5
Ininggis werek menda hurimbis yugeragagi wene
Hit ap hininggis werek yi, henaruk hunggu dogwes. Hit idup yagan wakidugu dogop hudi vanggo yi wandigama, yup inim, na inim, yakidugu dogwes. Henangge iya ako andi weyak lagya, henasum sek ako andi, hudup-hudup en elo mbanggya, henayoparip enggen emas inim, verak inim, ogovak higirik ako andi, vage isip vaklagya ogarit landiga. Henayoparip isip vaklaga andi vaga, henabet heda, hwilakbetaluk welagagup ako, sigam arisogon. Eke, isip vaklarit landiga hak, hit henagap anderogo at, hali en nenggek layogon. O vivis oklarup ako vage vanggo yi wandigama, yi menda ndi menda henendawi hunik wonggalogo betugu lagagupikmu, henanggadi en henayup yakidugu dogosogon.
Wii! Iren hit heneyavup okbigigalagwi ako, onggo wane-wane wogirugu lagetekma, winimuk yukherelagwi. It nin heneyavumu en enggen mbalogo wolok wokhera wendagwi ako, inim onggo sek erogo wogeregetekma, winimuk yukheralagwi andi, nenasin ombok adigat anye werek ako, vage aruk hulisiga. Hit wen vaga menda henangge-henangge vaga sek adigat dogop umbutu dugwit, henendawi hogop menda adigat amusek nagu lagagup. Wam amok werek agya halok, naguluk wasagwi ako hak, hit hininggis werek okhedelagwima, onggo hinirisogon. It ap akwa enendawi sek ako en wene onggo yukheregetek inigik, hiren henane huluk at enovaga bisiluk, initu lagagup.
Anggin enovaga agya hegek, enendawi horaik dugwit, samban ogagu dogop wene
Anderogo atma, nowa-nasin, nenowa warisogon atma, henendawi hora yiluk dogwes. Ap ambi en erom awi yakbagya lagarik, musu higya, hivi higya, ogagya dugwit, lengge yupwak yiluk endawi hora yiluk, sokhigya agarik ako dibas. Andi wane-wane, hit hinim henendawi horaik dogwes. Nenasin warup ako vage vanggo yi wagarikmu, henendawi ndipuk-wadok dek okbetaluk dogwes. Nowa-nasin o. Ala en weyak onggo henovaga okbigiga wagya hawen, henane mbaket yugu dugwit ap avok mbanggu dogobuk o. Hinelup dogop! Nenowak dilisogon ako andi, warigiluk vage sup mbanggutmu mendek agarik!
10 Nowa-nasin. It ap o endak erogo Ala en yugirigya hegek wene yugurugu lagagwa navi-navi ako, wiyik-nom weyak-nom okbugu-sigik, enendawi horaik wadok dek dugwit yugurugu lagagwa ako hak, hit enagut wakhegek wane-wane ogagu dogwes. 11 It anggin enovaga agya hegek, enendawi horaik iniselok, Ala adenggen enovaga bugu lagagi ako ninelup aro. Ap Ayup inim anggin ovaga agya hegek, endawi horaik wadok dek welagagi ako andi, ovok henaruk hunggugup. Ala en ap akwa ovok enabwa en sek okbisaligama, ap Ayup anggin ovaga agya hegek endawi hora yiluk mondok wigya lagagimu, Ala en atok vaga okbagagi ako andi, hinelup aro.* 5:11: Ayup 1:21, 2:10 yokanes.
12 Anderogo atma, nowa-nasin, an wene iya ambi yukherayogon o. Ala inis ugun yup andi moga. Mbogot inis inim, wen inis inim, yi menda ndi menda inis ovok at inis vaga “Yukeraliga o,” yiluk, yugeraup andi moga. Hit weyak yagalagwi vaga, Ala en weyak onggo henovaga bugugu hawen, “E o,” imbitya halok andi, “E o,” at yup. Eke, “Dek o,” imbitya halok andi, “Dek o,” yup.
13 Ap ambi henanggelekma en anggin-mbanggin ovaga agya halok, samban ogagya dogopwak. Eke, ap ambi endawi adenggen imbitya halok, ndawi vaga Ala inis siyabagya dogopwak. 14 Eke, ap ambi aup idup warek halok, ap Ala aburi vagago agarwik menda enayonggo yugeraup. Enayonggo yugurugu dogomundik, wagu iniselok, ap aup warek ako amburup ovaga ndibaluk, Ala inis vaga ake samban ogagu dogopwak. 15 Eke, it enendawi Ala avyarat umbutu dugwit samban ogagu iniselok, nenasin en ap aup warek ako legego sek okbayogon o. At weyak ogagya halok, weyak ako dek okbayogon o. 16 Anderogo halok, hit weyak ogasagwi ako, at ambi en at ambi adema aruk holek hegek vaganggwis, at ambi en at ambi ake samban ogagya, ogagu dogomwi vaga, aup idup okhinipu halok, sek okhinipu dogosogon o. Ap ambi endawi mot Ala inim hunik dugwit samban ogagya halok, Ala anye iya atma, atma ogarisogon o.
17 At ap Eliya andi, nit ndatak welagagi. At “Musu wambu warubuk,” yiluk, ane avyarat des erogo samban ogagagirikmu, musu wen vaga wambu wagetek hegek, tiga tahun okbaluk, saut enam hudi welagagi. 18 Andi okbaluk, vivis samban ogagya lagagimu, musu ombok erogo wambu wagya dugwit, yo heda awi ako mondok iluk agya dugwit, enggen yogogi o.
19 Nowa-nasin. Ap ambi henanggelekma Ala wene wokbaluk, vivis “Nanggon,” yiluk, endawi nomaliluk lagya halok, hit ambi en ap ako endawi yonggonogo wolok wagu hiniselok, 20 Ala en iri dugwit, “Ap andi weyak ogasiga ako hekbaluk, an nane wapwak yiluk, endawi yonggonogo wolok wagen vaga, ap andi hambuluk lendagwima lagyama, at weyak menda dek erogo agap wendarupwak yiluk, ogagen atma, sek at ogagen o,” yiluk, wa yukherayogon o.
Wene Yakobus en dirup watigi ako, andi aro

*5:11: 5:11: Ayup 1:21, 2:10 yokanes.