambari nanga guna lis a waata Jon A Rapti Iwana Baaptaaizang surugu wana a win.”
26 A xalxaal xa maskalus mase, singsaxai xawit nat faraxas kana iaalauxaai lamarana amun paamua di vavangan faraxai wanaze naan ka ra xalxal vaanong. 27 Fazaaus mase naan ka kling aza rapti xai saaup ka waan la non Jon ka iziar wana, ma xa kip pizin a vuruna Jon 28 ma xa zuruk fawat a waata Jon pana a win. Naa lis sin a fnaalik ma xa lis sin dina. 29 Ubina varaviraai zin Jon di langar ma di wat fazaak luk naan ma di vatate naan la baaul a maat.
Iesu Xa Vavangaan Aubina Di Laaup Pana A Taausan Ka Watmit
(Mt 14:13-21, Lk 9:10-17, Jn 6:1-13)
30 Amun aaposal di uli wat ma di wat faraxulin Iesu ma di vazei naan pana amun saan faakdul naadi ra giu ma di ra varaviraai wana. 31 Amala di wat ma di wanpaan malasing ma Iesu ma amun aaposal xawit ta marapalau aaxan naandi xuna vanganang. Iesu xa vazei naandi naako, “Nim singbe naagu wat faraxai wana nia ma dina waan la non kawit taxazak pana ma dina iaavus.”
32 Malasing ma naandi zingbe di waan pana a mon ku laza non kawit taxazak pana. 33 Singsaxai aubina xa varas di raamin fakilaan naandi di waan ma di valaau vataling amun bina laba vaakdul ma di tabung balas paamuain naandi. 34  Vaak 27:17, 1Xal 22:17, 2Xux 18:16, Izi 34:5, Mt 9:36Araan di balas, Iesu xa raamin axulutung, ka maluf naandi wanaze di malasing amun sipsip kawit a rapti xa rataamaai xaaul wana naandi. Naan ka ramaraat ma xa viraai naandi wana amun saan ka varas.
35 A bina xa nguzaraaf ka ma ubina varaviraai zin Iesu di wat sina ma di piaat malasing kari, “A non angkari xawit taxazak ma xa nguzaraaf faanong. 36 Gu kling pizin aubina xuna dina waan lamun non farawuk ma amun bina xuna dina wulwul vanganang kun naandi.”
37 Singsaxai Iesu xa xis naandi naako, “Nim nanga naagu ralaas naandi.” Ma di vazei naan malasing kari, “Kana zuruk a wulwulang pana a flan ka wizik tul zin axazak kat faamuzas. Iaak gu saxot maadina waan ma maadina wul a raraba wana awat pulwulang kari xuna ralaazang naandi?”
38 Iesu xa iaari zin naandi naako, “Usfa raraba naagu rauxin? Naagu waan ma naagu raamaai.” Di wa raamaai vaanong ma di wat piaat malasing kari, “A raraba xa watmit ma a ian urua.”
39 Ma xa vazei ubina varaviraai zina dina vazei aubina dina iziar wana amun lemlem laaxur wana a wilaangis ka maraxawa. 40 Aubina di iziar wana amun lemlem ka zangaaflu varazuai, ma azanon azangaaflu vaa watmit. 41 Iesu xa zuruk a raraba xa watmit ma a ian urua, xa raamaai uzaa la lia ma xa wisfaadaxa ma xa biaak a raraba. Naa lis sin ubina varaviraai zina xuna dina talazin lawalau aubina. Ka talazin saait uru ian lawalaua naandi vaakdul. 42 Naandi vaakdul di vangan ma di maazur. 43 Ubina varaviraai di sfaar vambos amun laxa xa zangaaflu ma urua wana amun kibaala raraba ma ian di biaak. 44 A furavin, a funalik ma ubina, naandi vaakdul di ra vangan. Singsaxai di vakot ubina la raan angkanaan ka malasing a taausan ka watmit.
Iesu Xa Zangas Laaxur Wana Laman
(Mt 14:22-36, Jn 6:16-21)
45 Fazaaus mase Iesu xa vazei ubina varaviraai zina dina waan pana a mon ma di kas buak kun Betsaaida. Naan singbe xa iziar ma xa kling pizin axulutung. 46 Ka vataling naandi ma xa uzaa la waatawut kuna maainungang.
47 Labung ka, a mon pana ubina varaviraai xa iziar labirua wana laman, ma Iesu zingbe xa iziar la waatawut. 48 Iesu xa raamin adu ubina varaviraai zina di gut pana kaaulang, panaze a maaliu xa varop faraxai wana naandi. La notaan malasing la birua wana a marana a iaas urul ma xa wizik saaxa paanaraan gufguf Iesu xa waan sin naandi, xa zazangas laaxur wana laman. Faasilik kana zangas bilaas naandi, 49 ma di raamin naan ka zazangas laaxur wana laman ma di naxaam adu a warak. Ma di xupkup laba, 50 panaze di laanga raamin naan ma di maraaut taksaat mase.
Fazaaus mase xa dador zin naandi naako, “Naagu dikdik! Nia be. Tuaa naagu maraaut.” 51 Naan ka albis lamaskana mon ina naandi di iziar lamaskana ma a maaliu xa maat. Di banglala mase, 52 wanaze xawit di mazaam a vuvuna azaan Iesu xa giu wana raraba. Amun maskana naandi xa dikdik.
53 Araan di kasbuak faanong, di xozaraai la bina Genesaret, ma di rasin a mon inaan. 54 Araan di kasaai wana mon, aubina di raamin fakilaan Iesu. 55 Di valaau varawuk lamaskana a non pira vaakdul angkanaan ma di vazaak luk aubina di gias pana a xaazira xula aze ranon Iesu xa iziar wana. 56 Ma aze ra non Iesu xa waan pana, la amun bina o la amun bina laba o la amun non mumut, di rasin aubina di gias la non a vaangurang. Di maainung Iesu xana luaa aubina angkanaan di gias dina xaaf be a zuva marapi zina. Ma naandi vaakdul ina di xaaf, di daxa xaarik.

6:4 Jn 4:44

6:11 Giu 13:51

6:11 Lk 10:4-11

6:13 Jms 5:14

6:14 Mt 16:14, Mk 8:28, Lk 9:19

6:17 Lk 3:19-20

6:34 Vaak 27:17, 1Xal 22:17, 2Xux 18:16, Izi 34:5, Mt 9:36