28
Paulus o Malata welagagi wene
Is amban vaga sek wunggu lagagurik, “Wen is enggema yi inis Malata at higyo,” yiluk, nenelup agagup. Wunggugurik werekma, musu wagya dugwit, sogwes wisane okninipigirikmu, it avakwa enawerek andoma menda en nenabwa wisane hugu lagagwarik, hali monggalbaluk, heyaga warogo sogwes werakninipugwa. Eke, Paulus hali erasak havedogo wolok wagya lagagirik, hubagyama, hali edup en mbas avakwa enasiga menda nggigis erogo wulu wagya dugwit, Paulus inggis mbas en aik hivitigi. It avakwa enawerek andoma menda ako en, Paulus inggis mbas hivitigi ako ao aik hunik inil hugu lagagwarik, ambi yugigik yugu dugwit, “Ap yi, ima en sek wulu waga ovara, mbas edup watas yi vaga ap enasiga menda sigam higyoma, madis inis ‘Enowak Dilisiga menda’ ako at iluk dogop dek imbitirikmu, avyarat hambisogon o,” yagagwa ovara, mbas ako inggis weralogo hali hunikmu mabagagi. Hali ninggya hegek, edup yagan watitek sek welagagi. It ako en, “Inggis virimi a, ata supuk erogo ndun yiluk, hambimi a,” yiluk, inil welagagwa menda, ugun sek at welagagimu, “Ap yi, madis higyo,” yiluk, yagagwa.
Wen is enggema andok enasin ombok inis Pupiliyus ako eyavup adumu dek horok atma, helagu lagagumu, heyage wakninipu lagagirik, enendawi adenggen vaga erom menaknerelok, ninim sek ninigik, ndugwis henggam welagagup. Ako hudi vaga at Pupiliyus asin amwa dugwit, sogwes-sogwes ogagya, irut inim ogagya lagagimu, Paulus ako adema nunggigya lagagirik, unggul inggis vakbaluk ake samban ogagya lagagimu, sek agagi. Sek agya lagagimu, it avakwa wen is enggema edup welagagwa menda Paulus adema wagu lagagwama, sek okbogogi. 10 Okbugu lagagimu, it avakwa ako en, “Sek okbininggas,” yiluk, enadenggen en, yi menda ndi menda woknera wagek yagagwa, eke hivis nit mburi-vaga laguluk ogagu lagagumu, yi menda ndi menda dek menda, wolok woknera wagagwa.
O Malata en Oroma lagagwa wene
11 Mburis Alekandiriya menda enomadis embeklabwa inis Diyosikuri abi vaga agur-agut ogovak higirogo bagoma, wagya lagagirik, o sogwes ogagya halok, wen is enggema andoma abyam werekma, nit ako saut henggam welagagup. Welagagurik, mburis ako vaga nungguluk, lagu lagagurik, 12 o Sirakusa ari lagagurik, andoma ndugwis henggam welagagup. 13 Ndugwis henggam welagagurik, mburis vaga nunggugu lagagurik, o kota Eregiyum ari lagagup. Lagu lagagurik, hutun o selatan vikit en havut lavuliluk ogagya halok, nogo ambi yiluk, o Putioli ari lagagup. 14 Ari lagu lagagurik, nenaswei it Ala aburi andoma menda ninim avuk agu lagagurik, “Ninim dogosogom,” yiluk, yuknurugu lagagwama, ninim samban ambiat welagagup. Anderogo ogarit o Oroma nonggagagup.
15 It nenaswei Ala aburi Oroma menda ako nit wendagwi enaruk hunggu lagagwarik, o vasat Apiyus, sup vaga lagu dugwit nogo yilagwima inis O Henggam Valek, andenam en wokninivi wagu lagagwama, Paulus il inugu lagagirik, “Nasin Ala wa,” yiluk, endawi adenggen agagi.
O Oroma dugwit, ogagagi wene
16 O Oroma nunggugu lagagumu, at Paulus ako o adikmu dogop sek yagagwa ovara ap ayegen werek menda ambi aruwam dogopwak yiluk bagagwa.
17 Ndugwis henggam nogo yiluk, Paulus en it Yakuri enasini ap ombok-ombok andoma menda enayonggo bogogi homari wagu lagagwama, yugirigya dugwit, “Nowa-nasin. An nowa-nasin Yakuri menda sovalogo bugu, nenasini-nenombawi ogagu lagagwa ninitok hunik ogasagwi ako, sale-vale erogo bagya, ogagya lagagibuk ovara, o Yerusalem andoma en neyave vagogo heda maknitu lagagwarik, it ap Oroma menda en nawene mbalupwak yiluk, neyave wogeragagwa. 18 An ogagagis adem belanggu lagagwarik, weyak ogaguselok, enasagwi ako menda novaga agagi ambi dek halok, visilogo banup yiluk ogagagwa ovara, 19 it Yakuri ako en, ‘Heda visilogo hekbaup moga,’ yiluk, hunik adigat yugu lagagwama, 'Kaisar en adigat nawene mbalupwak,' yugeragagis. Yugeragagis ako andi, it nowa-nasin en weyak okbanunggugwa, yiluk, yugirigiluk, yugeregetek. We un, nawene amburup mbalupwak yiluk, yugeragagis. 20 Wene andi yukheragiluk, wagya lagirik, 'Warupwak,' yiluk, henayonggo bagi. Eke, nit Iserali nenape wenggelek agurik nenagap wendarisiga menda ako vaga mbusi heda maknitugwa wene yukheragiluk henayonggo bagi,” yiluk, yugeragagi.
21 Yugirigya lagagimu, it ako en, “Hat ogagagin wene Yudeya en dirup mbalogo lakba waga ambi hegetek. Eke, nit nenaswei andoma en wagu lagarwik, Paulus weyak anderogo ogaga, yiluk, yuknera wagetek ovara, 22 avakwa yi awi ndi awi ovok en hit wene yugup musek lendagwi menda andi enanggon henombasagwi ninelupma, hat hendawi nggarogo yiluk yagaliga ako, iri heyaguluk wagyo,” yiluk, yugogogwa.
23 Eke, “O andi vaga ambi inim yuknerapwak,” yiluk, hologo bagagwa hudi ari wagya lagagimu, Paulus werekma eneyave wisane homari wagu lagagwama, Paulus ako o hutun en Nenowa Inis Ombok Ala en denogo bagagi avema dogop wene ako sigam erogo yugirigya, eke, Yesus wene ako des erogo enelup arupwak yiluk, Ala wene yugup Musa dirup mbanggigi wene inim, navi-navi wene inim, mbilinogo yugirigya, wisane ogagya hegek, o hup agagi.
24 Yugeragagi ako it nin en, “Avyarat ai?” umbutugwa ovara, it nin en andi, avyarat embetetek dugwit, 25 wene visibaik-danggabaik yugu lagagwarik, wuluguluk ogagusigik, Paulus en atok vaga yugeragagi ako yi:
“Averiniki en navi Yesaya yugugu hegek hit henombawi yugeragagi ako andi, avyarat yugogogi. Andi,
26-27 ‘It avakwa yi, inil hugwi, enaruk hunggwis,
Enomaluk mbo baluk, namusek wagwis,
Ogaguselok,
An en sek okbugu neyawen,
‘Nenendawimbuk agwi, nenaruk nggulup agwi,
Ninil huvulagwi,
Ogarup andi it mikedagagwarikmu,
Enaruk hunggik adigat ogarusogom ovara, dibasogom dek.
Eke, inil hegek adigat ogarusogom ovara, yedok hasogom dek,
Yiluk, yugeregek elak.’
yiluk, Yesaya wene ako yugirigya lagagirik, ambi inim yugirigya dugwit, 28 “Anderogoma, Ala en nenagap wendarup wene yi ako andi, it weram Yakuri dek menda hulupwak yiluk yugeregek lasogom atma, it andi, hulusogom hinilup arovovok yiluk yukheraliga,” yiluk, yugeragagi.
[ 29 Wene andi, yugirigya lagagimu, it Yakuri menda ako wenemuk yagan wunggugwa.]
30 Tahun mberen elola en, o sidok dogop onggo bagek ogagya akoma werekma, at adema wagu-selok, ovok erogo endawi sek vaga woginipu lagagirik, 31 alon dek dugwit Nenowa Inis Ombok Ala en denogo bagagi avema dogop wene ako yugirigya, Nenowa inis ombok Yesus Keretus wene mamulirigya, vagalogo yugirigya hegek, yeok-teok okbagatek welagagwa.
Amin
Lakbogogi wene ako andi, ovok yi hudi belagwi o.