Yohanes En Dirup Mberen watbaluk, Ambi Hivis Watigi Wene
1
Nasuwe Nggayus wai. An Ala aburi eneyaga agirik Yohanes yi en, hat nasuwe nendawi mondok avyarat hunik atma, wene ambi yukhirisogon o.
Nasuwe nendawi hunik. Hat Ala wene des erogo musek lagya dugwit, hendawi eyave sek erogo wenggebaluk ogarit landiga. Anderogo ndatak, hat heyave edup dek modok sek adigat dugwit, yi menda ndi menda ogasiga ako sek adigat higya dogonyok yiluk, hake samban ogasiga. Hat avyarat wene Yesus avok ako wokbaluk, ogarit landiga ako, naswei Ala aburi nin nadoma wagu lagaorik, “At Nggayus ako avyarat wene des erogo wane-wane at ogarit landiga o,” yiluk, mbilinogo yukniri wagu lagaoma, an nendawi adenggen wisane at ombasiga. Yi menda ndi menda ogarit lendagwi ako andi, nadenggen herok maduk at ombasiga ovara, an naburi ako en, avyarat wene Yesus avok ako wokbaluk, mondok wane-wane ogarit lendagwi naruk hunggu neyalok andi, nendawi adenggen ombok wisane ombasiga.
 
Ala aburi yonggat-yonggat ogagu dogop wene
Nasuwe nendawi hunik, an wene ambi yukhisogon o. Hat ndugurek-ndagarek nenaswei Ala aburi ako sek okbugu dugwit, nenaswei nin huru ininis hunggut menda hadema wagu iniselok, modok iya erogo okbisaliga ako vaga, “Wa!” yukhisiga. It ako en eneyami vaga wagu lagaorik, Ala aburi o gereja homasagwima yoma inivaga mbilinggu dugwit, “Ap Nggayus endawi hunik okninipu dugwit, anderogo okbininggas o,” yiluk, yukneragao. Yukneragaoma, ap huru ininis hunggut menda nin ambi hat Nggayus hadema wagu iniselok, Ala endawi sek hombarupwak yiluk, enangge ambi dek halok, wogirigya dogomindik, lakbisaup andi sek aro.
It ap andi, Keretus wene yugeregek laguluk, nagu dugwit, “It ap avyarat ombasagwidek menda enangge waup nenanggon o,” yiluk, yagaorikmu, hat yonggarinipu dogop andi, sek at yiluk, yukhisiga o, nasuwe. It ap avyarat wene Yesus avok ako ombok mbigalit lagya dogopwak yiluk, ogarit lagwi ako en, “Ninim wane-wane ogasagwi o,” yiluk, nenombarupwak yiluk, yonggarinipu dogop andi sek aro.
 
Ap Diyotereves weyak ogagagi wene
Ala aburi nggereya andoma homasagwima ako, enake dirup maduk ambi mbalogo lakba wagagis ovara, ap Diyotereves ako en, “Enanggelekma ap ombok an nadigat dogosogon,” yiluk, endawi hogop imbita dugwit, nane wegetek. 10 Anderogo atma, nit weyak ogagetek ninigik ovara, ap Diyotereves en ane modok weyak nenovaga bininggigima, an wagya dogomindik, at yagagi ako sigam erogo mbilinogo yukhugu neyayogon. At Diyotereves en ane weyak andi adigat nenovaga baluk, mbup yagaliga andi dek. Ata, at weyak ogasiga ambi yi: nenaswei Ala ayelomani ako wagu iniselok, at Diyotereves en eneyave woginipitek. Eke, woginipitek dugwit, it nin wogonuvup ombasagwi ako, at Diyotereves en “Wogonuvup dek o,” yiluk, yugeraliga. Yugirigya dugwit, it wogonuvup ombasagwi ako inim, enanggelekma en wibisaliga atma, des erogo yukhugu neyayogon.
11 Nasuwe nendawi hunik yi wai! It weyak ogasagwi ako hat wane-wane ogagya dogobuk. Ata, it ap sek ogasagwi ako wane-wane adigat ogarit lagya dogwen. Ap ambi sek ogasiga halok andi, avyarat Ala abut at agarik ombarup ovara, at weyak adigat ogasiga ako en andi, Ala modok dibagetek at agarik o.
Ap Demeterius sek ogagagi wene
12 Ap Demeterius ako, avyarat wene Yesus avok ako dibaluk, wane-wane ogarit lagya halok, Ala inim, it avakwa ovok erogo inim, iren, “Ap andi, modok sek aro,” yiluk, yagalagwi. Eke, nit huluk dek, avyarat yagalagwi hat helup atma, nit ogo, ap andi, iya erogo ogagya helagwi andi vaga, yukhisagwi o.
 
Atok vaga heyaga watbagagi wene
13 An wene wisane yukhurup imbiti ovara, dirup mbalhirup nanggon oknitama, 14 an hodo erogo hadema wagya dogomindik, nit mberen nenelose hubaluk, wene wane-wane mbalup hogop ombasiga o.
15 Ala hinim werekma, hendawi sek wadok dek adenggen dogogun o.
Haswei ninim agarwik ako en “Wa,” yukhugu lagaorik, heyaga watbagagao. Eke, an naswei hinim agarwik ako andi, “Yohanes en adik-adik hininis erogombo ‘Wa,’ yukheragasma,” hat Nggayus en yugerano. An Yohanes en hat Nggayus ovok at yukhigis o. Nasuwe wa!