A Waambaar
Zin Pol Xa Waan
Sin Amun Filipaai
A Dor Vaamaravazang Pana A Waambaar Angkari
Araan di ra zaraak marmarain Pol ma di zaxot naan kun Rom kuna aikilizang inaan, aubina di inaxam paazaai in Filipaai di vawaal naan pana amun saan naa izi gogof pana. Malasing ma naan ka varaar a waambaar angkari xuna wisfaadaxaiang sin naandi. Naan ka farar zaait pana a raan dikdik naan ka iziar lamaskana, ma a fanaauang kuna airur dikdikang lalozang aze razaan kana wat. Naan ka farar zaait sin naandi xuna naandi dina balas malasing Iesu ma dina iziar wana ainaxamang azaxai. A vaanongang iwana, naan ka vazei naandi dina zaxot pizin amun maravas faagit ina dit balas.
Filipaai a bina laba ma xa rauxin aiza laba la provins Maasedonia. A maariaas iwana fararang ka malasing AD 61.
A baar Filipaai xa malasing kari:
(1) 1:1-2 A dor vaamaravazang
(2) 1:3-11 Pol xa maainung pana amun Filipaai ma xa wisfaadaxa zin naandi
(3) 1:12-26 Pol xa vazei naandi wana aiziarang sina la vaal a vaamaazikang
(4) 1:27-2:18 Amun matmalabuk aubina di inaxam paazaai dina valos
(5) 2:19-30 Pol xa farar zin naandi wana Timoti ma Epaafrodaaitas
(6) 3:1-4:9 Pol xa dador dikdik sin naandi wana amun maravas faagit
(7) 4:10-20 Pol xa nanam pana a talazang sin naandi
(8) 4:21-23 A vaanongang iwana dorang
1
A Dor Vaamaravazang
Giu 16:12Nia xari Pol. Nimaa Timoti, uru iaana kilaaiang sin Iesu Kaarisito.
Maadi varaar iaa a waambaar angkari xa waan sinim faakdul aubina ninis sin Iesu Kaarisito, naagu iziar lamaskana bina laba Filipaai. Ma xa waan saait sin amun paamua iwana lotu ma aubina ifaawalang lamaskana lotu inaan.
A daxaiang ma a luaai zin Nakmai Damana dia ma a Piran Iesu Kaarisito xa waan sinim.
Pol Xa Wisfaadaxa Zin Nakmai
Ma lamun taan faakdul gat naxaam nim, gai wisfaadaxa uzaa zin Nakmai zurugu. Ma lamaskana amun maainungang faakdul zurugu xu nim faakdul, gat maainung faraxai wana a nanamang, panaze la varumaraiang a raan ma xa utuaas taning, nim naagu irur vawaal nia wana vaamuzazang iwana Dorang Daxa. Faaratunaan mase, nia ga rexaas adu Nakmai ina xa varumarain a vaamuzazang daxa lamaskana roroiang sinim, naana giu vauzaa nanga lamun taan angkari xa ruaas naana vanong fakdul la raan laba zin Iesu Kaarisito.
Nim naagu iziar la iaarugu, ma gat naxaam bulin nim faraxai wana nanamang. Malasing ma wana xazanaaiang surugu, xa tak pana nia gana inaxam malasing kanaan pana nim faakdul. Naapalaau ga iziar la vaal a vaamaazikang o ga vaamuzas pana dador xolang a Dorang Daxa ma ga vatangin sin naandi adu xa vaaratunaan, nim faakdul naagu vaamuzas fawaal nia wana vaamuzazang kari wana daxaiang sin Nakmai. Nakmai xat faraxas kana pitfiaat adu ga sasaxot famarazaat gana raamin kaarik nim faakdul, ma a sasaxotang kanaan ka wat lamaskana iaata Iesu Kaarisito.
A maainungang surugu xa waan sin Nakmai xa malasing kari: Ga maainung adu a matmalabuk sinim iwana sasaxotang azanon kana laba uzaa uzaa lamaskana a mazamang ma a raamaai vaakilanang sinim, 10 xuna nim naagunat faraxas pana klizang amun matmalabuk faakdul ma naaguna zuruk pilaai amun matmalabuk daxa mase, ma naaguna izi xudul ma dina wen fakor nim pana tazaan la raan laba zin Iesu Kaarisito. 11 Ma ga maainung saait adu a roroiang sinim kana bas pana amun fnuaai iwana amun matmalabuk ka tak, ina Iesu Kaarisito xat fabalos lamaskana nim. Malasing ma aiza laba ma a wisfaaruiang ka uzaa zin Nakmai.
Aiziarang Sin Pol La Vaal A Vaamaazikang Ka Vawaal A Dorang Daxa
12 Amun taatum lamaskana Kaarisito, ga saxot adu naaguna maravas pana amun saan ka balas surugu. Kawit na ruxol a Dorang Daxa, xawit. Faratunaan, ka vawaal vamarazaat a Dorang Daxa, xuna a dorang iwana xana waan farawuk ma aubina xa varas dina langarin. 13  Giu 28:30Malasing ma ubina dauran di ruxaaul la vaal laba zin Siza ma uzanon nanga zaait di iziar iriat, di rexaas adu aubina di rasin nia la vaal a vaamaazikang panaze nia a iaana kilaaiang sin Kaarisito. 14 Aiziarang surugu lamaskana a vaal a vaamaazikang ka vadikdik amala amun taatum lamaskana a Piran, ma di fazei dikdik pana dorang sin Nakmai ma xawit ta maraautang lamaskana naandi.
15 Ka vaaratunaan azanon di rataamaai zuzuai wana nia ma di maska raksaat pana a burburaaiang surugu malasing a waamua malasing ma di ifazei wana Kaarisito. Singsaxai azanon di maska daxa wana nia ma di ifazei wana Kaarisito. 16 Aubina angkanaan di gigiu malasing kanaan lamaskana a matmalabuk iwana sasaxotang azanon panaze di rexaas adu Nakmai xa kalin nia gana dador xol a Dorang Daxa. 17 Singsaxai aubina angkanaan ina di rataamaai zuzuai di fazei wana Kaarisito, singsaxai di babofmara. Di saxot dina valaup be aizina naandi. Di naxaam adu xat faraxas dina vaxanaat a maravanang aaxaku araan ga iziar la vaal a vaamaazikang. 18 Singsaxai xawit tazaan. Tamon naandi di babofmara ma di fazei o tamon di fazei wana ainaxamang faaratunaan, ga dokdok be, wanaze amun lan faakdul bani, dina fazei wana Kaarisito.
Ma gana nanam nanga, 19 wanaze ga rexaas adu wana amun maainungang sinim ma a faawalang sin a Laklagaai a Raabu zin Iesu Kaarisito, aze razaan ka balas surugu, xa balas kuna gana vataling a vaal a vaamaazikang ma gana mamaraxas.
20 A maskaagu xa ramaraat ma ga izit simbang faraxai wana ainaxam paazaaiang adu gana wen su vataling a vaamuzazang surugu ma gana wen maangil, singsaxai gana wen maraaut pana fazeiang pana Dorang Daxa xuna taning, malasing lamun taan faakdul lamaskana roroiang faakdul zurugu, amun matmalabuk surugu xana valaup aizina Kaarisito, naapalaau tamon ga roro o ga maat. 21 Ma ainaxamang surugu xa malasing kari, tamon gana roro, Kaarisito naan a vuvuna roroiang surugu. Ma tamon gana maat, gana zuruk azaan daxa mase. 22 Singsaxai tamon ga iziar roro nanga la winpin, gana gut kuna vabalozang amun fnuaai aaxan Nakmai. Ma taning ga wetexaas, gana kalin aze ra lan kuna lozang? 23 Faaratunaan, ainaxamang surugu xa varop pana a non urua. Ga saxot gana luaa a roroiang kari ma gana raagul varaxai wana Kaarisito, wanaze naan azaan ka daxa marazaat mase. 24 Singsaxai azaan laba mase xa malasing kari, nia gana iziar roro xuna gutang ku Nakmai. 25 Ga rexaas mase ma ga mazaam adu gana iziar roro. Ma gana iziar varaxai wana nim faakdul xuna vawaalang nim kuna naaguna makal wana ainaxam paazaaiang sinim ma naaguna dokdok pana. 26 Ma ga rexaas saait adu araan gana balas puat kaarik sinim, naaguna valaup aizina Iesu Kaarisito lamarana azanon ma xana uzaa uzaa avuna wana nia.
27 Ma azaan laba xa malasing kari, amun matmalabuk sinim kanat faraxas pana a Dorang Daxa zin Iesu Kaarisito xa piaat. Malasing ma tamon ga wat taamin nim o xawit ga wat ma ga langarin be a dorang pana nim, gana rexaas adu naagu irur dikdik faraxai wana ainaxamang azaxai xuna vadikdikang ainaxam paazaaiang sin aubina lalozang a Dorang Daxa. 28 Ma gana rexaas saait adu amun purua zinim kawit dit faraxas dina vamaraurin nim inaan. Ma tamon di raamin adu xawit naagu maraaut, ka malasing a vaakilanang sin naandi adu dina milung singsaxai Nakmai nanga xana zaxot faulin nim. 29 Avuna Nakmai xa lis a vaamuzazang sin Kaarisito zinim, ma xawit naaguna inaxam paazaai be wana Kaarisito, xawit. Naaguna vazaak saait a maazikang pana aizina. 30  Giu 16:19-40Faratunaan, naagu albis faanong saait lamaskana varopang pana amun maravanang ina naagu raamin ka waramin nia waamua. Ma naagu langarin fanong a varopang kanaan nia ga irur nanga lamaskana taning.

1:1 Giu 16:12

1:13 Giu 28:30

1:30 Giu 16:19-40