16
Ayeloman ambi en asin ambokan inggigi wene
Andi en, hivis At Yesus en At ane welagwi menda ako yugirigya dugwit, “Ap inggi werek ambi ayeloman en at awi aruwam welagagi. Aruwam werekma, avakwa en, ‘Dek. Hayeloman ako en hangge mondok dek erogo baik landiga,’ yiluk, asin ako yugugu lagagwama, ayeloman ako yanggup yugogogi wagya lagagimu, yugugu dugwit, ‘Hat ogarit landiga hunggis andi, nggarogo ogarit landigama, yuknigao? Hat yogak namwa o aruwam ambi inim dogop dekma, hat yoma dugwit, ogarit lagya lagen ako mbilinogo yukniru.’
Yugugu lagagimu, ayeloman ako endawi wenggenggu dugwit, ‘Nasin en o aruwam dogop dek, yuknigarikmu, an nggarogo ogarik? Nanye dekma, wen bavunggu dogop andi, meyan. Eke, nambenggino yugeregek lagya dogop andi ogo, nanggadi werek. Ata, weram wibaninggya dogomima, avakwa en an woknerapwak yiluk, yerogo ogarup sek ai?’ yiluk, endawi wenggenggigi. Wenggenggu lagagirik, at ap ayeloman ako en it avakwa at asin anomarangge dirup mbalek welagagwa ako enadik-endadik mbauk erogo at adema warupwak yiluk, yanggup yugeragagi. Yanggup yugirigya lagagimu, ambi endak wagagi ako yugugu dugwit, ‘An nasin anomarangge dirup mbalek wogurup maren agarik?’
Yugugu lagagimu, ap ako en, ‘Hasin anomarangge an wogurup andi, saitun amburup 15 nderem nudik mbalek agarik.’ Yugugu lagagimu, ayeloman ako en, [vivis woknerapwak yiluk,] ‘Nasin anomarangge dirup mbalek hat wogurup andi, wogogo aveloma 7 nderem nudik adigat hodo erogo mbauk erogo dirup waru.’
Yugugu lagagirik, at ayeloman ako en at ambi yugugu dugwit, ‘Eke, hat ogo, nasin anomarangge dirup mbalek wogurup andi maren agarik?’ Yugugu lagagimu, ap ako en, ‘Gandum 100 harun yidik dirup mbalek agarik.’ Yugugu lagagimu, ayeloman en, ‘Nasin anomarangge dirup mbalek agarik yi, wogogo aveloma 80 harun adigat mbauk erogo dirup waru,’ yogogogi. Yugugu lagagirik, [vivis woknerapwak yiluk at ayeloman ako en it nin asin anomarangge dirup mbalek welagagwa ako ovok erogo anderogo adigat yugeragagi].
Ayeloman ogagagi asin ako hunggu lagagirik, ayeloman at ambukmu inggigi hegek ovara, endawi anggat vaga iya erogo wenggenggu lagagi halok, ayeloman adema ‘Wi!’ yugogogi.”
Wene wakhegek ako yugirigya lagagirik, Yesus en at ane welagwi menda yugirigya dugwit, “It avakwa enendawi ugun wen vaga menda yogak agarwik ako it menda inim ogagu dugwit, enendawi anggat vaga iya erogo wenggelisagwi ovara, it Ala aburi enendawi awia okbogogi ako andi, it wen vaga menda inim ogagu dugwit, enendawi dek dugwit, horogat wenggenggu-sigis,” yiluk, yugeragagi.
“Henangge-henayoparip wen vaga menda avakwa enendawi hunik okhinivupwak yiluk, yonggarinigik nagu dogop. Anderogo ogagu hiniselok, dek agya halok, vivis o sekma andoma mondok-mondok dogovovok yiluk heyaga warogo wokhinivisogon, yiluk, yukheraliga.
10 Ap ambi en horogat ogarup menda adik ogagatek des erogo ogagya halok, ombok ogarup menda ogo ndatak des erogo ogagya dogosogon. Eke, ap ambi en horogat ogarup menda des erogo ogagetek halok, ombok ogarup menda ogo ndatak des erogo ogasogon dek aro. 11 Anderogoma, henangge-henayoparip wen vaga menda ako des erogo vagago agipik dek halok, eve sek menda vagago dogovovok yiluk, Ala en bigigayogonbuk. 12 Eke, hiren ap ambi angge des erogo vagogo welagetek halok, hit henadik henangge vagago dogovovok yiluk, Ala en wokherayogon embetep? Dek aro.
13 Ap ambi en asini mberen enayeloman akluk, enake ogagya dogop meyan. Iperen enake ogarit lagya halok, ambi anggon imbitya dugwit, ambi endawi hunik imbitya, ata, ambi en ogarup yugugu ako seve erogo ogagya dugwit, ambi en ogarup yugugu ako anggon adigat imbitya, ogasogon. Hiren At Ala inim, henangge-henayoparip wen vaga menda ako inim, iperen henendawi dambulik vaga musek laup andi, meyan,” yiluk, yugeragagi.
14 Yugirigya lagagimu, it ap Parisi en Yesus wene yugeragagi ako hunggu lagagwarik, yoparip enendawi hunikma, Yesus aganda yagagwa. 15 Aganda yagu lagagwama, At Yesus en it yugirigya dugwit, “Hiren avakwa sek henombarupwak yiluk, henanggangga hedelagwi ovara, Ala en andi, henendawi ombasagwi ako elup agarik. Yi menda ndi menda iya ombasagwi andi, At Ala anggon ombasiga,” yiluk, yugeragagi.
Yesus en Musa wene ako dek arisogombuk yiluk, yugeragagi wene
(Mat 11:12-13; 5:31-32; Mrk 10:11-12)
16 Yugirigya lagagirik, ambi yugirigya dugwit, “Ap Yohanes wagetek hegek, Musa wene yugup dirup mbalek ako inim, it ap Ala en yugirigya hegek yugurugu lagagwa navi-navi enane ako inim, ogarit nagu lagagwa. Eke, ap Yohanes wagagi hudi andi, avakwa Ala avema dogopwak yiluk sup hutbagagi Sek Wene ako yugeregek nagusim, it avakwa ovok erogo dil watu dugwit, Ala avema bisaligama nunggu wendagwi. 17 Anderogo ogasagwi ovara, wen inim, mbogot inim, dek arup andi, ndak ovara, Musa wene yugup dirup mbalek ako andi, nin maduk mbalek ambi dek asogon andi mondok dek aro.
18 Ap ambi ogwa hekbaluk, hwa adik ambi wigya halok andi, at en hwa endak ako alyak waliga. Eke, ap ambi hwa bonggalek ako wigya halok, at ogo, alyak waliga,” yiluk, yugeragagi.
Ap inggi werek ambi, Lasarus inim ogagagwa wene
19 Yugirigya lagagirik, Yesus en wene ambi yugirigya dugwit, “Ap ambi inggi werek menda, ayum segedok onggo ombok adigat yikhidigya lagagi. At ninggi-nanggi segedok amburup werek menda adigat ningga dugwit, adenggen wisane welagagi. 20 Eke, ap adik ambi ambenggino iri lagagi menda inis Lasarus eyave vaga amu hunik atma, ap inggi werek awi sup mbanggutmu andenam horaik adigat welagagi. 21 At ako en, ‘Ap inggi werek ako ambi ninggya hegek, ilivulu wambigya ako, naik dek ai,’ imbitya lagagi. Eke, yangge wagu lagagwarik, at amu ako enabya melan-melan nunggu lagagwa.
22 Andi en, ndugwis ambi vaga ap ambenggino yagaliga menda ako hombagagi. Hambigya lagagimu, it malaikat ako en eyave wolok Averaham adema ba lagagwa. Ba lagagwa hegek, hivis ap inggi werek ako ogo hombagagi. Hambigya lagagimu, eyave wen sabalagagwa. 23 Saba lagu lagagwama, hali hunikmu ari lakluk, andoma yagan watya dugwit, elese ilik lagya lagagirik, o adumu andoma ap Lasarus Averaham iperen werek enogogi. 24 Inugu lagagirik, At ane ombok vaga yugugu dugwit, ‘Nasin Averaham wai! An hali abya edup adik wisane yagan wasigama, nabwa nimbitya dugwit, ap Lasarus en inggis atok vaga is erabaluk, nabya eraba warupwak yiluk, lakbaoma!’
25 Yugogogi ovara, Averaham en at yugugu dugwit, ‘Nabut. Hat hiluk dugwit, segedok adigat welagagin. Eke, Lasarus yi andi, anggin-mbanggin welagagi ako hendawi wenggelu. Yogak Lasarus yoma dugwit, endawi seyo yagas ovara, hat andi, yagan wasiga. 26 Eke, ambi, it ap yoma en hat heya wagwi, andoma en nit ninisa wagwi, ogarup ombasagwi ako meyan haupwak yiluk, ilim andoma nggedek ombok bagagi.’
27-28 Yugugu lagagimu, ap inggi werek ako en, ‘Eke, andi halok nasin. An nowa-naot eneyave 5 nasin amwa agarwikma, yagan wasagwima yoma wagu sao en, an nasini enamwa hurimbis yugera laupwak yiluk, ap Lasarus andi, lakbanok yiluk, yukhisiga.’
29 Yugugu lagagimu, Averaham en at yugugu dugwit, ‘Musa yagagi wene inim, it navi-navi enane inim, yugerelagwi ako hunggu dogopwak.’
30 Yugugu lagagimu, ap ako en, ‘Meyan, nasin Averaham. Ap ambi hambuluk lendagwima en yugere lagya halok andi, it weyak ogasagwi ako enasam helok, mbo bagu dogosogom!’
31 Yugugu lagagimu, Averaham en, ‘It howa-hasin ako en Musa yagagi wene inim, it navi-navi enane inim, hulisagudek halok, ap ambi hambuluk lendagwima en iluk akluk, yugera lagya halok ogo, it weyak ogasagwi ako enasam helok, mbo bagu dogosogombuk,’ yugogogi,” yiluk, Yesus en yugeragagi.