5
Nenasin wagya hao en suam watu dogop wene
Ai, nowa-nasin. Yi ogarup wene yukhirigyo ako andi, “O ngga vaga warimi, saut nggao irisim warimi a, tahun ogagusim warimi a?” henelup arovovok yiluk, dirup mbalheraup dek. At Nenasin warup hudi ako andi, ap enonggop welagwi menda en o hup wendagwi ako hak wasogon andi, ovok henelup aro. It ap akwa en, “Wene ambi nenovaga agatek nit ovok sek atma, nenendawi ugun adenggen at agurik o,” yugu-sigik, hwa avula eyak endaklarup unggutmu, idup en yagan wasiga ako hak, Nenasin mbikit supuk erogo wagya dugwit, mondok weyak erogo bisa warisogon atma, it ambi hoda wulusogon mondok dek aro.
Anderogoma, nowa-nasin. Hit andi, henendawi o hup ovagak hininggut agipik dek. Ap enonggop welagwi menda en o hunogoma nunggigya halok, enanggela wilisiga ako hak, o andi hudi hit anderogo henanggela wilisogon dek. Hit ovok erogo avakwa o hup vaga dugwit ogasagwi ako hak dek. Ata, dingga vaga dugwit ogasagwi menda ako hit aro. Eke, it ap akwa o hwiserek vaga dugwit ogasagwi hak hit dek. Ata, it o awia vaga dugwit, ogasagwi ako hak hit atma, it ap akwa nin nogo yilagwi menda ako hak nit anderogo nogo yugu dogop dek. Nit nggungguk nogo yigitek suam watu dogosogom.
It ap akwa nogo yilagwi menda ako andi, o hup at nogo yilagwi. Eke, it amburup nenek okninivupwak yiluk, nelagwi menda ako andi, o hup at nelagwi ovara, it dingga ogasagwi ako menda nit atma, nit nggungguk nogo yigitek suam adigat watu dogosogom. Ap yegen werek en, meda narugup en yiluk, sin agap vaga yikedalagwi andi hak, niren, madis sile, weyak okbininagwi en yiluk, nenendawi Yesus vaga vonggabaluk avyarat umbutwi, ap akwa nenendawi hunik okbugwis, ogagu dogosogom. Eke, ap yegen werek menda narugup en yiluk, unggul agasum mbusi menda danggulik ako vonggabaluk agarik hak, nit ogo, madis sile ako en, ninarugwi en yiluk, Ala en nenagap wendakninivisogon umbutu dugwit nenendawi vonggabelagwi.
Roman Soldier LB 000196
At Ala en aninis nenovaga bininigiluk, denogo bininggitek. Ata, at Nenasin Yesus Keretus en nenagap wendarupwak yiluk, denogo bininggigi. 10 Nit niniluk agurik halok, ata hambugu niniselok, at ninim niniluk mondok dogoguluk, nit nenake hombagagi. 11 Anderogoma, hit henendawi aik war-wat yugwi, eke, at ambi en at ambi endawi hoda okbagwi, ogarit lagwi ako yogwak ndatak ogarit lagu dogones.
Enaruk watigi wene
12 Ai nowa-nasin. It ap Ala aburi enasini henanggelekma enanyedek erogo okbugugwis, Nenasin inim hunik dugwit henaruwam agarwik, eke, mbilape yukhurugwi, ogasagwi ako enagayuk wutu dogovovok yiluk, yukheralagwi. 13 It ogarit lagwi andi vaga hit henendawi hunik okbugu dugwit, wogobugu dogovovok yiluk, yukheralagwi. Hit henendawi ambiat dambulik dogones.
14 Ai, nowa-nasin. It ap yavup okhedaup enanggatek iniselok, enaruk watwis, eke, it Yesus avyarat umbutu dugwit ogagu dogop inugut adigat embetek nagu-selok, enendawi hora okbugwis, enendawi ao hoda agatek halok, enendawi hoda okbugwis, eke, avakwa ovok henane sagain yugurugwi, ogagu dogones. 15 Weyak onggo-onggo ogagu hinisao en, dibatugu dogones. Hit-hit inim, it ap akwa ovok erogo inim, sek adigat ogagek yumwak yiluk, dibatugu dogones.
16 Henendawi adenggen adigat umbutu dogones. 17 Mbup yegetek samban adigat ogagu dogones. 18 Hit Keretus Yesus hinim hunik dugwit, ogarit lagu dogop hinimbitigi ako andi, yi menda ndi menda okbigigalagwi ako, Ala adigat “Wa,” yugugu dogones.
19 Hali nagaup yagaliga hak, henendawi Averiniki yukheraliga ako nagalogo baup andi moga. 20 Eke, Averiniki en yugirigya hegek, yukherelagwi wene ako, wiyiknom-weyaknom erogo baup andi, moga. 21 Yi wene ndi wene yagalagwi ako avut mbabaluk, eyave halok adigat nggitik-nggetok erogo vagogo dogones. 22 Yi weyak ndi weyak andogon yedok halok, mbo bagu dogones.
Heyaga wakbogogi wene
23 Nenendawi ugun seyalek adenggen okbininaliga Ala ako, hit heneyave at ake denogo bugugu dugwit, henendawi weyak mondok horogo bigigapwak. Eke, Nenasin Yesus Keretus warugwi hudi, hit heneyave-henendawi ovok erogo weyak ogagatek dogosogon vaga, ane ambi henovaga bigigagwi en yiluk, okbugugu dogopwak. 24 At yanggup yukneragagi ako en, yagaliga ako andi adik ambi asigadek, ovok des erogo ogasigama, ako at ogagya dogosogon o.
25 Ai, nowa-nasin. Nenake samban ogagu dogones.
26 Heyaga war-wat yugu dugwit, henendawi hunik vaga dinggik-hambup yugu dogones.
27 Nit dirup mbanggup yi, it nenowa-nenasin avyarat ombasagwi ovok inivaga mbilinogo yugeravovok yiluk, Nenasin inis vaga yukheraliga o.
28 Nit Nenasin Yesus Keretus henabwa en okbugugu dogopwak o.
Wa nowa-nasin!