2
Paulus o Tesalonika dugwit, ogagya lagagi wene
Ai wa nowa-nasin. Nit un enam warogo bikhinisa wagetek ako, hit andi, henelup aro. Nit o Pilipi werekma, anggin-mbanggin nenovaga bininggwis, wiyiknom-weyaknom erogo okninipwis, ogagagwa henelup ako ovara, vivis, o Tesalonika dugwit, Ala wene sek wene ako it wisane en, “Nenanggon o,” yiluk, ninim ogorek inigik, Ala yonggat ninivisigama, nenalon embetetek yukhurugu lagagup. Andi, nit henaruk watu dugwit, yukherelagwi ako andi, nit nininggut dugwit yukhirugwi, nit ambi hedaguluk yukhirugwi, henambutmu dagaluguluk, huluk wene yukhirugwi, ogasagwidek. Ata, Ala en ninavut mbabaluk, niren Yesus ninim hunik dugwit, niniluk mondok dogop sek wene andok okbininggigi ako ndatak at yukherelagwi. Hit henendawi sek nenombarovovok yiluk yukherelagwi dek. Ata, at nenendawi avut mbalisiga Ala ako endawi sek nenombarupwak yiluk, yukherelagwi.
Nenane agilamok yukhurugu lagetek andi, henelup aro. Hit henangge ambi hedaguluk, nenane, “Ai-au” yagalagwi andi, at Ala elupma, yiluk, nenane yukhurugu lagatek. Hit inim, it ap akwa adik inim, nit nininis wogobininapwak yiluk, wagetek. Eke, Keretus wene yugeregek nagu dogoguluk lakbigik menda bininggigi halok, nenane anye vaga yukheraup sek ovara, dek. Ata, hwa ambi at eyak abwa en elola okbaluk yonggonisiga hak, nit henanggelekma dugwit, anderogo at nenane sagain erogo yukhurugu lagagup. Henabwa adigat umbutu dugwit, hit nenendawi hunik okhinipugup atma, sek wene Ala en yukneragagi ako adigat yukheraup embetetek. Ata hit hinim hondo yup halok andi, sek at umbutugup.
Ai, nowa-nasin. Nit ogarit adigat lagu dugwit, nenanyedek erogo bininggigi ako andi, henendawi wenggeles. Sek wene Ala en yukneragagi ako yukhurugu dugwit, “Hit ambi anggin henovaga bugugu sao en,” ombakluk, niren hit henadema ambi nggino yukheregetek, ata, o hup-dingga nenadigat neneyavup okhedegek nagu lagagup.* Paulus ako o ambima Ala wene yugirigya dugwit, avakwa andoma 'An anggin enovaga bisagwis en, yiluk, nadik neyavup okhedayogon,' yiluk, yum tenda monggatu lagagi.
10 Nit hit avyarat ombasagwi menda henanggelekma dugwit, Ala wene dibaluk ogagwi, eke, weyak ogagetek mondok sek ogagagup vaga henane ambi nenovaga bininggitek dugwit, ogarit lagagup ako andi, Ala ogo nenugu, eke hit ogo ninugwis, ogagagup. 11-12 Ala mondok siyalek dugwit, “Hit An siyalek nabinak agirikmu yoma, navema omanes,” yiluk, yanggup yukheraliga ako, endawi ombasiga ndatak ogarit lagu dogovovok yiluk, ap ambi aburi halok yugeraliga ako hak, nit anderogo at hit henadik-henadik henendawi yonggonhinipwis, henendawi aik wakbugugwis, hit henaruk watwis, ogagu lagagup ako henelup aro.
13 Anderogo atma, Ala wene yukheragagup hunggu dugwit, “Yi we un avakwa enane dek o. Yi Ala wene nit avyarat ombasagwi menda nenendawima holbininaliga wene avyarat o,” yiluk, wagagupma, nit mbup yegetek ndugurek-ndagarek “Ala wa,” yugisagwi.
14-15 Ai, nowa-nasin. It ap Yakuri ako en it Ala yugirigya hegek yugurugu lagagwa navi-navi ako inutwis, Nenasin Yesus warogo bagwi, eke, nit ogo haryogo lakbinunggwis, ogagu lagagwa ako en it Ala aburi o Yudeya homarisagwi Keretus Yesus inim hunik agarwik ako, weyak okbigik lagu lagagwa. Anderogo ndatak, it henowa-henasin en hit anderogo at okbugugu-sigik henendawi mbuk dugwit, wugu lagagupma, it enendawi mbuk dugwit, wugu lagagwa ndatak, hit anderogo at welagwi hinigis o. It Yakuri menda ogagu lagagwa ako andi, it ap akwa ovok enanggon umbutu dugwit, inim ogorek werekma, Ala ogo, endawi sek enombasigadek, anggon ombasiga.
16 It ako andi, avakwa weram Yakuri dek menda Ala en enagap wendarup wene, nit yugurugu dogogup en yiluk, sup ando mbalogo bininilagwi halok, it weyak ambi labok adigat ogarit wagagwa-wagagwa, “Andi hudi ari labuk,” hudi bagoma ako ari lagya halok, Ala aninis ap akwa enovaga bisaliga ako ndatak, yogwak ogo aninis mondok it enovaga bisaliga o.
Ndugwis ambi vaga bigisa laup imbitigi wene
17 Ai, nowa-nasin. Nit andi, nenendawi henovaga wenggelek adigat agurik ovara, ndugwis ambiat neneyave adik-adik welagagup, vage bikhinisa warup, “Ai,” adigat umbutu dugwit, wal okhegek adigat ogagagup ovara, dek agagi. 18 Naswei ninim bikhinisa warup ombasagwi, eke, an Paulus nadik ndugwis ambi vaga bikhinisaup dek o. Ata, ninggi-nanggi bikhinisa warup yiluk, wal okhagagis ovara, madis sile en sup monggalogo bininaliga halok, agurik. 19 Nit nenape wenggelek inim, nenendawi adenggen ombasagwi inim, sek ogagu niniselok nggudit-nggudit mendago yikbininggu halok, nenendawi sek ombarup ako inim, andi sa vaga embetep? Dek o. Hit vaga yikbininayogon o. Nit Nenasin Yesus wagya halok okbininup ako andi, hit avyarat ombakluk ogarit lendagwi vaga aro. 20 Nit siyabinunggwis, nenendawi adenggen erogo bininggwis, ogarup andi, hit heneyave vaga aro.

*2:9: Paulus ako o ambima Ala wene yugirigya dugwit, avakwa andoma 'An anggin enovaga bisagwis en, yiluk, nadik neyavup okhedayogon,' yiluk, yum tenda monggatu lagagi.