Ɔwʋlɛ mʋ nɩɩ Pɔɔlɩ kyʋrɔɔ naa sa
Galati abi
1
Afwaala
Mɛ Pɔɔlɩ mʋ nɩɩ n gyɛ Krisito osunpu, nɩɩ ɩ man gyɛ asa kʋbʋ kʋ, abɛɛ ɔsa kʋ ɩ lɛɛ mɛ. Amaa Yesu Krisito yɛ Ɔsɛ Ɩbwaarɛ mʋ nɩɩ o kyiŋi mʋ lɩɩ lewu tɔ mʋ ɩ lɛɛ mɛ waa osunpu. N kyʋrɔɔ ɔwʋlɛ n kyʋŋɛ fanɛ Krisito kʋbʋ‐kʋbʋ mʋ nɩɩ fan bʋ Galati ɔsʋwʋlɛ sʋ, nɩɩ akɔɔlɛ‐gyipu mʋ nɩɩ ba bʋ nfɩɩ mʋ kpini ba tii mɛ sʋ nɩɩ an fwaala fanɛ.
Anɛ‐Sɛ Ɩbwaarɛ maa anɛ‐Nyɩrɩpɛ Yesu Krisito ba bwaala fanɛ kɛ ba sa fanɛ kayɩɩ‐yuuli. Lɩɩ anɛ alibi sʋ mʋ, Yesu kyula taa mʋ n‐yɩɩ lɛɛ saraga wu sa anɛ, kɛ ɔ nyɛ lɛɛ anɛ lɩɩ ndaga kakyɩna libi ɔlʋn mʋ tɔ. Anɛ‐Sɛ Ɩbwaarɛ kebiti tɔ nɩɩ o kyula nɩɩ ɩnɩmʋ kpini ɩ waa kanɩn. Bʋnyaa ɔ baa ɔ gyɛ Ɩbwaarɛ lɛɛ kakpaa! Amen.
Asɩn Danbɩrasa kʋlʋn
ɩ bʋ tɔ
I kyinkyin mɛ gaa fɛɛ fan maa tee biliŋi fanɛ kamaa sa Ɩbwaarɛ bilen, yɛgɛ mʋ ɩ bɔla Krisito kabwaala mʋ sʋ tɩɩ fanɛ. Nɩɩ fan biliŋi kpee fan buu asɩn kʋkwɩɩ mʋ nɩɩ akʋ bɛɛ tɔwɛ yɛ ɩmʋ ɩ gyɛ asɩn danbɩrasa mʋ. Kesintin yɛgɛ asɩn danbɩrasa kʋ man bɩla ɩ bʋ tɔ. Amaa n tɔwɛ fanɛ ɩnɩmʋ nɩn, lɩɩ fɛɛ asa akʋ bɛɛ wuliti fanɛ tɔ, bee biti fɛɛ ba kyɛɛgɛ Krisito asɩn danbɩrasa mʋ. Amaa, halɩɩ anɛ abɛɛ Ɩbwaarɛ kabɔɔ, kan lɩɩ sʋsʋ ba tɔwɛ fanɛ asɩn danbɩrasa kʋ, nɩɩ ɩ kwɩɩ yɛ ɩmʋ nɩɩ an tɔwɛ sa fanɛ mʋ, mʋ laakʋ, lɩɩ fɛɛ Ɩbwaarɛ ii biti ɔ bɩɩtɛ mʋ kʋsʋ kakpaa. Fɛɛ kanan mʋ nɩɩ an wʋla tɔwɛ mʋ, n bɩla n pɩla tɔ yɛ, nɩɩ ɔsa kʋ kan ɛɛ tɔwɛ fanɛ asɩn danbɩrasa kʋ, nɩɩ ɩ kwɩɩ yɛ ɩmʋ nɩɩ fan kɔɔlɛ waa fanɛ lɛɛ mʋ, Ɩbwaarɛ ii biti ɔ bɩɩtɛ mʋ kʋsʋ kakpaa.
10 Nɩɩ ɩmʋ nɩɩ n tɔwɛ falɛ mʋ, ɩ kaapʋ nɩn fɛɛ n biti nyɩmɩsa ɔ kɔɔlɛ mɛ kyula nɩn abɛɛ? Ayee! N biti Ɩbwaarɛ nkʋn ɔ kɔɔlɛ mɛ kyula. N biti nyɩmɩsa ansi i gyii mɛ sʋ nɩn abɛɛ? Nɩɩ n kan n biti fɛɛ nyɩmɩsa ansi i gyii mɛ sʋ mʋ, naafɔɔ n mɛɛ yɛ n bɩla n gyɛ Krisito kɩyaafɔlɛ.
Kanan mʋ nɩɩ Ɩbwaarɛ
tɩɩ Pɔɔlɩ ba waa Krisito osunpu
11 Mɛ bɩrɩsa ana akɔɔlɛ‐gyipu, n biti fan bɩɩ fɛɛ, asɩn danbɩrasa mʋ nɩɩ n tɔwɛ mʋ, ɩ man gyɛ asɩn mʋ nɩɩ ɩ lɩɩ daadimaadi asɛ. 12 Nɩɩ man gyɛ nyɩmɩsa kʋ asɛ nɩɩ n nyɛ ɩmʋ, abɛɛ ɔsa kʋ ɩ kaapʋ mɛ ɩmʋ. Amaa Yesu Krisito ɩ lɛɛ ɩmʋ kaapʋ mɛ.
13 Lɩɩ fɛɛ fan daa nu mɛ kakyɩna mʋ nɩɩ n bʋ kɩmʋ tɔ dɩdaa saŋa mʋ nɩɩ n daa n bʋ Gyiwu abi kabwaarɛ‐sun mʋ tɔ mʋ. Nɩɩ fan nu kanan mʋ nɩɩ n daa taa kumu tɔ ɔlʋn nyanla Krisito abi mʋ nɩɩ Ɩbwaarɛ lɛɛ mʋ, nɩɩ n kpan mɛ n‐yɩɩ fɛɛ n nyita Krisito kabwaarɛ‐sun mʋ. 14 Nɩɩ mɛ sara sʋ Gyiwu abi adamantɛ mʋ tɔ mʋ, n gyankpaa bamʋ anɛ Gyiwu abi kabwaarɛ‐sun mʋ tɔ. Nɩɩ anɛ anaana‐tɔ awaasa mʋ n yɛgɛ nɩɩ i gyii mi kumu, nɩɩ n kpan mɛ n‐yɩɩ yɛ ɩ yɩlɛ. 15 Amaa lɩɩ Ɩbwaarɛ kabwaala sʋ mʋ, ɔ wʋla lɛɛ mɛ yɩla pɔyɩ nɩɩ ba kʋʋgɛ mɛ, nɩɩ ɔ tɩɩ mɛ yɛ n ba sun mʋ. 16 Nɩɩ ɩ bɔla Ɩbwaarɛ ansi fɛɛ ɔ lɛɛ Mu‐Bii mʋ kaapʋ mɛ, kɛ n tɔwɛ asɩn danbɩrasa mʋ lɩɩ Mu‐Bii mʋ sʋ, sa bamʋ nɩɩ ba man gyɛ Gyiwu abi mʋ, nɩɩ n man taasɛ biti kɩkaapʋ lɩɩ ɔsa kʋ asɛ. 17 Nɩɩ n man kpee Gyerusalem naa wu bamʋ nɩɩ ba gyɛ Krisito asunpu mʋ pɔyɩ nɩɩ ngbaa mɛ n ba waa osunpu mʋ. Amaa n dan kʋsʋ opula maŋa tɔ nɩn, kpee Arabiya ɔsʋwʋlɛ sʋ, nɩɩ kamaa tɔ n lɩɩ tʋtɔ bwii ba Damasiko kadɛ tɔ.
18 Nsu nsa kamaa tɔ mʋ, nɩɩ n kpee Gyerusalem naa wu Pita.* 1:18 Pita gyɛ Krisito osunpu nɩɩ ba bɩla ba tɩɩ mʋ yɛ Kefasi. Nɩɩ n kyɩna mʋ asɛ nkɛ kudu anu. 19 N man wu Krisito asunpu mʋ ɔkʋ tii sʋ, amɔɔ anɛ‐Nyɩrɩpɛ Krisito mu‐supu Gyemisi nkʋn. 20 Ɩbwaarɛ sʋ, kʋtɔ mʋ nɩɩ n kyʋrɔɔ n sa fanɛ falɛ gyɛ kesintin, n mɛɛ tɩn antɩŋɛsa. 21 Ɩmʋ kamaa tɔ mʋ n kpee Siriya yɛ Kilisiya ɩsʋwʋlɛ sʋ. 22 Kanɩn saŋa maŋa tɔ mʋ, Krisito abi kʋbʋ‐kʋbʋ mʋ nɩɩ ɩ bʋ Gyudeya ɔsʋwʋlɛ sʋ mʋ, ba man pɩɩ wu mɛ yɛ ansi. 23 Amaa kʋtɔ kʋlʋn mʋ nɩɩ ba nu lɩɩ asa asɛ mʋ ɩ gyɛ yɛ, “Ɔnyɩn mʋ nɩɩ ɔ daa ɛɛ nyanla anɛ mʋ, nbɩɩnbɩɩ bɩrɛ ɛɛ tɔwɛ kɩkɔɔlɛ Yesu gyii asɩn mʋ nɩɩ naafɔɔ ɔ daa kpan mʋ n‐yɩɩ fɛɛ o nyita mʋ.” 24 Ɩmʋ sʋ ba yɩn Ɩbwaarɛ lɩɩ kʋtɔ mʋ nɩɩ ba nu lɩɩ mɛ sʋ.

*1:18 1:18 Pita gyɛ Krisito osunpu nɩɩ ba bɩla ba tɩɩ mʋ yɛ Kefasi.