Ɔwʋlɛ gyankpaasa mʋ nɩɩ
Pita
kyʋrɔɔ naa sa Ɩbwaarɛ asa
1
Afwaala
Ɔwʋlɛ nɩmʋ lɩɩ mɛ Pita, mʋ nɩɩ n gyɛ Yesu Krisito osunpu mʋ asɛ.
N kyʋrɔɔ kɩmʋ n sa fanɛ mʋ nɩɩ fan gyɛ Ɩbwaarɛ asa, nɩɩ fan yaasɛ tɔ, nɩɩ fan gyɛ afɔ Pontiyu yɛ Galati yɛ Kapadosiya yɛ Asiya yɛ Bitaniya ɩsʋwʋlɛ sʋ mʋ. Fanɛ nɩɩ Ɔsɛ Ɩbwaarɛ wʋla o nyi kʋtɔ kʋmaa mʋ nɩɩ ɔ waa mʋ nfɛɛrɛ lɩɩ dɩdaa, nɩɩ ɔ bɔla mʋ Kayaayu sʋ lɛɛ fanɛ waa mʋ gbaa‐gbaa mʋ asa, kɛ fan ba buu Yesu kɛ ɔ taa mʋ nkalan kpayɩ fanɛ.
N kʋlɛ Ɩbwaarɛ fɛɛ ɔ bwaala fanɛ kʋkyɔ, kɛ ɔ sa fanɛ kayɩɩ‐yuuli.
N yɩn Ɩbwaarɛ fɛɛ maa sa
anɛ tamaa danbɩrasa
An yɩn anɛ‐Nyɩrɩpɛ Yesu Krisito mʋ‐Sɛ Ɩbwaarɛ. Lɩɩ fɛɛ ee su anɛ kʋwɛɛ gaa, ɩmʋ sʋ ɔ bɔla Yesu Krisito kelewu kyiŋi mʋ sʋ, nɩɩ ɔ sa anɛ nkpa pʋpwɛ mʋ nɩɩ ɩ sʋ tamaa mʋ nɩɩ ɩ man sʋ ɔkaa. Kanɩn sʋ an biti an nyɛ Ɩbwaarɛ kapatɩyɛ mʋ nɩɩ ki mee nyita nɩɩ kɩ mɛɛ gyɔɔ nɩɩ kɩ mɛɛ kpa sʋ nɩɩ ɩ dɛ i gyoo fanɛ sʋsʋ mʋ. Nɩɩ lɩɩ fanɛ kɩkɔɔlɛ‐gyii sʋ mʋ, Ɩbwaarɛ ɔlʋn ii kun fanɛ naa fʋʋ saŋa mʋ nɩɩ ee biti ɔ lɛɛ kamɔlɩgɛ mʋ kaapʋ kakɛ laalaalʋwɛ mʋ. Nɩɩ halɩɩ ɩnɩmʋ gbaa mʋ, fan yɛgɛ fanɛ ansi i gyii, amaa nbɩɩnbɩɩ nɩmʋ bɩrɛ akʋtɔ fen biti fan wu awʋrʋfɔ gaalaagaa lɩɩ asɩn wuribi kʋtʋʋ tɔ kɩɩ tɔ. Fanɛ awʋrʋfɔ mʋ nɩɩ fan gyii falɛ mʋ, ɩ kaala fanɛ kɩkɔɔlɛ‐gyii tɔ ɩɩ kɩɩ. Nɩɩ fanɛ awʋrʋfɔ maŋa ɩ lɛɛ fanɛ kɩkɔɔlɛ‐gyii mu kedubi mʋ nɩɩ kɩ kyɔ suwa mʋ kaapʋ. Halɩɩ suwa maa gyɛ kʋtɔ nyitasa gbaa mʋ, ba sʋ fʋlɔn bɛɛ kaala kɩmʋ bɛɛ kɩɩ kɩmʋ kedubi. Ɩnɩmʋ sʋ mʋ ɩ dagaa fɛɛ ba kaala fanɛ kɩkɔɔlɛ‐gyii mʋ nɩɩ kɩ kyɔ suwa mʋ kɩɩ. Nɩɩ fan kan taalɛ yɩlɛ tɔ bɩrɛ, fen biti fan nyɛ kɩyɩn yɛ bʋnyaa yɛ bɛɛrɛɛ saŋa mʋ nɩɩ Yesu Krisito ii biti ɔ lɛɛ mʋ n‐yɩɩ kaapʋ mʋ. Halɩɩ fan maa man wu Yesu gbaa mʋ, fen biti mʋ, yɛgɛ nbɩɩnbɩɩ gbaa fen mee wu mʋ, amaa fɛn kɔɔlɛ mʋ fen gyii nɩɩ fan nyɛ kensi‐gyii mʋ nɩɩ ɔkʋ mɛɛ taalɛ kaala, lɩɩ fɛɛ fanɛ kɩkɔɔlɛ‐gyii ɩ yɛgɛ nɩɩ fɛn nyɛ tamaa mʋ nɩɩ ɩ gyɛ kamɔlɩgɛ sa fanɛ kala ana.
10 Falɛ kamɔlɩgɛ nɩmʋ nɩɩ Ɩbwaarɛ atɔwɛpʋ mʋ ba kɩɩ tɔ taasɛ biti tɔ, nɩɩ ba wʋla tɔwɛ yɩla yɛ Ɩbwaarɛ kabwaala mʋ gyɛ fanɛ lɛɛ. 11 Krisito Kayaayu mʋ nɩɩ ɩ gyɛ Ɩbwaarɛ Kayaayu, nɩɩ kɩ bʋ Ɩbwaarɛ atɔwɛpʋ mʋ tɔ mʋ, lɛɛ kaapʋ bamʋ kanan mʋ nɩɩ ɩ dagaa Krisito awʋrʋfɔ kigyii yɛ bʋnyaa mʋ nɩɩ kii biti kɩ ba kamaa tɔ. Ɩmʋ sʋ ba kɩɩ tɔ taasɛ biti tɔ saŋa yɛ kanan mʋ nɩɩ ii biti ɩ ba tɔ. 12 Nɩɩ Ɩbwaarɛ lɛɛ kaapʋ bamʋ fɛɛ asɩn mʋ nɩɩ ba tɔwɛ mʋ ɩ man gyɛ bamʋ gbaa‐gbaa bamʋ lɛɛ, amaa asa mʋ nɩɩ bee biti ba ba kamaa tɔ mʋ lɛɛ. Fanɛ ɩ gyɛ kamaa tɔ abi mʋ nɩɩ fan nu asɩn nɩmʋ lɩɩ ndaga atɔwɛpʋ mʋ nɩɩ ba tɔwɛ asɩn danbɩrasa ba sa fanɛ lɩɩ Ɩbwaarɛ Kayaayu mʋ nɩɩ kɩ lɩɩ sʋsʋ ɔlɔn tɔ mʋ. Halɩɩ Ɩbwaarɛ nbɔɔ gbaa bee biti ba nu asɩn mʋ kasɛ.
Fan baa fan du kyɩrɛkyɩrɛ
13 Ɩmʋ sʋ fan yɛgɛ fanɛ nfɛɛrɛ ɩ baa ɩ dɛ kɛ fan taa sun kusun, kɛ fan baa fan da sʋ. Fan nyɛ tamaa lɩɩ Ɩbwaarɛ kabwaala mʋ nɩɩ ee biti ɔ taa sa fanɛ saŋa mʋ nɩɩ Yesu Krisito ii biti ɔ lɛɛ mʋ n‐yɩɩ kaapʋ mʋ. 14 Fan waa nbii mʋ nɩɩ bee nu Ɩbwaarɛ asɛ, kɛ fan man taa fanɛ n‐yɩɩ waa atɔ gyaga mʋ nɩɩ fan daa kyɩna fan man nyi nɩɩ fan waa mʋ. 15 Lɩɩ fɛɛ ɔmʋ nɩɩ ɔ tɩɩ fanɛ mʋ maa du kyɩrɛkyɩrɛ sʋ mʋ, fanɛ gbaa fanɛ fan baa fan du kyɩrɛkyɩrɛ fanɛ awaasa kpini tɔ. 16 Lɩɩ fɛɛ Ɩbwaarɛ ɩ tɔwɛ mʋ Asɩnkyan yɩlasa mʋ tɔ yɛ, “Fan baa fan du kyɩrɛkyɩrɛ, kpalɩ fɛɛ n du kyɩrɛkyɩrɛ nɩn.”
17 Ɩ gyɛ kesintin fɛɛ fan tɩɩ Ɩbwaarɛ yɛ anɛ‐Sɛ. Mʋ ɩ gyɛ ɔmʋ nɩɩ ɔ mɛɛ kɩɩ ansi tɔ pɔyɩ nɩɩ ɛɛ talɛ ɔkʋmaa nɩmʋ maa mʋ awaasa. Kanan sʋ fan taa kakyɩna mʋ nɩɩ kɩ sʋ bɛɛrɛɛ kyɩna dulinyaa tɔ fɛɛ afɔ. 18 Yɛ fen nyi fɛɛ man gyɛ atɔ nyitasa fɛɛ gbiti abɛɛ suwa, nɩɩ Ɩbwaarɛ taa ka fanɛ kʋkɔ lɩɩ fanɛ kakyɩna gyaga mʋ nɩɩ fan bɩɩla lɩɩ fanɛ naana ana asɛ mʋ. 19 Amaa ɩ gyɛ Yesu Krisito nkalan kparɛ mʋ nɩɩ ɩ sʋ ɔgyalɩn mʋ, nɩɩ ɔ taa ka fanɛ kʋkɔ. Krisito du nɩn fɛɛ kabʋlʋpʋ mʋ nɩɩ ɔ man sʋ kʋlɔpanɛ abɛɛ ineesi kʋ mʋ nyɩɩ sʋ. 20 Pɔyɩ kɛ Ɩbwaarɛ ɩ tʋʋ dulinyaa mʋ, ɔ wʋla lɛɛ Yesu yɩla fɛɛ o be wu mɔlɩgɛ fanɛ, nɩɩ fanɛ sʋ nɩɩ ɔ lɛɛ mʋ kaapʋ saŋa laalaalʋwɛ nɩmʋ tɔ. 21 Fan bɔla Yesu sʋ nɩɩ fan kɔɔlɛ Ɩbwaarɛ mʋ nɩɩ o kyiŋi mʋ lɩɩ lewu tɔ, nɩɩ ɔ bʋnyaa mʋ mʋ gyii. Ɩmʋ sʋ fanɛ kɩkɔɔlɛ‐gyii yɛ fanɛ tamaa ɩ bʋ Ɩbwaarɛ tɔ.
22 Nɩɩ nbɩɩnbɩɩ fan maa bɩya fanɛ asʋ kasɛ sa kesintin asɩn mʋ nɩɩ ɩɩ fwɩɩ fanɛ sʋ, nɩɩ ɩ yɛgɛ nɩɩ fan nyɛ kebiti sa fanɛ bɩrɩsa ana akɔɔlɛ‐gyipu mʋ, fan taa kebiti mʋ nɩɩ kɩ lɩɩ fanɛ nkɔlɔ tɔ mʋ biti abaa. 23 Ɩbwaarɛ man bɔla kʋtɔ mʋ nɩɩ kɩ mɛɛ taalɛ kyɩna kakpaa mʋ sʋ kʋʋgɛ fanɛ, amaa ɔ bɔla mʋ asɩn mʋ nɩɩ ɩ bʋ tɔ kakpaa nɩɩ ɩ mɛɛ kyɛɛgɛ mʋ sʋ kʋʋgɛ fanɛ 24 Lɩɩ fɛɛ Asɩn kyanyɩlasa mʋ ɩɩ tɔwɛ yɛ,
Asa kpini be du nɩn fɛɛ afitiri,
nɩɩ bamʋ bʋnyaa kpini du nɩn fɛɛ afitiri ntʋtʋlɛ.
Afitiri ii wu kɛ ɩmʋ ntʋtʋlɛ mʋ gbaa ɩɩ kpɩkpaa tɩyɛ,
25 amaa Ɔnyɩrɩpɛ asɩn mʋ bɩrɛ ɩ bʋ tɔ kakpaa.
Kanɩn asɩn maŋa ɩ gyɛ asɩn danbɩrasa mʋ nɩɩ ba tɔwɛ sa fanɛ mʋ.