4
Avakwa At avema bisaup yiluk, Nenasin Keretus Yesus sigam ari wagya lagagirik, it iniluk agarwik inim, hombagagwa inim, enowak dili warup Keretus Yesus inim, Ala inim, iperen inivaga an wene yi yukhisogon o.
Ala wene yugeregek lagya dogwen. O sek hegek, o weyak hegek, ugun yugirigya dogonyok yiluk, vipuk erek dogwen. “E o,” yumwak yiluk yugirigya, weyak ogagu-selok enanggadi watya, enendawi aik wakbugu, ogagya dugwit, hendawi mondok hora yiluk mamulirigya dogwen.
Avakwa wene adem Ala aburi vagago dogop modo wene ako hulup, “Nenanggon o,” yup hudi vanggo yi wasogon. Vanggo yi wagya halok, iren, “Wene ngga yugu samwi?” yiluk, enaruk hulit nagu dugwit, wene it enendawi hogop ombasagwi adigat yuknerapwak yiluk, guru-guru homakbugu dogosogom. It avakwa andi en avyarat wene Yesus avok halok, enaruk nggedal hedelok, mupilin halok adigat mbililit nagu dogosogom.
Anderogo ovara, hat verak, yi wene ndi wene wagya hao en, hendawi suam watya dogwen. Edup-mbedup okbagagu-sigik, hendawi mbuk dugwit wigya, ap sek wene yugeregek landagwi hak, hat ndatak yugeregek lagya, eke, hat Ala eyavup ogagya dogonyok yiluk, mendok okbagagagwa ako weralogo ogagya, ogagya dogwen.
Eke, an verak, Ala ake yiluk, narusogon andi mondok vulogo baninggigi werekma, an hambup ako vage vanggalek agarik. Ap ndup ogasagwi hak, an Ala wene sek erogo ogarigiluk, ndup ogagya lagi. Hudi atok vaga vupuk lendagwi ako hak, an vage hudi atok vaga ari wagi o. Nit Yesus avyarat ombakluk musek lendagwi ako andi, an sek erogo vagogo welagagis. Eke, yogak at wene atma nggedok owak dilisiga Nenasin en it avakwa yavup sek okbagu-selok, onggo nggare-nggare mendago mahkota yikbisaliga menda, At warup hudi an ambi yikbanupwak yiluk, baninggigi agarik o. An nadik yikbanisogon dek. Ata, yi avakwa ndi avakwa en, “At sigam ari warupwak dek, ai,” yiluk, sokhelagwi ako ovok erogo yikbisayogon.
Timotius des erogo ogagya dogop wene
[It nin ovok hekbaniluk wungguguwama, hat] hodo erogo nadema warigiluk ya wal nda wal ogagya dogwen. 10 Andi, ap Demas wen-vaga menda adigat endawi hunik agagima, hekbaniluk o Tesalonika winggigi. Eke, ap Kerekes o Nggalatiya lagya, ap Titus o Dalamatiya lagya, ogagu-sigik, 11 ap Lukas adigat ninim agarik. Ap Markus ako yavup an yonggatnita dogop sek atma, hat wagya dugwit, wegek-wegek omano. 12 Ap Tikikus ako, o Epesus lakbagi. 13 Hat wagya dugwit halok, sogwes yum o Terowas ap Karupus umwa hegek wagagis ako inim, nambuku virik-verek ogarek ako inim, eke, mbuku ndomba agamut vaga dirup mbalek andi iyama, andi inim, ovok erogo woknombolok omano.

Horace Knowles © The British & Foreign Bible Society, 1954, 1967, 1972.
Mbuku virik-verek ogarek
14-15 Ap mbusi vaga yi menda ndi menda ogovak higirisiga Alekander ako en wene nit yugerelagwi ako at mondok anggon dombok imbita dugwit, weyak iya erogo okbaninggigima, harogo weyak okbagagwi en, suam watya dogwen. At okbaninggigi ako andi, Nasin en onggo ndatak wogirisogon.
16-17 [Endak, it Yakuri menda en enane novaga banunggugwarikmu, it Oroma menda en] navok mbanggusim, naswei ambi mondok nadema wagetek ovok at hekbanunggugwa ovara, Nasin Yesus en andi, ninim welagagi. Ninim dugwit, it avakwa weram Yakuri dek menda ovok erogo hulupwak yiluk, anen sek wene ambi wombabagatek ovok saborogo yugirigya dogogiluk, nanye okbaninggigi. Anderogoma, weyak okbanup embetao ako singa* At singga andi, vus ombok. At agarom andi wam inim, sapi inim, ap inim, swa bagas inim, naliga. elagapma en diyalisagwi hak, diyanitugwa. Eke, naswei hekbaniluk wunggugwa ako weyak enovaga bugu hao en, Ala yugisiga.
18 Yi weyak ndi weyak okbanup ombasagwi ako okbanunggu sao en, Nasin en nagap wendarisogon. Eke, At avema bisaligama mbogot vaga andoma enewogogo bani layogon o. At inis mondok-mondok siyalek at dogopwak! Amin.
Heyaga wakbagagi wene
19 Pirikila, Akwila iperen, eke, ap Onesivorus abur-ogwa inim, wa yugeranok yiluk yukhisiga o. 20 Ap Eratus o Korendus andoma mbup yagas. Ap Torovimus aup agagirikmu, o Miletus andoma hegek wagagis. 21 O sogwes ogagya mbeda ao vanggo yi wagetek hegek, hat hodo erogo nadema warup hendawi wenggenggu dogwen.
Ap Ebulus ogo, Pudes ogo, Linus ogo, Kolaudiya ogo, eke, nenowa-nenasin Ala aburi ogo, it ovok erogo en wa yukhigao.
22 Nenasin Yesus habwa en okbagagya dugwit, hinim at dogopwak o. Ai wa!

*4:16-17: At singga andi, vus ombok. At agarom andi wam inim, sapi inim, ap inim, swa bagas inim, naliga.