9
At Yesus ane welagwi 12 menda ako lakbogogi wene
(Mat 10:5-15; Mrk 6:7-13)
Ndugwis ambi vaga, at Yesus en it ap 12 menda ako homari warupwak yiluk, yanggup yugirigya lagagirik, wagu lagagwama, At anye vaga it enanye okbisiluk, yi madis ndi madis ovok erogo avakwa enendawima en nggigilogo wibugwis, yi aup ndi aup edup halok, sek okbugwis, At inis vaga ogonivit nagu dogopwak yiluk, awene yugeragagi. Awene yugirigya lagagirik, Ala avema bisaup wene yugeregek lagwi, avakwa sek ogonivit lagwi, ogarit nagu dogopwak yiluk, lakbugu dugwit, “Hit lagu dugwit, yi menda ndi menda henowanggun inim, yerek-terek wokhirugu-selok yekhedamenda yum inim, henagarom henayoparip inim, henasum vakean mberen inim, wolok labuk heneyave adigat elales. Hit o hunogoma lamundikmu, ap ambi en wokhinipu-selok, hinim adigat o kota andoma dogomundik, o kota adikmu andoma laup halok andi, laup. Yi awi ndi awi lamundikmu, heyaga warogo wokhinipitek halok andi, enamwa o kota en wunggu dugwit, inil vaga inilamundinek hinisok vaga mupak hak horogo baluk, andoma en wilitalo o.”
Yugirigya lagagimu, lakbogogi ako lagu lagagwarik, yi awi ndi awi lagu dugwit, Sek Wene yugurugwi, avakwa sek okbugwis, ogarit nagu lagagwa.
Ap Herodes endawi obak agagi wene
(Mat 14:1-12, Mrk 6:14-29)
7-8 Ogarit lagwi ako it avakwa en inigu lagagwarik, Yesus andi sa yiluk, it nin en “At andi, at Yohanes Herodes en mondok watigirikmu hambuluk bisa lendagwima en iluk akluk, mendek yagas ai,” yugwi, eke, it nin en, “Dek. Ap navi endak welagagi Elia ako sigam aga ai,” yugwi, eke, it nin en, “Dek. Ap muk Ala en yugirigya hegek yugurugu lagagwa navi-navi akoma menda ambi iluk akluk, mendek yagas o,” yugwi, yagan lagwi ako ap inis ombok Herodes ako aruk hunggu lagagirik, endawi obak agagi. Endawi obak dugwit, “Anen Yohanes unggul mbalupwak yiluk yugirigya lagagimu, mondok watugwa ovara, ogarit landiga naruk hunggis yi, sa en ogarit landiga?” yiluk, Yesus bikhagiluk, ogagagi.
Ap 5000 erom ugurogo wogoragagi wene
(Mat 14:13-21; Mrk 6:30-44; Yoh 6:1-14)
10 It ap lakbogogi ako eneyami vaga wagu lagagwarik, ogarit nagu lagagwa ako Yesus mbilinogo yugogogwa. Yugugu lagagwama, At Yesus en woginiviluk o kota ambi inis Mbesaida enadikmu ari lagagwa. 11 Enadikmu ari lagagwa menda, avakwa wisane “Yesus andoma laga,” enaruk hunggu lagagwarik, amusek lagagwa. Amusek lagu lagagwama, Yesus en heyaga wakbugu lagagirik, Ap Ala en denogo mendok okbagagi ako avakwa at avema dogopwak yiluk sup hutbayogon wene yugirigya, eke, eneyave aup edup halok, sek okbugu, ogagagi.
12 Ogagya hegek, mo il vage huruk yigiluk ogagya hegek, it ap 12 ako At adema wagu lagagwarik, yugugu dugwit, “Nenasin. O yoma avakwa enawi dekma wagyo atma, it avakwa wisane homari wagao yi, o ombokma inim, o madukma inim, andoma enagarom onggo hunogombo nunggwi nogo yupwak en, lakbisin.”
13 Yugugu lagagwama, At Yesus en iri dugwit, “Enagarom naupwak yiluk, hiren wogeranes.”
Yugirigya lagagimu, iren, “Nit roti 5, eke, ikan mberen at agarikma, avakwa wisane yi, enagarom huni laup sek yiluk yagaliga a?” yiluk, yugogogwa. 14 (Yugogogwa andi, ap eneyave adigat lima ribu hudi werek yiluk, yugogogwa.)
Yugugu lagagwama, Yesus en At ane welagwi menda ako yugirigya dugwit, “It avakwa enarwi 50 dombok ogorogo hora yupwak yiluk, yugeranes.” 15 Yugirigya lagagimu, anderogo at hora okbogogwa.
16 Hora okbugu lagagwama, At Yesus en roti 5, ikan mberen inim, inggimu wigya lagagirik, elese mbogot vaga ilik lagya dugwit, “Nasin Ala wa!” yiluk, ugutigi. Ugurogo At ane welagwi menda en avakwa homago ako sumbureraupwak yiluk, wogoragagi. 17 Wogoragagi sumburirugu lagagwama, it ovok erogo nunggu lagagwarik, enagaum agagi. Enagaum agya lagagimu, nin higitlagagi ako yum mburin yedogo 12 hudi bagagwa.
Peterus en, “Hat Keretus aro,” yugogogi wene
(Mat 16:13-29; Mrk 8:27-29)
18 Andi en, hivis ndugwis ambi vaga Yesus adikmu samban ogagyama, At ane welagwi menda ako adema wagu lagagwama, Yesus en enaigwakma wigya dugwit, “It avakwa en An sa numbutu dugwit, yagalagwi?”
19 Yugirigya lagagimu, iren yugugu dugwit, “Avakwa nin en, ‘At Ima Wombabisaliga menda Yohanes ako aro,’ yugwi, eke nin en, ‘Elia aro,’ yugwi, eke, nin en, ‘Ap muk Ala en yugirigya hegek yugurugu lagagwa navi-navi ako menda ambi iluk akluk, mendek yagas,’ yugwi, yagalagwi o.”
20 Yugugu lagagwama, Aren it yugirigya dugwit, “Eke, hit andi, An sa numbutu dugwit, yagalagwi?”
Yugirigya lagagimu, at Peterus en, “Ala en denogo bagagi Keretus andi Hat at higyo o.”
21 Yugugu lagagimu, At Yesus en, “An navok yegep andi, avakwa mondok yugera labuk,” yiluk, enaruk watigi.
“Anggin-mbanggin erogo narusogom,” yugeragagi wene
(Mat 16:21-28; Mrk 8:31-9:1)
22 Enaruk wakbaluk, yugirigya dugwit, “An Ap At Endaklagagis ako mondok novaga anggin-mbanggin erogo banusogom. It ap ombok-ombok inim, it imam-imam enasini inim, Musa wene mbalek mamulerelagwi menda inim, enanggon en hekbanunggu dugwit, narusogom. Natu dogomima, hambigya dogomindik ndugwis mberen dukluk ndugwis ambi vaga Ala en niluk erogo mondok okbanisogon o.”
23 Yugirigya lagagirik, it avakwa ovok erogo wene yugirigya dugwit, “Hit An nane wokbaluk ninim nagu dogop umbutu dugwit halok, yi menda ndi menda ogarup ombasagwi ako hetbisiluk, ndugerek-ndagarek yo winik ako hedelok, An ninim at nagu dogosogom.* Ndugerek-ndagarek yo winik hedelok Yesus inim nagu dogop adem andi, Yesus yo winik vaga yagan watigi ako hak, nit Yesus ake hambup sek yiluk nenendawi sek vaga o ndugerek-ndagarek Yesus eyavup ogarit lagu dogop. 24 Hit heneyave hinidi okhidugu dugwit, an nane mbo bamwi halok, heneyave yelemele yusogom. Eke, An ninis ombok arupwak yiluk, heneyave idi dek okbetamwi halok, hinidi erek dogosogom. 25 Hit yi awi ndi awi ovok erogo andok okhidugu dogomundik, heneyave yelemele yusogom halok, andi vaga nano okhedaguluk, yagan nagu dogop embetep? 26 Ap ambi sa en An ninis inim, An avakwa inivaga alon en yegetek dogosogon halok, hivis An ninim, an Nasin inim, it Ala ake ogagu dogop denek agarwik malaikat inim, mondok abinak werek dugwit niniris nenovagangge yikedelok wagu dugwit, An Ap At Endaklagagis yi en ap ako inis yisogonbuk. 27 Dibas! Hit avakwa yoma agipik andi, nin ao hambegetek hinigik, avakwa Ala avema bisa wagya ako hinil hasogom o,” yiluk, yugeragagi.
Yesus ndom vaga en elese adik agagi wene
(Mat 17:1-8; Mrk 9:2-8)
28 Wene andi yugirigya lagagirik, samban ambi okbaluk, Yesus en Peterus o, Yohanes o, Yakubus o, woginiviluk samban ogaruguluk, ndom vaga unggugwa. 29 Unggu lagagwarik, Yesus samban ogagyama, At elese adik agya lagagirik, asum mudu amumulip digavok ovagak agya hegek, 30-31 abinak yevedek vaga ap mberen Musa Eliya eneyave sigam ari wakluk, Yesus o Yerusalem hambup atma des yup agagi wene ako, Yesus inim wene mbanggugwa.
32 Wene mbanggu-sinigik, ap Peterus aswei inim mondok nogo yup okbogogi ovara, iniluk agu lagagwarik, Yesus mondok abinak ovaga werekma, ap mberen inim enogogwa. 33 Inigu lagagwarik, it ap mberen ako Yesus hekbaluk, dagaguluk ogagusim, Peterus en Yesus yugugu dugwit, “Nasin guru wai. Nit yoma agurik yi sek atma, eravo henggam ambi Hat, ambi Musa, ambi Eliya at valogo bigigasogom,” yugogogi. (Andi yugogogi ako we ugun inggutmu, yugogogi.)
34 Ako ao yugugu hegek, hena wagya dugwit, lovarogo bogogi. Hena enovaga lovakbisa wagya lagagimu, enalon wisane agu-sigik, 35 hena anggelekma en ane iri dugwit, “An nabut denogo bagagis ako yi atma, At ane des erogo hunggu dogones.” 36 Iri lagagimu, bikhugu lagagwarik, Yesus adigat hagagwa. Hugu lagagwarik, ogagya hagagwa ako, andi hudi vaga avakwa mondok yugeregetek mbup yagagwa.
Madis avyak endawima en wibagagi wene
(Mat 17:14-18; Mrk 9:14-27)
37 Hutun At Yesus ane welagwi menda inim ndom vaga akoma en wambu wagu lagagwama, avakwa wisane At adema lagagwa. 38 Adema lagu lagagwarik, avakwa wisane homari lagagwa ako ambi en ane ombok vaga Yesus yugugu dugwit, “Ngguru wai. Nabut ambilom endagoma bikhanok yiluk, yukhisiga, nasin! 39 Madis en avyak ako vagari wagek adigat ogagya halok, na iri hegek, legogo wen vaga ane ndun okbagya lagarik, inggis-isok ndogom-ndogom yupwak yiluk okbagya, owari-lagap ogarupwak yiluk, okbagya, ogagya lagarik, wasiga. Hekbaluk, wulup andi, ombasigadek aro. 40 Anen hat hane welagwi menda ako madis nggigilogo wibaupwak yiluk, yugirigi ovara, iren nggigilogo wibaup meyan.”
41 Yugugu lagagimu, At Yesus en, “Hit avakwa yogak agipik yi, henendawi novaga vanggabaluk, avyarat embetetek weyak adigat ogarup ombarit nagwis yi, An ndugwis maren nendawi seve yiluk hit hinim dogop?” yiluk, yugirigya lagagirik, ap abut edup werek ako yugugu dugwit, “Habut wolok oma.”
42 Yugugu lagagimu, ao wolok wagya hegek, madis ako en avyak eyave legogo wen vaga ndun okbagya lagagirik, inggis-isok ndogom-ndogom yupwak yiluk okbagagi. Okbagya hegek, At Yesus en madis edup agoda werek menda ako mberugu lagagirik, avyak ako sek okbagya dugwit asin wogogogi. 43 Wogugu lagagimu, it avakwa en Ala anye wisane hugu lagagwarik, “Wi!” yiluk, vok yagagwa.
“Narusogom o,” yiluk, ambi inim yugeragagi wene
(Mat 17:22-23; Mrk 9:30-32)
Yesus yi ogagek ndi ogagek ovok ogarit lagya vaga, it avakwa ovok en, “Wi!” yiluk, vok yugu-sigik, Yesus en At ane welagwi menda ako yugirigya dugwit, 44 “An wene yukheraliga yi, des erogo henaruk holes. An Ap At Endaklagagis yi, narupwak yiluk neyave vagogo ap wogirigya hagup.” 45 Yugeragagi ovara, it dibagatek welagagwa. Eke, wene andi, hwilago ovagak yugeragagima, yedok hegetek ovara, “Yukneregen ako andi, nggarogo yukneregen?” yiluk, enalon en aigwakma wegetek mbup yagagwa.
“An iya, hat iya,” yiluk, wene alelo watugwa wene
(Mat 18:1-5, Mrk 9:33-37)
46 Andi en, hivis Yesus ane welagwi menda en, “An iya hat iya,” yugu dugwit, wene alelo watugwa. 47 It enendawi umbutu dugwit, wene alelo watwis ako At Yesus yedok inugu lagagirik, avyak maduk ambi wogogo alilimu mendek okbaluk, 48 it ako yugirigya dugwit, “At ambi henanggelekma mondok sovalek agarik halok andi, at ap ombok adigat agarik. Anderogo atma, ap ambi an nane wokbaluk, at avyak yi, waliga halok andi, An at wokneraliga, eke, An wokneraliga halok andi, At lakbani wagagi ako waliga o,” yiluk, yugeragagi.
“Hinim ogorek dek halok hit menda at,” yugeragagi wene
(Mrk 9:38-40)
49 Yugirigya lagagimu, Yohanes en, “Nasin wai. Ap ambi nit ninim nelagwi dek ovara, aren Hat hinis vaga madis nggigilogo wibagya ninil hugu lagurik, ‘Moga’ yugugup,” yugogogi. 50 Yugugu lagagimu, At Yesus en, “ ‘Moga,’ yugurubuk. It hinim ogorek dek halok andi, hit menda aro,” yugeragagi.
Samaria menda en, “Yesus ninim dogobuk,” umbutugwa wene
51 Andi en, hivis At Yesus mbogot vaga wolok dagaup vage vanggo yi wagya lagagimu, Yesus o Yerusalem laup yiluk, endawi mondok mbuk agya lagagirik dugwit, 52 yonggo endak lakbisa lagagi lagu lagagwarik, at wagyama ake vipuk erogo baupwak yiluk, avakwa Samaria menda enamwa o desa andoma ambi nonggagagwa. 53 Nunggugu lagagwama, avakwa o Samaria menda en, Yesus o Yerusalem mondok laup imbitya yedok hugu lagagwarik, [enendawi weyak umbutu dugwit] “Yerusalem laup embetarikmu, ninim dogop nenanggon, laupwak,” umbutugwa. It Samaria menda andi it enombawi Yakuri menda ovara, it Yakuri menda nin en, ‘Hit nit menda dek,’ yiluk, yugu lagagwama, it Yakuri menda inim ogorek welagagwa. It Yakuri menda o Yerusalem samban ogari lagu lagagwa ovara, it Samaria menda en o Ndom Gerasim vaga samban ogagu lagagwa. Andi halok, ap Yakuri menda sup Samaria vaga Yerusalem lagu-selok, ‘Nenanggon,’ umbutu lagagwa. 54 It anderogo umbutwi At ane welagwi menda Yakubus Yohanes iperen inigu lagagwarik, “Nenasin wai! Hali mbogot vaga en yevedogo iniri wambu warupwak yiluk, yuguruk ai?”
55 Yugugu lagagwama, ena endenogo biginugu dugwit, mbereragagi. 56 Mberirigya lagagirik, o adik ambima lagagwa.
Yesus inim nagu dogop wene
(Mat 8:19-22)
57 Sup vaga lagusim, ap ambi en Yesus yugugu dugwit, “Hat yi awi ndi awi nagu dogop imbita heyalok, an hat hinim at nagu dogosogon.”
58 Yugugu lagagimu, At Yesus en, “Yangge do andi, enawi yo masalekma homoma agarwik, eke, swa mbogot vaga nelagwi ako, enawi yo vaga valek agarwik, ovara, An Ap At Endaklagagis yi andi, nogo yiligama mondok dek,” yiluk, yugogogi.
59 Yugugu lagagirik, Yesus en ap adik ambi yugugu dugwit, “An hat hinim nagu dogosogom o,” yugogogi ovara, ap ako en, “Ai, nasin! Endak nasin wen sabaluk, hinim lasogom en, ‘Sek,’ yukniru.”
60 Yugugu lagagimu, At Yesus en, “It avakwa Ala wene enendawima dek halok andi, nggorak ndatak at agarwik ako menda en enowa-enasin hambugu-selok, wen sabugu dogopwak yiluk, hekbisin. Hat andi, Ala en avakwa At avema dogop sup hutbagagi wene ako, yi awi ndi awi yugeregek nagu dogwen,” yugogogi.
61 Yugugu lagagimu, ap adik ambi en Yesus yugugu dugwit, “Nasin. Hat hinim nagu dogosogon imbiti ovara, lagiluk, endak nowa-nasin yugera lapim, ‘Sek,’ yukniru.”
62 Yugugu lagagimu, At Yesus en, “It avakwa en an ninim nagu dogop yugu dugwit, enambokan biginugu-selok, Ala avema dugwit Ala eyavup ogarit lagya dogop meyan,” yiluk, yugeragagi. Wene andi, Ala eyavup sek ogarit lagusim ovara, wene adik ambi ari wagya halok musek lagya dugwit, Ala avema dogop andi meyan halok, yagagi.

*9:23: Ndugerek-ndagarek yo winik hedelok Yesus inim nagu dogop adem andi, Yesus yo winik vaga yagan watigi ako hak, nit Yesus ake hambup sek yiluk nenendawi sek vaga o ndugerek-ndagarek Yesus eyavup ogarit lagu dogop.

9:53: It Samaria menda andi it enombawi Yakuri menda ovara, it Yakuri menda nin en, ‘Hit nit menda dek,’ yiluk, yugu lagagwama, it Yakuri menda inim ogorek welagagwa. It Yakuri menda o Yerusalem samban ogari lagu lagagwa ovara, it Samaria menda en o Ndom Gerasim vaga samban ogagu lagagwa. Andi halok, ap Yakuri menda sup Samaria vaga Yerusalem lagu-selok, ‘Nenanggon,’ umbutu lagagwa.

9:62: Wene andi, Ala eyavup sek ogarit lagusim ovara, wene adik ambi ari wagya halok musek lagya dugwit, Ala avema dogop andi meyan halok, yagagi.