19
At Paulus Epesus dugwit, ogagagi wene
At Apolos o Korendus hegek, Paulus ako o Nggalatiya-Virigiya o ndom vaga andoma lagya lagagirik, o Epesus nonggagagi. Nunggwigya lagagirik, Ala wene wogogwa menda nin andoma avuk agu lagagwarik, it yugirigya dugwit, “Hit avyarat umbutu lagagupmu, Averiniki wogogup a, dek a?”
Yugirigya lagagimu, iren, “Dek o. Averiniki andi werek a, dek a? Nit ao ninunggut at agurik o.”
Yugugu lagagwama, “Andi halok, nano wene hunggu lagagupmu, ima wombabigigagwa?”
Yugirigya lagagimu, iren, “Dek o. At Yohanes yagagi wene hunggugup ako vaga ima wombabininggugwa,” yugogogwa.
Yugugu lagagwama, at Paulus en, “At Yohanes ima wombabugu lagagi andi, enomaluk mbo bagu-selok, ima wombabugu lagagi. Aren avakwa wisane yugirigya dugwit, ‘At an nambetaga warisogon andi, henendawi ovaga vanggabaluk avyarat umbutu dogones,’ yugirigya lagagi andi, eyave Yesus aro.”
Yiluk yugeragagi ako enaruk hunggu lagagwama, Nenasin Yesus inis vaga ima wombabogogwa. Ima wombabugu lagagwama, Paulus inggis inunggul vakbugu hegek, Averiniki enovaga wambu wagya lagagimu, it ap akwa enane unggut adik-adik menda yugwi, Ala en enendawima yugirigya hegek, yugurugwi, ogagagwa. It ap Averiniki enovaga wambu wagagi ako andi, eneyave dambulik, 12 hudi agagwa.
Andi okbaluk, at Paulus en it Yakuri samban ogasagwima nunggwigya lagagirik, alon dek dugwit, Nenowa Inis Ombok Ala en denogo bagagi ako avema bininaup wene andi, “Avyarat yagaliga,” ombarupwak yiluk, wene mbilinogo yugeregek adigat ogagya hegek, saut henggam ogagagi. Yugirigya lagagi ovara, it nin enendawi lakot dugwit, “Avyarat ombarup, nenanggon,” yiluk, ombok vaga Sup Yesus Ambetaga Lagu Dugwit Iniluk Mondok Dogop Wene ako, wiyiknom-weyaknom erogo bagu lagagwama, at Paulus en it hekbisiluk, Yesus ane wogogwa menda ako enadigat wogonombolok, ap Tiranus sekolah awi vanggigirikmu andoma nunggwigya lagagirik, ndugerek-ndagarek inim wene yugirigya, iren hemetugwi, ogagu lagagwa. 10 Ala wene yugirigya hegek, tahun mberen ogagagirikmu, it Yakuri menda inim, it Yunani menda inim, o Asia welagagwa ako ovok erogo Nenasin Yesus wene enaruk hunggu lagagwa.
At Sekewa aburi en ogagagwa wene
11 Ala en okbagya hegek, Paulus en nggarogo ogarubuk menda mondok iya erogo ogagya lagagi. 12 Nggarogo ogarubuk menda iya erogo ogagya lagagi andi, at adigakot inim, asum mudis arugwi en yiluk yirik welagagi menda inim, wolok lagu lagagwarik, it ap akwa aup edup ako, enovaga bugusigik, aup edup ako dek agwi, madis enendawima nonggagagi ako nggigilogo wibugu, ogagya lagagi.
13 Ogagusigik, ap Yakuri madis ap akwa enendawima nggigilogo wikbigik nagu lagagwa menda en, avakwa madis enendawima nonggagagi halok, Nenasin Yesus inis vaga, madis nggigilogo wibisaguluk yugurugu dugwit, “Paulus yugeraliga menda Yesus ako inis vaga wilin,” yiluk, ogagagwa. 14 Ogagagwa ako andi, it ap imam Yakuri menda enasin Sekewa aburi eneyave 7 en, anderogo at ogagagwa.
15 Anderogo ogagagwa ovara, madis ako en, “Yesus andi nelup, eke, Paulus ogasiga menda ogo, an nelup ovara, hit yi andi, sani?” 16 Yugirigya lagagirik, ap madis alon edok erek endawima welagagi ako en soklok erogo enovaga ndan iri lagagirik, sovalogo bisiluk, inita lagagimu, it ako umwa akoma en enagap sigam enamuya ndek yagan, hoda sak yagan lagagwa.
17 Ogagao yugwi ako, it ap akwa o Epesus agarwik Yakuri menda inim, Yunani menda inim, ovok erogo enaruk hobaluk enalon agu lagagwarik, Nenasin Yesus inis siyabagagwa. 18 Avakwa avyarat umbutugwa menda wisane wagu lagagwarik, “Nit ogo weyak ogagu lagyo o,” yiluk, ombok vaga enomaluk vaganggu lagagwa. 19 It madis vagogo nin ogo, madis inis vaga ogwaruguluk mbuku mbalek bikegek ogagu lagagwa ako, wolok ap akwa ovok inivaga hali hunggugwa. Eke, enambuku hali hunggugwa ako onggo ininggis dingginggu dugwit, yoparip wisane, satu milyar wane-wane hagagwa ovara, hegek hali hunggugwa. 20 Nenasin inis ombok Yesus ane wokbaluk anderogo ogagu lagagwa vaga, Ala wene andi wigalit lagya halok, avakwa en wene andi, dibagwi, wugwi, ogarit lagagwa.
O Epesus en nane-hane yugu lagagwa wene
21 O Epesus andoma anderogo ogagu lagagwama, at Paulus ako o Makedoniya inim, o Akaya inim, yanonggegek ogarit o Yerusalem lagiluk, endawi imbitigirikmu, “O andoma lagya dogomindik, o Oroma akoma ogo layogon aro,” yagagi. 22 Iri lagagirik, at yonggat hegek eneyave mberen Timotius Eratus enendak o Makedoniya lakbugu lagagirik, lagusigik, at o Asia ambukum dogogiluk mbup yagagi.
23 O andi hudi Sup Yesus Ambetaga Lagu Dugwit Iniluk Mondok Dogop Wene ako vaga nane-hane ombok yagagwa. 24 Ap mbusi perak ogasiga menda ambi inis Ndemeteriyus en enomadis Aretimis awi mbusi perak agut ogovak higirisiga mendama, onggo lugut hedaguluk arwi wisane yugirigya hegek ogovak higitwis selok, onggo ombok wogirigya lagagi. 25 At arwi ako inim, it ap nin yavup andi menda ogagu lagagwa inim, homakbisiluk, yugirigya dugwit, “Narwi o, nit ogasagwi yi vaga onggo ombok hedelagwi henelup ovara, 26 ap inis Paulus ako en, ‘Huvuwak avakwa en yi ininggi-vaga ogovak higirik andi, eve menda dek,’ yagaliga ako, o Epesus yoma en adigat dek. Ata, o Asia yi awi ndi awi andoma ovok erogo avakwa wisane enendawima malit lagya dugwit, nomalinivit lagya hinil hugwi, henaruk hunggwis, ogasagwi o.
27 Anderogo atma, nit onggo hedelagwi yi adigat inis dek arisogon dek ovara, nit o Asia yoma ovok agurik inim, it yi awi ndi awi ovok agarwik inim, nenomadis hwa ombok Aretimis nit ovok erogo ninisa siyabelagwi ako, at awi valek meyan umbutu dugwit, at agayuk dek, anye werek ako dek aga higyo, yugusawen yiluk, nenalon aga o,” yiluk, yugeragagi.
28 Yugeragagi ako enaruk hunggu lagagwarik, enaninis ane yagan lagu dugwit, “Nit Epesus menda nenomadis Aretimis ombok aro,” yiluk, yanjak-hanjak yagagwa. 29 Yanjak-hanjak yugu lagagwama, o kota andoma en ovok nane-hane yugu dugwit, it ap o Makedoniya menda Paulus inim nagu lagagwa, Nggayus Aritakus it mberen vaginiviluk, wene homarisagwima ambi homago hoda vupuk bisa nonggagagwa. 30 Bisa nonggagagwarik werekma, at Paulus ako, ap wisane homari lagagwa ako enanggelekma nunggwigiluk ogagagi ovara, it Yesus ane wogogwa menda ako en, “Vuk,” yiluk, sovabaluk werekma, 31 it o Asia menda enasini ap ombok-ombok at Paulus inim hunik welagagwa ako en, o wene homarisagwima akoma nunggwigya hawen, Moga, yugurupwak yiluk, enarwi lakbisa lagagwa.
32 Yugusigik, it homagagwa nin wisane ako en, 'Nggarogo yiluk homagyo' ininggutmu, wene ambi yegek, ambi yegek, yugu dugwit, nadok-kadok yugusim, 33 it Yakuri menda en ap inis Alesander ako vagago vokal hegek enelesema mendok okba nonggagagwarikmu, it avakwa nin en, “Yukneran o,” yugugu lagagwama, wene sigam erogo yugeragiluk inggi-vaga, “Mbauk dogones,” yugeragagi ovara, 34 at Alesander ako ap Yakuri menda yedok hugu lagagwarik, “Nit Epesus menda nenomadis Aretimis ombok aro,” yiluk, enane ombok vaga hunik adigat yugusigik, mo il mberen agagi.
35 Mo il mberen agya lagagimu, ap sekerataris kota Epesus en, “Henane moga o,” yugirigya lagagimu, mbup erek inigik, yugirigya dugwit, “Hit ap Epesus menda yi, wene ambi yukheraliga o. At nenomadis inis ombok Aretimis awi valek inim, helep mbogot-vaga en wambu wagagi, “Nenomadis yi aro,” yiluk, agut vagogo agurik ako inim, andok ako nit Epesus menda atma, yi ap akwa ndi ap akwa ininggutmu, yagalagwi? 36 Dek o. Wene yi huluk dek, avyaratma, hit henendawi dek ovagak akluk yi ogagek ndi ogagek ogarubuk. Mbauk dogones o. 37 It ap yi, nenomadis awi valekma yi menda ndi menda agarik ako wugwi, eyave miyuk-meyak erogo bagwi, ogagetek inigik, wogonombolok wagepma, 38 it wene amburup mbalisagwi menda inim, it nenasini pemerintah menda inim, agarwik atma, at Ndemeteriyus inim, aori mbusi perak ogovak higirisagwi menda inim, ako en, 'Ninawene amburup mbalupwak o,' umbutwi selok, it enadema andoma yugera lapwak o. 39 Eke, wene ambi adik werek umbutu hiniselok, hivis nenasini inim ovok homakbaluk amburup mbalusogom o. 40 Wene yogak avok yagalagwi yi, iren ‘Nggarogo yiluk nane-hane yugu dugwit, weyak ogagep o?’ yuknirugwi selok, adem dek hegek, ap yi wogonombolok wagyoma, nit onggo nggarogo yugerabuk erek,” yiluk, 41 yugirigya lagagirik, it ap akwa homago ako “Wilitales o,” yugeragagi.