Krisito Asunpu mʋ kusun
1
Ɩbwaarɛ da mʋ kɔkɔlɔ
sʋ yɛ ee biti ɔ sa
Kayaayu Kyɩrɛkyɩrɛ
Ɔwʋlɛ nɩmʋ lɩɩ mɛ Luka asɛ kɩ ba fʋ Tiyofilosi asɛ. Mɛ ɔwʋlɛ gyankpaasa mʋ tɔ mʋ, n kyʋrɔɔ atɔ mʋ nɩɩ Yesu kaapʋ nɩɩ ɔ waa mʋ kpini, lɩɩ saŋa mʋ nɩɩ o yii mu kusun kasɛ mʋ, naa fʋʋ kakɛ mʋ nɩɩ Ɩbwaarɛ taa mʋ kyʋn sʋsʋ mʋ. Pɔyɩ kɛ ɔ taa mʋ kpee sʋsʋ mʋ, Ɔnyɩrɩpɛ Yesu bɔla Kayaayu Kyɩrɛkyɩrɛ mʋ sʋ kaapʋ mu asunpu mʋ nɩɩ ɔ lɛɛ bamʋ mʋ, atɔ mʋ nɩɩ ba waa. Yesu kelewu kamaa nkɛ adɩna mʋ tɔ mʋ, ɔ lɛɛ mʋ n‐yɩɩ kaapʋ mu asunpu fɛɛ ɔ tɛ nkpa tɔ, nɩɩ ɩ man sʋ kamɔɔrɛ‐gyii. Nɩɩ ɔ tɔwɛ sʋsʋ kuwura‐gyii mʋ asɩn. Maa bamʋ ba maa nsarɛ bee gyii kakaakʋ mʋ, ɔ sa bamʋ kɔnɔ yɛ, “Fan man kan waa lɩɩ Gyerusalem, amaa fan gyoo fanɛ kɛkɛɛ mʋ nɩɩ n wʋla tɔwɛ fanɛ yɛ, Nsɛ da mʋ kɔkɔlɔ sʋ yɛ ee biti ɔ sa fanɛ mʋ. Nkyu nɩɩ Gyɔn sʋ ee gyee fanɛ Ɩbwaarɛ kekyugyee, amaa nkɛ gbɛrɛɛ mʋ nɩɩ ii biti ɩ ba falɛ tɔ mʋ, Ɩbwaarɛ ii biti ɔ taa mʋ Kayaayu Kyɩrɛkyɩrɛ mʋ gyee fanɛ.”
Yesu sʋsʋ kikpe
Saŋa mʋ nɩɩ asunpu mʋ ba maa Yesu ba bwii sarɛ mʋ, ba taasɛ mʋ yɛ, “Ɔnyɩrɩpɛ, nbɩɩnbɩɩ nɩɩ fii biti fu bwii taa kuwura‐gyii mʋ sa anɛ Ɩsɩrayɩ abi abɛɛ?”
Nɩɩ Yesu tɔwɛ bamʋ yɛ, “Saŋa abɛɛ kakɛ yɛ mʋ awaasa mʋ kpini mʋ, mɛ‐Sɛ ɩ yɩla ɩmʋ lɩɩ mʋ ɔlʋn tɔ sʋ, ɩmʋ sʋ ɩ man tiri fɛɛ fan bɩɩ saŋa mʋ. Amaa nɩɩ Kayaayu Kyɩrɛkyɩrɛ mʋ kan ba fanɛ sʋ mʋ, fen biti fan nyɛ ɔlʋn kɛ fan naa tɔwɛ mɛ asɩn mʋ Gyerusalem tɔ yɛ Gyudeya kpini yɛ Samariya tɔ, taa naa fʋʋ dulinyaa ɔkaa.”
Maa tɔwɛ ɩ nɩmʋ kamaa mʋ, Ɩbwaarɛ taa mʋ kpee sʋsʋ bamʋ ansi tɔ, nɩɩ abwaarɛ‐wʋlɛ a bun mʋ sʋ lɩɩ bamʋ ansi sʋ.
10 Saŋa mʋ nɩɩ ɩ sʋ mʋ ii kpee yɛgɛ bɛɛ kɩɩ sʋsʋ haa mʋ, opula maŋa tɔ nɩɩ anyɩn anyɔ akʋ mʋ nɩɩ ba bun atɔ fufuli ba ba yɩlɛ bamʋ asɛ, 11 nɩɩ ba taasɛ bamʋ yɛ, “Galile abi, mɩnɛ ɩ waa nɩɩ fan yɩlɛ nfɩɩ fɛn kɩɩ abwaarɛ‐wʋlɛ tɔ kanɩn? Yesu mʋ nɩɩ Ɩbwaarɛ taa mʋ lɩɩ fanɛ asɛ kpee sʋsʋ mʋ, kanɩn nɩɩ ee biti o bwii ba fɛɛ kanan mʋ nɩɩ fan kɩɩ mʋ maa kpee sʋsʋ falɛ.”
Asunpu yɛ Akyɩɩ akʋ
ba gyaŋɛ kʋlɛ kabwaarɛ kʋlɛ
12 Tʋtɔ nɩɩ asunpu mʋ ba lɩɩ Olifu kɩbɩɩ mʋ asɛ bwii ba Gyerusalem, ɩ man bʋ kata kpini‐kpini. 13 Ba maa loo Gyerusalem kadɛ mʋ tɔ mʋ, ba dii naa loo abansʋrʋ obu, mʋ nɩɩ ba wʋla ba bʋ kɩmʋ tɔ mʋ. Asunpu mʋ ɩ gyɛ Pita maa Gyɔn, yɛ Gyemisi yɛ Andiruwu yɛ Filipu yɛ Tomasi yɛ Batolome yɛ Matiwu yɛ Alifeyo mu‐bii Gyemisi maa Simon Seloti mʋ nɩɩ ɔ gyɛ bamʋ nɩɩ ba kɔ bee kun bamʋ ɔsʋwʋlɛ mʋ bamʋ ɔkʋ, yɛ Gyemisi mu‐bii Gyudasi. 14 Bamʋ kpini ba taalɛ ba bʋga saŋa kʋmaa yɛ akyɩɩ akʋ yɛ Yesu mu‐nyi yɛ mu‐supu ana.
Yesu mu‐nyi Mɛɛrɩ yɛ
Yesu mu‐supu ana.
15 Nkɛ nfɩnɛ nkʋ kamaa tɔ mʋ, nɩɩ Krisito akɔɔlɛ‐gyipu bɛɛ waa fɛɛ asa kɩlɩfa yɛ adʋnyɔ ba ba sarɛ, nɩɩ Pita kʋsʋ yɩlɛ, 16 nɩɩ o yii kasɛ yɛ, “Mɛ‐daa ana yɛ mi‐supu ana, asɩn mʋ nɩɩ Kayaayu Kyɩrɛkyɩrɛ bɔla owura Dawidi sʋ wʋla tɔwɛ yɩla yɛ Gyudasi ii biti ɔ gyankpaa kɛ ba kɩtaa Yesu mʋ, ɩ dagaa ɩ ba kanɩn. 17 Gyudasi kyɩna ɔ gyɛ anɛ kʋbʋ kudu‐anyɔ mʋ tɔ ɔkʋ nɩn, nɩɩ ɔ sʋ ɔyɩlɛkpa kusun mʋ tɔ.
18 “Afulee mʋ nɩɩ Gyudasi nyɛ lɩɩ mu alibi mʋ nɩɩ ɔ waa sʋ mʋ, ɔ sɔɔ kasɛ, katɩn mʋ nɩɩ ɔ tɩyɛ ketulaamu nɩɩ o wu, ɔ patɩyɛ nɩɩ mʋ ipuni kpini ɩ patɩyɛ lɩɩ. 19 Gyerusalem abi kpini ba nu asɩn nɩmʋ. Ɩmʋ sʋ ba yɩla ɔsʋwʋlɛ mʋ kɩtɩɩ bamʋ katɔwɛ tɔ yɛ Akeledama, kasɛ ɩ gyɛ yɛ, ‘Nkalan kasɛ.’ ”
20 Nɩɩ Pita tɔwɛ yɛ owura Dawidi wʋla kyʋrɔɔ Gyudasi asɩn waa Asɩnkyan yɩlasa mʋ tɔ yɛ,
“Mʋ kɩkpaara ki biliŋi kɩtakpan,
kɛ ɔkʋ ɔ man kyɩna kɩmʋ tɔ.”
Nɩɩ Dawidi bɩla tɔwɛ yɛ,
“Ba yɛgɛ kɛ ɔkʋ o yii mu kusun kɩbɩlɩsa mʋ ayaa tɔ.”
21 Ɩmʋ sʋ ɩ dagaa fɛɛ a lɛɛ anɛ asa mʋ tɔ ɔkʋ ba tii anɛ sʋ. An biti ɔmʋ nɩɩ ɔ wʋla ɔ bʋ anɛ asɛ saŋa mʋ nɩɩ anaa Ɔnyɩrɩpɛ Yesu an dii an kpɩlɩgɛ mʋ, 22 lɩɩ saŋa mʋ nɩɩ Gyɔn okyugyeepu gyee asa Ɩbwaarɛ kekyugyee, naa fʋʋ saŋa mʋ nɩɩ Ɩbwaarɛ taa Yesu kpee sʋsʋ. Ɩ dagaa fɛɛ kanɩn asa maŋa tɔ ɔkʋ maa tii anɛ sʋ fɛɛ Ɔnyɩrɩpɛ Yesu kelewu kyiŋi kesintin ogyipu.
23 Ɩmʋ sʋ ba lɛɛ asa anyɔ yɛ ba yɩlɛ. Bamʋ ɩ gyɛ Gyosefu mʋ nɩɩ bɛ tɩɩ mʋ yɛ Basabasi, nɩɩ ba bɩla bɛɛ tɩɩ mʋ Gyusitu, nɩɩ ɔbanban mʋ mɔɔ gyɛ Matiyasi. 24 Tʋtɔ nɩɩ ba kʋlɛ kabwaarɛ‐kʋlɛ yɛ, “Ɔnyɩrɩpɛ, fu nyi ɔkʋmaa nɩmʋ kɔkɔlɔ tɔ. Ɩmʋ sʋ fii biti fʋ kaapʋ anɛ asa anyɔ anɩmʋ tɔ ɔmʋ nɩɩ fʋ lɛɛ. 25 Kɛ ɔ ba waa fu asunpu mʋ kusun mʋ nɩɩ Gyudasi yɛgɛ yɩla mʋ, kpee katɩn mʋ nɩɩ ɩ dagaa mʋ mʋ.” 26 Nɩɩ ba tʋʋ nbii biti ɔmʋ nɩɩ ɔ ba tii bamʋ sʋ, nɩɩ Matiyasi gyii, nɩɩ ba taa mʋ tii bamʋ asunpu kudu‐ɔkʋ mʋ sʋ.