Ɔwʋlɛ mʋ nɩɩ
Gyemisi
kyʋrɔɔ naa sa Krisito abuupu
1
Ɔwʋlɛ nɩmʋ lɩɩ mɛ, Gyemisi mʋ nɩɩ n gyɛ Ɩbwaarɛ maa Ɔnyɩrɩpɛ Yesu Krisito kɩyaafɔlɛ mʋ asɛ. N sʋ n sa fanɛ Krisito abuupu mʋ nɩɩ fan lɩɩ Ɩsɩrayɩ nbunɔ kudu anyɔ mʋ tɔ mʋ, nɩɩ fan yaasɛ tɔ fan bʋ dulinyaa tɔ kpini mʋ. N fwaala fanɛ kpini.
Kɩtʋʋ tɔ kɩɩ yɛ kɩnyɛ
kɔkɔlɔ yɩlɛ tɔ
Mɛ‐daa ana yɛ mi‐supu ana, kʋtʋʋ tɔ kɩɩ kʋmaa mʋ nɩɩ kɩ kan tu fanɛ mʋ, fan yɛgɛ fanɛ ansi i gyii. Lɩɩ fɛɛ fan nyi fɛɛ nɩɩ kʋtʋʋ tɔ kɩɩ kɩ kan tu fanɛ lɩɩ fanɛ kɩkɔɔlɛ‐gyii sʋ mʋ, kɩɩ yɛgɛ nɩɩ fan taalɛ yɩlɛ tɔ. Fan kɩtaa kanɩn kɔkɔlɔ ɔsɩɩ mʋ kpee ansi tɔ. Nɩɩ fan kan waa kanɩn mʋ, ɩɩ yɛgɛ nɩɩ fɛn dan naa fʋʋ ɔkaa, kɛ kʋtɔ danbɩrasa kʋ ɔ man pan fanɛ. Nɩɩ fanɛ tɔ ɔkʋ kan ee biti kanyaasɩn de, ɔ kʋlɛ Ɩbwaarɛ, ee biti ɔ sa mʋ, lɩɩ fɛɛ Ɩbwaarɛ ɩɩ sa asa atɔ kɔkɔlɔ fuuli sʋ yɛgɛ ɔ man taasɛ kɔnɔ nkyu. Amaa fʋ kʋmaa mʋ nɩɩ fʋ kan kʋlɛ Ɩbwaarɛ mʋ, ɩ dagaa fɛɛ fʋ maa kɔɔlɛ gyii fɛɛ ee biti ɔ waa sa fʋ. Man kan waa sika‐sika kpini‐kpini, lɩɩ fɛɛ ɔkʋmaa mʋ nɩɩ ɛɛ waa sika‐sika mʋ, o du nɩn fɛɛ ɔpʋ apaa mʋ nɩɩ afuu ɩ sʋ ɩmʋ ii kyenkpen mʋ. Kanɩn ɔsa maŋa ɔ́ man fɛ nfɛɛrɛ fɛɛ ee biti ɔ nyɛ kʋtɔ kʋ lɩɩ Ɔnyɩrɩpɛ Ɩbwaarɛ mʋ asɛ. Lɩɩ fɛɛ nfɛɛrɛ nnyɔ‐nnyɔ wuya kpini asɩn a mɛɛ bɔla Ɩbwaarɛ ansi.
Nɩɩ Krisito obuupu otiripu ɔ yɛgɛ ɩɩ waa mʋ ɔkɔn gaa fɛɛ Ɩbwaarɛ maa diyaa mʋ sʋsʋ. Nɩɩ ɔkʋmaa mʋ nɩɩ ɔ bɩya mʋ n‐yɩɩ kasɛ nɩɩ asa ba man taa mʋ tɩɩ sɛhn mʋ, ɔ yɛgɛ mu ansi i gyii kpalɩ fɛɛ Ɩbwaarɛ bɩrɛ o diyaa mʋ kɩtɩɩ sʋsʋ. 10 Amaa obuupu atɔ wuya ɔ yɛgɛ mu ansi i gyii fɛɛ Ɩbwaarɛ maa bɩya mʋ kasɛ, lɩɩ fɛɛ ee biti o wu kyʋn fɛɛ kanan mʋ nɩɩ iyu ntʋtʋlɛ danbɩrasa ɩ mɛɛ kyɛɛrɛɛ nɩɩ ɩɩ kpɩkpaa mʋ. 11 Kpalɩ fɛɛ kyɔwɛ ɩɩ lɩɩ ɩmʋ sʋ, kɛ ɩmʋ afatɛɛ mʋ ɩɩ bwɩɩ kɛ ntʋtʋlɛ danbɩrasa mʋ i nyita. Kanɩn ɔkpa kʋlʋn sʋ nɩɩ atɔ wuya gbaa ii biti i nyita yɛgɛ ɔ san ɛɛ fɛ ɩmʋ nfɛɛrɛ kʋlʋn maŋa.
12 Ɔkʋmaa mʋ nɩɩ ɔ taa kɩkɔɔlɛ‐gyii gyii Sɩtaanɛ sʋ mʋ, ɩ waa mʋ ɔkɔn. Kpalɩ fɛɛ ɔkʋmaa mʋ nɩɩ ɔ taalɛ gyii Sɩtaanɛ kʋtʋʋ tɔ kɩɩ sʋ mʋ, ee biti ɔ nyɛ nkpa kakpaa mʋ nɩɩ Ɩbwaarɛ tɔwɛ yɩla yɛ ee biti ɔ taa sa bamʋ nɩɩ bee biti mʋ mʋ.
13 Fʋ kʋmaa mʋ nɩɩ Sɩtaanɛ tʋʋ fʋ tɔ kɩɩ de, Man kan tɔwɛ yɛ “Ɩbwaarɛ ɩɩ tʋʋ fʋ tɔ ɛɛ kɩɩ.” Lɩɩ fɛɛ ɔkʋ mɛɛ taalɛ tʋʋ Ɩbwaarɛ tɔ kɩɩ kɛ ɔ waa alibi, nɩɩ mɔɔ mʋ ɔ mɛɛ tʋʋ ɔkʋ tɔ ɛɛ kɩɩ. 14 Amaa nɩɩ ɔkʋmaa kan nyɛ kʋtʋʋ tɔ kɩɩ mʋ, ɩ lɩɩ mʋ kɔkɔlɔ biti libi sʋ, nɩɩ ɩɩ pɩna mʋ ii kpee kʋtʋʋ tɔ kɩɩ tɔ. 15 Nɩɩ kɔkɔlɔ biti libi mʋ kan dan mʋ, kɩ nyɛ ɔtɔ kɛ kɩɩ kʋʋgɛ alibi, nɩɩ alibi mɔɔ ɩ kan dan lʋwɛ mʋ, a kʋʋgɛ lewu nɩn.
16 Mɛ‐daa ana yɛ mi‐supu ana danbɩrasa, fan man yɛgɛ ɔkʋ ɔ pɩna fanɛ. 17 Kʋtɔ danbɩrasa yɛ kakɛɛ mʋ nɩɩ kɩ bʋrɔn kyɛɛkyɛɛ mʋ ɩɩ lɩɩ sʋsʋ nɩn. Atɔ nɩmʋ kpini ɛɛ lɩɩ Ɩbwaarɛ mʋ nɩɩ ɔ gyɛ fɩtɩla kpini mʋ asɛ. Mɛɛ mʋ ɔ mɛɛ kyɛɛgɛ kakaakʋ, nɩɩ kitentenbiri man bʋ mʋ tɔ. 18 Nɩɩ ɩ lɩɩ mʋ kɩpɩrɛ sʋ nɩn, nɩɩ ɔ bɔla mʋ kesintin asɩn mʋ sʋ nɩɩ ɔ sa anɛ nkpa pʋpwɛ, nɩɩ ɔ waa anɛ mʋ atɔ tʋʋsa tɔ kpini agyankpaapʋ.
Fan nu kɛ fan waa
19 Mɛ‐daa ana yɛ mi‐supu ana, fan baa fan nyi ɩnɩmʋ. Ɔkʋmaa nɩmʋ ɔ nyɛ kɔkɔlɔ kɛ o nu asɩn, amaa ɔ man kpaala tɔwɛ asɩn, nɩɩ ɔ man nyɛ agbʋ bilen‐bilen. 20 Kpalɩ fɛɛ nyɩmɩsa agbʋ ɩ mɛɛ yɛgɛ nɩɩ mʋ ɩkpa i kyiigi fɛɛ kanan mʋ nɩɩ Ɩbwaarɛ ii biti mʋ. 21 Ɩmʋ sʋ fan kɩtaa fanɛ n‐yɩɩ lɩɩ ineesi kpini tɔ, yɛ alibi kʋmaa sʋ kɛ fan bɩya fanɛ n‐yɩɩ kasɛ, kɔɔlɛ abwaarɛsɩn mʋ nɩɩ ba duu fanɛ nkɔlɔ tɔ mʋ, kɛ ɩ mɔlɩgɛ fanɛ. 22 Fan man waa asɩn mʋ anupu nkʋn, amaa fan waa ɩmʋ awaasa, nɩɩ man gyɛ kanɩn mʋ fan pɩna fanɛ n‐yɩɩ nɩn. 23 Ɔkʋmaa mʋ nɩɩ o nu asɩn mʋ, nɩɩ ɔ man waa ɩmʋ awaasa mʋ, o du nɩn fɛɛ ɔsa mʋ nɩɩ ɔ taa digi kɩɩ mu ansi tɔ mʋ. 24 Ɛ kɩɩ wu mʋ n‐yɩɩ kɛ ɔ kyʋn, opula maŋa tɔ mʋ ɔ tan kanan mʋ nɩɩ o du mʋ sʋ. 25 Amaa ɔsa kʋmaa mʋ nɩɩ ɔ taa mʋ nfɛɛrɛ gyaga ɔkpa mʋ nɩɩ kɩ man sʋ alibi kpini‐kpini, nɩɩ kɩɩ taalɛ lɛɛ asa lɩɩ alibi tɔ, nɩɩ ɔ man tan sʋ, amaa nɩɩ ee buu nɩɩ ɛɛ waa ɩmʋ nɩɩ ee nu mʋ, Ɩbwaarɛ ii biti ɔ waa mʋ kusee.
26 Ɔsa kʋmaa mʋ nɩɩ ɔ yɛ ɔ gyɛ ɔbwaarɛ‐sunpu danbɩrasa, yɛgɛ ɔ mɛɛ kɩtaa mʋ kanandʋlʋ lɩɩ mʋ asɩn tɔwɛsa sʋ mʋ, ɛɛ pɩna mʋ n‐yɩɩ nɩn, nɩɩ mʋ kabwaarɛ‐sun kɩ gyɛ kɩyan. 27 Kʋtɔ mʋ nɩɩ Ɔsɛ Ɩbwaarɛ ii biti lɩɩ kabwaarɛ‐sun kyɩrɛkyɩrɛ yɛ kesintin ɔkpa mʋ nɩɩ ii gyii Ɩbwaarɛ ansi ɩ gyɛ yɛ, fan kɩɩ akulapu yɛ aŋmangyi sʋ yɛ ɔdan, lɩɩ bamʋ awʋrʋfɔ sʋ, kɛ fan kɩtaa fanɛ n‐yɩɩ lɩɩ dulinyaa atɔ karan‐karan mʋ nɩɩ ii biti ɛɛ waa fanɛ n‐yɩɩ ineesi tɔ mʋ.