Ɔwʋlɛ mʋ nɩɩ Pɔɔlɩ kyʋrɔɔ naa sa
Titusi
1
Afwaala
Ɔwʋlɛ nɩmʋ lɩɩ mɛ Pɔɔlɩ, Ɩbwaarɛ kɩyaafɔlɛ yɛ Yesu Krisito osunpu mʋ asɛ. O sun mɛ yɛ n ba kyɛ mʋ asa mʋ nɩɩ ɔ lɛɛ mʋ kɩkɔɔlɛ‐gyii tɔ, kɛ n kaapʋ bamʋ kɛ ba bɩɩ kesintin mʋ nɩɩ kɩɩ yɛgɛ nɩɩ asa bee buu kabwaarɛ‐sun danbɩrasa, mʋ nɩɩ kɩkɔɔlɛ‐gyii yɛ kinyi ɩ gyan nkpa kakpaa tamaa mʋ sʋ. Ɩbwaarɛ mʋ nɩɩ ɔ mɛɛ tɩn antɩŋɛsa mʋ, da mʋ kɔkɔlɔ sʋ sa anɛ nkpa nɩmʋ lɩɩ koo npiili asɛ, nɩɩ saŋa kyɛɛkyɛɛ mʋ tɔ mʋ, Ɩbwaarɛ anɛ Ɔmɔlɩgɛpʋ mʋ lɛɛ mʋ asɩn kaapʋ, fɛɛ maa taa waa mɛ abaa tɔ, nɩɩ ɔ sa mɛ kɔnɔ yɛ n tɔwɛ asɩn mʋ sa asa.
N kyʋrɔɔ n sa fʋ Titusi, mʋ nɩɩ n taa fʋ fɛɛ mi‐bii gbaa‐gbaa anɛ kɩkɔɔlɛ‐gyii kʋlʋn mʋ tɔ mʋ.
Kabwaala yɛ kayɩɩ yuuli mʋ nɩɩ kɩ lɩɩ anɛ‐Sɛ Ɩbwaarɛ yɛ anɛ Ɔmɔlɩgɛpʋ, Ɔnyɩrɩpɛ Yesu Krisito asɛ mʋ yɛ fʋ fan kyɩna.
Titusi kusun Kereti ɔsʋwʋlɛ sʋ
Kʋtɔ mʋ sʋ nɩɩ n yɛgɛ fʋ Kereti ɔsʋwʋlɛ sʋ mʋ ɩ gyɛ fɛɛ, fʋ nyɛ lɔŋɔ ɩmʋ nɩɩ ɩɩ san mʋ lʋwɛ, kɛ fʋ yii abɩlɩsa kadɛ kʋmaa nɩmʋ Krisito kʋbʋ mʋ tɔ, fɛɛ kanan mʋ nɩɩ n kaapʋ fʋ mʋ. Ɩ dagaa ɔbɩlɩsa maa gyɛ ɔsa mʋ nɩɩ mʋ n‐yɩɩ sʋ man sʋ asɩn pwɩɩsa, nɩɩ o kili ɔkyɩɩ kʋlʋn kpen, nɩɩ mu‐bii ana bɛ gyɛ akɔɔlɛ‐gyipu, mʋ nɩɩ ba man sʋ kʋsʋ tɔ ɔlʋn abɛɛ kibii libi. Fɛɛ ɔbɩlɩsa maa gyɛ Krisito kʋbʋ ɔkɩɩsʋpʋ mʋ, ɩ dagaa maa gyɛ ɔsa mʋ nɩɩ mʋ n‐yɩɩ sʋ man sʋ asɩn pwɩɩsa, nɩɩ ɔ mɛɛ kʋsaa mʋ n‐yɩɩ, nɩɩ ɔ mɛɛ nyɛ agbʋ benbilen, nɩɩ ɔ mɛɛ bʋʋ nta, nɩɩ ɔ man gyɛ oluu bitipu, nɩɩ ɔ man sʋ onsi‐payɩ libi afulee sʋ. Amaa ɔ dagaa maa gyɛ ɔsa mʋ nɩɩ ɛɛ kɔɔlɛ afɔ, nɩɩ ɔ sʋ kebiti sa ɩmʋ nɩɩ ɩ bʋrɔn, nɩɩ ɛɛ kɩtaa mʋ n‐yɩɩ, nɩɩ mʋ ɩkpa i kyiigi, nɩɩ ɔ sɩlɛ Ɩbwaarɛ nɩɩ mʋ awaasa du kyɛɛkyɛɛ. Ɔ dagaa maa taalɛ kɩtaa kesintin asɩn danbɩrasa mʋ kenken, fɛɛ kanan mʋ nɩɩ ba kaapʋ ɩmʋ mʋ, kɛ ngbaa mʋ ɔ taalɛ taa kesintin kɩkaapʋ mʋ tɔwɛ waa asa, kɛ ɔ taa ɩmʋ tii bamʋ nɩɩ bee gyii ɩmʋ ɩmɔɔrɛ mʋ ɔkpa.
10 Lɩɩ fɛɛ asa gaalaagaa bɛɛ kʋsʋ bɛɛ yɩlɛ asɩn mʋ sʋ, nɩɩ bɛ sʋ bamʋ ntɔwɛ kɩyan bɛɛ pɩna asa, fɔnfɔn Gyiwu abi akɔɔlɛ‐gyipu. 11 Ɩ dagaa fʋ tii bamʋ ntɔwɛ mʋ ɔkpa, lɩɩ fɛɛ bɛ sʋ bamʋ npɩna kɩkaapʋ mʋ bee nyita akpaara sʋ abi lɩɩ kɩkaapʋ danbɩrasa mʋ sʋ. Bɛɛ waa ipeeli‐sɩn nɩmʋ bee biti afulee. 12 Halɩɩ Kereti abi atɔwɛpʋ mʋ tɔ ɔkʋ tɔwɛ yɛ, “Kereti abi bɛ gyɛ antɩŋɛsa wuya ana nɩn saŋa kʋmaa, nɩɩ be du fɛɛ ndʋnbwɛ libi, nɩɩ bɛ gyɛ awʋlɛgyɔpʋ agyipu lala.” 13 Asɩn mʋ nɩɩ ɔ tɔwɛ mʋ ɩ gyɛ kesintin. Ɩmʋ sʋ taa kensi payɩ tɔwɛ yii bamʋ, kɛ bamʋ kɩkɔɔlɛ‐gyii ɩ nyɛ yɩlɛ kinkin, 14 kɛ ba man nu Gyiwu abi asɩrɩkpan ikisii‐sɩn mʋ, abɛɛ be nu sa bamʋ nɩɩ bee kina kesintin asɩn mʋ. 15 Bamʋ nɩɩ ba man sʋ ineesi mʋ, kʋtɔ kʋ man gyɛ ineesi bamʋ asɛ, amaa bamʋ nɩɩ ba sʋ ineesi nɩɩ ba mɛɛ kɔɔlɛ bee gyii mʋ, sɛhn man gyɛ kyɩrɛkyɩrɛ bamʋ asɛ, amaa alibi ɩ bɔla bamʋ nfɛɛrɛ yɛ bamʋ nkɔlɔ tɔ kpini. 16 Bɛɛ tɔwɛ yɛ be nyi Ɩbwaarɛ, amaa bamʋ awaasa tɔ mʋ bee kina mʋ. Ɩbwaarɛ ii kisi bamʋ awaasa kpini, nɩɩ bɛ gyɛ kʋsʋ tɔ ɔlʋn wuya ana, nɩɩ ba mɛɛ taalɛ waa kɩdanbɩrasa kakaakʋ.