A Vaatangaaiang
Iesu Kaarisito Xa Lis Sin Jon
A Dor Vaamaravazang Pana A Baar Angkari
Aaposal Jon ka varaar a baar angkari la xurunuza Paatimos. Naan ka farar adu aubina dina kawin famarazaat aubina di inaxam paazaai, malasing ma naandi dina dikdik pana ainaxam paazaaiang. Naan ka farar zaait pana a Piran Iesu xa balas sina lamaskana a rataamaaiang ma xa vazei naan pana aze xana balas la vaanongang iwana amun taan. A maariaas iwana fararang ka malasing AD 95.
A baar A Rataamaaiang ka malasing kari:
(1) 1:1-8 A dor vaamaravazang
(2) 1:9-20 A Piran Iesu xa balas sin Jon lamaskana rataamaaiang sina
(3) 2:1-3:22 Amun dorang ka waan sin aubina di inaxam paazaai lamun bina xa wizik urua
(4) 4:1-5:14 Akin izi xalxaalang sin Nakmai ma Naata Sipsip
(5) 6:1-7:17 A Piran ka kaas a wilwilaai a baar
(6) 8:1-11:19 A raavuru xa wizik urua
(7) 12:1-18 A ravin ma a zizi
(8) 13:1-18 Uru wungpung
(9) 14:1-20 Aubina xa 144,000 ma a aangelo urul
(10) 15:1-16:21 A win ka wizik urua
(11) 17:1-19:5 Baabilon, a ravin kat faangurin a winpina
(12) 19:6-21 Iesu xana uli wat
(13) 20:1-6 A taausan azaxai amun maariaas
(14) 20:7-10 Nakmai xa waramin Saatan
(15) 20:11-15 A vaanongang iwana aikilizang
(16) 21:1-22:6 A lia vaaxur ma a pira vaaxur
(17) 22:7-21 A vaanongang iwana dorang
1
A Dor Vaamaravazang
A baar angkari, a vaatangaaiang sin Iesu Kaarisito ina Nakmai xa ra lis sina xuna vatanginang sin amun iaana kilaaiang sina wana amun saan kana samura balas. Iesu xa kling a aangelo zina xa waan sin a iaana kilaaiang sina Jon kuna vazei vamaravaazang naan pana amun saan angkanaan. Ma Jon ka pitfiaat amun saan faakdul ina naa ra raamin lamaskana a vaatangaaiang kanaan. Naan azaan urua xari, a dorang sin Nakmai ma a dorang faaratunaan sin Iesu Kaarisito. Axazak ina xa vakot a dorang profet angkari, Nakmai xa lis a daxaiang sina, ma aubina ina di langarin amun dorang kari Jon ka ra varaar vating lamaskana a baar angkari ma di roting falagot lamaskana naandi, Nakmai xa lis a daxaiang sin naandi zaait, avuna a raan amun saan angkanaan kana balas, ka wat faasilik faanong.
A Dor Vaananamang
Zax 3:14, Vaat 4:5Nia xari Jon, ga farar waan sinim aubina naagu inaxam paazaai ma naagut balas fatu lamun bina xa wizik urua la provins Esia.
A daxaiang ma a luaai xa waan sinim, ka wat sina ina xa iziar taning, ma xa ra iziar mumua pis, ma naan ina xana wat, ma xa wat saait sin amun laklagai xa wizik urua ina di irur lamarana akin izi xalxaalang sina, Aais 55:4, Saam 89:27ma xa wat saait sin Iesu Kaarisito, ina xa vaaratunaan pana pitfiaatang a dorang sin Nakmai, ma naan axazak ina xa tabung tamaraat puli ziaana maatang ma xa roro tapal, ma naan a waamua zin amun kalxaal ila pira angkari.
Naan kai sasaxot dia ma xat famamaraxas dia ziaana amun matmalabuk taksaat sin dia wana dari zina, Zax 19:6, Vaat 5:10ma xa ra vabalos dia di balas a lemlem azaxai ma di balas amun pris ma dit faamuzas aaxan Damana, naan Nakmai zina. Malasing ma a marmari daxaiang ma dikdikang kana uzaa zin Iesu Kaarisito, bulaai bulaai. Ka vaaratunaan.
 
Daan 7:13, Mt 24:30, Mk 13:26, Lk 21:27, 1Tes 4:17, Zek 12:10, Jn 19:34,37, Zek 12:10, Mt 24:30Naagu langar, naan kana wat faraxai wana amun bara,
ma amun marana aubina vaakdul dina raamin naan,
ma naandi zaait ina di zaxa naan,
ma amun lemlem aubina ila pira angkari dina rangis naan.
Aiang, amun saan angkanaan kana balas malasing kanaan. Ka vaaratunaan.
 
Vaat 22:13, Zax 3:14A Piran Nakmai, ina xa iziar taning ma xa iziar mumua pis ma xana wat. Naan a Maradikdikang, ka piaat naako, “Nia Aalfaa ma Omegaa.”* Aknaaza dorang kari adu Nakmai xa iziar tapal ma amun saan faakdul xa iziar lawaana.
Jon Ka Raamin Iesu
Nia xari Jon, daaza nim lamaskana Kaarisito ma a waliaana nim ina dia di irur varaxai lamaskana maazikang ma lamaskana a bikabar zin Nakmai ma lamaskana airur dikdikang lamaskana amun maravanang, panaze di los Iesu. Nia ga iziar la xurunuza Paatimos, panaze ga rai fazei wana a dorang sin Nakmai ma a dorang faaratunaan sin Iesu. 10 La raan sin a Piran ga bas pana a Laklagaai a Raabu, ma lamuraagu ga langarin adi linga axazak ka malasing a raavuru. 11 Ka piaat malasing kari, “Amun saan guna raamin faraar lamaskana a wilwilaaia baar ma guna lis sin aubina di inaxam paazaai ma dit balas fatu lamaskana amun bina angkari xa wizik urua, Efesas ma Smenaa ma Pegamom ma Taaiatiraa ma Saadis ma Filadelfia ma Laaodisia.”
12 Ga rutaawuk kuna raaminang axazak angkanaan ka dador zurugu, ma ga raamin amun goul laam baraaf ka wizik urua. 13  Daan 7:13, Daan 10:5Ma lawalau amun laam angkanaan, ga raamin axazak malasing a xastunaan,* A dorang pana Grik adu “axazak malasing a naata rapti.” Pana ainaxamang sin amun Judaa aknaas a dorang kari adu “axazak malasing a xastunaan.” Pana a dorang kanaan Jon ka inaxam pana a baar zin Daaniel 7:13-14. Amun non mumut angkanaan ka dador wana a Mesaaia. ka mamaaus pana marapi baraaf ina xa ruaas ipaa la uru xaakna, ma xa valaak kol a bangbangana wana marapi di giu wana goul. 14  Daan 7:9 Daan 10:6A waatna ma vurna xa xufkuf mase malasing a vura sipsip, ma xa malasing saait a bara xa xufkuf mase. Ma uru marana di ililap iaa malasing a xaiaf ka ililap dikdik. 15  Izi 1:24, 43:2Uru xaakna di malasing a braas ka ninis ma xa wilwilak, ma a lingna xa malasing a linga daanim ka valvalaau laaxur wana vaat. 16 Naan ka roting amun patpada xa wizik urua la mit sazaxa zina ma a baainaat ka fangan la uritna urua varaxai xa tukbilak la balana. Ma a marana xa malasing a iaas ka wilwilak marazaat.
17  Aais 44:6, 48:12, Vaat 2:8, 22:13Araan ga raamin naan, ga zu wizik paanaburut lapaara uru xaakna malasing axazak ka maat. Naanaan ka rasin a mit sazaxa zina laaxur wana nia ma xa piaat naako, “Tuaa gu maraaut, nia a Waamua ma a Zaxamur. 18 Nia ga iziar bulaai. Ga maat faanong, singsaxai taamin, naari ga izi roro bulaai bulaai ma ga roting a ki iwana maatang ma a ki iwana a bina zin amun maat.
19 Malasing ma faraar amun saan angkari, amun saan gu raamin fanong ma amun saan ina xa balas taning ma amun saan kana balas mur. 20 Aknaas amun patpada xa wizik urua la mit sazaxa zurugu ma amun goul laam baraaf ka wizik urua, mumua xa izi vunfun singsaxai taning ga vamaravaas malasing kari: Amun patpada xa wizik urua xa iru vakilaan amun aangelo xa wizik urua zin amun lemlem aubina di inaxam paazaai ma dit balas fatu. Ma amun goul laam ka wizik urua xa irur vakilaan amun lemlem aubina xa wizik urua di inaxam paazaai ma dit balas fatu.”

1:4 Zax 3:14, Vaat 4:5

1:5 Aais 55:4, Saam 89:27

1:6 Zax 19:6, Vaat 5:10

1:7 Daan 7:13, Mt 24:30, Mk 13:26, Lk 21:27, 1Tes 4:17, Zek 12:10, Jn 19:34,37, Zek 12:10, Mt 24:30

1:8 Vaat 22:13, Zax 3:14

*1:8 Aknaaza dorang kari adu Nakmai xa iziar tapal ma amun saan faakdul xa iziar lawaana.

1:13 Daan 7:13, Daan 10:5

*1:13 A dorang pana Grik adu “axazak malasing a naata rapti.” Pana ainaxamang sin amun Judaa aknaas a dorang kari adu “axazak malasing a xastunaan.” Pana a dorang kanaan Jon ka inaxam pana a baar zin Daaniel 7:13-14. Amun non mumut angkanaan ka dador wana a Mesaaia.

1:14 Daan 7:9

1:14 Daan 10:6

1:15 Izi 1:24, 43:2

1:17 Aais 44:6, 48:12, Vaat 2:8, 22:13