14
Yesus warup avok mbanggugwa wene
(Matius 26:1-5; Lukas 22:1-2; Yaya 11:45-53)
Isogo ambi inis Pasika inim, isogo ambi inis ‘Erom roti virisigadek menda’ ako inim, adenggen isagu lagagwa hudi vage ndugwis mberen dukluk isaruguluk ogagusim, it imam-imam enasini inim, it guru-guru agama inim en, “At Yesus nggarogo hilagago at vakbaluk, warumwi?” yiluk, avok mbanggu dugwit, “Ap akwa war-wat yugwi inisao, isogo isagwi vaga vagarup andi dek,” yagagwa.
Hwa ambi en amburup Yesus ovaga ndibagagi wene
(Matius 26:6-13; Yaya 12:1-8)
At Yesus o Betaniya ap ambi inis Simon o endak amu wisane hunik welagagi amwa hora yiluk, erom ninggyama, hwa ambi amburup inis narwastu amben sek onggo ombok menda iwak helep menda vaga nudik wolok nunggu wagagi. Nunggu wagya lagagirik, iwak ako atok hedalogo “Wa” yiluk amburup Yesus unggul vaga ndibagagi.
4-5 Unggul vaga ndibagya lagagimu, it ap akwa nin en yugu dugwit, “Yo amburup nggarogo enam warogo ndibagas embetep? Amburup iwak yi ako andi onggo ombok yoparip 300 denari * Denari ambiat andi yavup onggo satu hari ndatak. Andi halok, 300 denari andi onggo wisane. vaga onggo hunogo it ininggis dek menda wogeraup sek ovara, ogaga yi hinil yokanes,” yiluk, enaninis en hwa ako mbet yugogogwa.
Mbet yugugu lagagwama, At Yesus ako en “Mondok sek oknetarikmu, nggarogo yiluk mbet yugisagwi? Hekbas! It ap ininggis dek menda andi, hinim mondok mondok dogosogonma, yi menda ndi menda wogeraup umbutu hiniselok, wogeraup sek ovara, An andi, hit ninim mondok dogosogon dek. Hwa yi An okneraup atma, oknetas higi o. An kubur okbanup horok vanggalek atma novaga amburup ndibenanggas. Hivis sek wene wolok yi awi ndi awi yugeregek lagu dugwit hwa yi oknetas ako enendawi wenggelek dogomwak yiluk yugeregek nagu dogosogon o, yiluk avyarat yukheraliga o,” yugeragagi.
At Yudas en Yesus wogeragagi wene
(Matius 26:14-16; Lukas 22:3-6)
10 Yugirigya lagagimu, Yesus ane welagwi menda 12 ako ambi inis Yudas Ikariot ako Yesus warupwak yiluk wogerayogon imbitya lagagirik it imam-imam enasini Yesus wogeragiluk enadema lagagi. 11 Enadema lagya lagagirik, yugirigya lagagimu, it ako enendawi adenggen umbutu lagagwarik, “Onggo wokurusogon o,” yiluk, yugugu lagagwama, “O ngga hudi selekma agya halok wokerayogon?” yiluk, sok higya lagagi.
Yesus At eyaganggom inim isogo Pasika nunggugwa wene
(Matius 26:17-25; Luke 22:7-14, 21-23, Yaya 13:21-30)
12 Adenggen ‘Erom roti virisigadek menda’ ako ogagusim, ndugwis endak vaga wam ndomba warogo isogo Pasika isagu-sigik, Yesus eyaganggom ako en, “Yesus wai. Hadenggen wam ndomba warogo Pasika vipuk-vapuk okbaluk, nggoma isagago belamwi embeten?” yiluk, yugogogwa.
13 Yugugu lagagwama, At eyaganggom mberen lakbugu dugwit, “Hit o kota andoma nunggugu dogomundik, ap ambi sogolowak is nudik wolok lagya hinim avuk agu dogomundik, hinim at elalo o. 14 Umwa andoma nunggwigya halok, ap awi werek ako yugugu dugwit, “At nenasin Guru en, ‘An nane welagwi menda ninim isogo Pasika naguluk, o hamat nggoma vokot benanggao o’, yiluk, yagas,” yugurup. 15 Yugugu hiniselok, at ako en o handimen hamat ombok ogorek ovok vipuk werek, yukhirigya halok, andoma at isagago ba elalo o,” yiluk, yugeragagi.
16 Yugirigya lagagimu, At ane welagwi menda ap mberen ako, lagu lagagwarik, o kota andoma nunggugu lagagwarik, yugeragagi ako ndatak at inil hugu lagagwarik andoma isogo Pasika isagago ba nonggagagwa.
17 Isagago ba nunggu lagagwarik, werekma, o hup agya lagagimu, At Yesus arwi 12 ako inim, wagagwa. 18 Wagu lagagwarik, hora yiluk, erom nunggu dugwit, At Yesus ako en “Hit An ninim erom nelagwi yi, at ambi en narumwak yiluk, An neyave wogerayogon higi o, avyarat yukhirigi o,” yiluk, yugeragagi.
19 Yugirigya lagagimu, it enendawi burup agu lagagwarik, iren Yesus adema yugugu dugwit at ambi en yugigik at ambi en yugigik ogagu dugwit, “An dek ai,” 20 yiluk, yugugu lagagwama, At ako en, “Hit narwi 12 yi en at ambi roti ambi ninim virin ambiat vaga eralogo ninggya halok araro,” yiluk, yugeragagi. 21 An ap at endaklagagis yi Ala wene dirup warek atma arisogon ovara, at An neyave wogerayogon andi adigat abwa o. Eyave endaklaklipuk en, at sek duklip o,” yiluk, yugeragagi.
Roti inim anggur amburup inim nunggugwa wene
(Matius 26:26-30; Lukas 22:14-20; 1 Korindus 11:23-25)
22 Yugirigya lagagirik, erom nunggu dugwit, At Yesus ako roti ambi inggimu wigya lagagirik, “Nasin Ala wa,” yiluk samban ogagya lagagirik, “Yi An neyave atma, womanes o,” yiluk, ugurogo wogeragagi. 23 Wogirigya lagagirik, anggur amburup nudik inggimu wigya lagagirik, “Nasin Ala wa,” yiluk, wogirigya lagagimu, it ovok at nunggugwa. 24 Nunggu lagagwarik, “Ala hinim dambubigagiluk yukheragagi ako, hit avyarat ombarovovok yiluk, hit ap akwa wisane henake namuya wilisogon ako yi aro. 25 An yogak yi hudi en hivis Ala avema bisaligama andoma en anggur amburup swi menda naup ako hudi ao ari wagatek hegek, An nayogon mondok dek o, avyarat yukhirigi o,” yiluk, yugeragagi.
26 Yugirigya lagagirik, it ako ndawi wakbaluk, wunggu lagagwarik, ndom Saitun vaga unggugwa.
“Peterus en ‘Yesus an nunggut’ yisogon” yugogogi wene
(Matius 26:31-35; Lukas 22:31-34; Yaya 13:36-38)
27 Unggu lagagwarik, At Yesus ako yugurugu dugwit,
“'An Ala en At wam ndomba vagenombogo agarik ako watya dogomima,
wam ndomba hoda wulusogon o’, Zakharia 13:7
yiluk, Ala wene vaga dirup watigirikmu, hit ovok at henanggon en hekbaniluk, hoda wulusogon ovara, 28 An niluk erogo mendok okbaninggya halok, nendak o Galilea ari layogon o,” yiluk, yugeragagi.
29 Yugirigya lagagimu, at Peterus ako en “Dek o. It ovok, nenanggon o, yiluk, hekbagaluk hoda wunggu-selok ovara, An andi hekbagaluk hoda wilisogon dek o,” yiluk, yugogogi.
30 Yugugu lagagimu, At Yesus en “Yogak o hup swa ayam ane mberen ao yegetek hegek, hat ‘Eyave an nunggut’ hane henggam vaga yisogon, avyarat yukisiga o,” yiluk, yugogogi.
31 Yugugu lagagimu, at ako en, “An Hat ninim narup andi sek ovara, ‘Heyave an nunggut’ andi mondok yisogon dek o,” yiluk, ane avuput vaga At yugugu lagagimu, it ovok en anderogo adigat yugogogwa.
Yesus o Nggesemani vaga samban ogagagi wene
(Matius 26:36-46; Lukas 22:39-46)
32 Yugugu lagagwarik o inis Nggesemani lagagwa. Lagu lagagwarik, At Yesus ane welagwi menda ako yugirigya dugwit, “Hit yoma dogwes. An samban ogari landiga,” yiluk, yugeragagi. 33 Yugirigya lagagirik, it Peterus, Yakobus, Yaya inim, wogenombolok lagya lagagirik, At ako alon iya agya lagagirik endawi anggin wisane agagi. 34 Endawi anggin agya lagagirik, “Ap yoma, An nendawi burup iri dugwit, hambup okneraligama, hit yoma dugwit suwam watu dogwes.”
35-36 Yugirigya lagagirik, horok lagani lagya lagagirik, elese ape somalek, Ala yugugu dugwit, “Ai Abba ‘Abba’ andi Bahasa Aram. Adem andi, ‘Nain'. Nain. Yogak okneraup ako, dek okbaup imbitya heyalok, dek okbain. Hat yi menda ndi menda ambi ogarup ovok sek adigatma, it anggin-mbanggin oknerasogon ako dek okbain. Ovara, An nendawi ombasiga yi, Hat ‘Dek’ imbitya heyalok asugen. Hat hendawi ombasiga ako ogaitnok,” yiluk samban ogagagi.
37 Samban okbaluk, it enadema wagya lagagirik, nogo yugusim il inugu lagagirik, Peterus ako yugugu dugwit, “Simon wai. Hat nogo yiliga a? Un satu jam suwam warup meyan embeten?” 38 iri lagagirik, “Weyak ogarup henendawi nggagali wagya hawen, suwam watu dugwit samban ogagu dogwes. Henendawi en sek ogarup ombasagwi ovara, heneyave en ogarup dek okinivisiga,” yugeragagi.
39 Yugirigya lagagirik endak samban ogari lagagi ako hivis ambi inim ogari lagagi. 40 Hivis samban okbaluk, wagya lagagirik, it ako nogo yup oginipigirikmu nogo yugwis il inugu lagagirik, nogo mumu nggarogo yuguruk yiluk, enane dek mbup yagagwa.
41 Mbup yugu lagagwama samban henggam hudi samban ogari lagya lagagirik wagya dugwit, yugeragagi. Yugirigya dugwit, “Hit sat yanggalhedugwi, nogo yugwis adigat ogasagwi. Ovok aro! It weyak ogasagwi menda An ap at endaklagagis yi neyave narupwak yiluk wogeraup hudi mondok vanggo yi waga o. 42 Hodorogo hiniluk ares. An neyave narupwak yiluk, An nonggo mbanggas ako wandiga atma, lasogon en,” yugeragagi.
Yesus vagatugwa wene
(Matius 26:47-56; Lukas 22:47-53; Yaya 18:3-12)
43 Ao yugirigyama, it 12 menda ambi Yudas ako it imam-imam enasini inim, it guru agama inim, it ap ombok-ombok inim it ako en ap ambi homago veram wugwi, yo yawi mbalek wugwi, ogakluk, lakbisa wagagwa ako wagu lagagwama, at Yudas ako inim at wagagwa. 44 At Yesus warup avok mbanggigi ako en endak it yugirigya dugwit, “Yedok havovok yiluk, ap eyave “Wa,” yugugu neyalok, ap ako andi at umbutu dugwit, vagakluk, des erogo wolok elalo o,” yiluk, wene inim mbanggugwa.
45 Wene mbanggugwarikmu, at ako wagya lagagirik, mbikit Yesus adema lagya lagagirik, “Guru wa,” yiluk, wa yugogogi. 46 Wa yugugu lagagimu, it ako en yedok hugu lagagwarik mbikit ininggi-vaga vagatugwa. 47 Vagatu lagagwama, ap ambi ugun welagagi ako en veram nggigilogo ap ombok Ala wene vagago agarik menda enasin ayeloman aruk sobalhagagi.
48 Sobalhigya lagagimu, At Yesus ako en, “Ap enonggop hwilarisagwi menda vaginipi lendagwi ako hak An anderogo at vaknerapwak yiluk, veram inim, yo yawi mbalek inim, wolok wagep ye? 49 Hutun-howam ninim At Ala awi valekma mamulhirigya neyagek, vaknetetek welagep ovara, yogak Ala wene dirup warek ako atma des yumwak yiluk, vaknera wagep andi sek aro,” yiluk, yugirigya lagagimu, 50 At arwi ovok erogo at hekbaluk, hoda wunggugwa.
51 Hoda wunggu-sigik, apsawe ambi Yesus inim lagagi ako asum eyave vaga adigat veralekma, vage vagatu lagagwama, 52 asum nggolalogo baluk, agap sigam hoda winggigi.
Yesus owak dinggugwa wene
(Matius 26:57-68; Lukas 22:54-55, 63-71; Yaya 18:13-14, 19-24)
53 Hoda wunggu-sigik, Yesus vagakluk at imam-imam enasin ap ombok adema lagu lagagwama, it imam-imam enasini inim, it ap ombok-ombok inim, it guru agama inim, it ovok erogo at adema homagagwa. 54 At Yesus wolok lagu inigik, at Peterus enambetaga yalambok lagya lagagirik imam-imam enasin awi mbumbumu mbikit nonggagagi. Nunggwigya lagagirik, at ap ako ayeloman inim horaik dugwit, hali hunikmu sogwes isakedagagi.
55 Sogwes isakedigya werekma, it imam-imam enasini inim, it wene amburup mbanggu lagagwa menda ovok inim homago dugwit, “At Yesus waruguluk, At ogaga adem sa en dibagen o?” yugogogwa menda, dek at hagagwa. 56 It ap iya erogo en huluk wene ovaga bagagwa ovara, it ambi en wene des erogo yegetek un nadok-hadok erogo bagagwa.
57 It nin ako mondok yugu lagagwarik, huluk at ovaga lombalogo bagu dugwit, 58 “At ako en, ‘Dek o. Ala awi ap akwa ininggis vaga vanggugwa ako, An masalogo baluk, ndugwis henggam vaga aveloma ap ininggis vaga ogarup dek menda ambi valugwis’, yagas o,” yiluk, yagagwa ovara, 59 wene yi ogo adem ambi en des erogo yegetek hagagwa.
60 Ambi en des erogo yegetek at ogagu lagagwama, at imam-imam enasin ap ombok ako enanggelekma ilim mondok iri lagagirik, Yesus yugugu dugwit, “It ap yi enane hovaga lombalogo bagalagwi atma, Hat wene onggo yugeraup ombasiga a, dek a?”
61 Yugugu lagagimu, At Yesus wene onggo ambi yegetek mbup erek at welagagi. Mbup erek welagagimu, at imam-imam enasin ako en “At mondok sek adigat agarik ako, abut ap akwa enagap wendarumwak yiluk enogo lakba wagagi Keretus ako andi Hat at ai?” yiluk, aigwakma wogogi.
62 Aigwakma wigya lagagimu, At Yesus en, “Andi ako An aro. An ap at endaklagagis ako, hivis An At avuput iya erogo agarik menda ako inggis amot vikit horaik dugwit, mbogot vaga en hena anggelekma, wambu wagya neyagup,” yiluk, yugeragagi.
63 Yugirigya lagagimu, at imam-imam enasin ako at asum libilhidigya lagagirik, “Nit ambi inim ovaga lombalogo baup dek! 64 At Ala weyak-weyak baup atma ovok henaruk hunggip halok eres,” yugirigya lagagimu, it ovok en “Mondok warup aro!” yagagwa.
65 Yugu lagagwama it nin ako en waris ovaga suvutbagwi, il hwilakbaluk ininggis vugut vaga watwis, ogagu dugwit “Hat sa en hatas hegen? Hodorogo iru,” yiluk yugugu lagagwama, it imam-imam enayeloman ako en ogo ininggis obak vaga watugwa.
At Peterus en “Yesus an nunggut o,” yagagi wene
(Matius 26:69-75; Lukas 22:56-62, Yaya 18:15-18, 25-27)
66 Watu lagagwama, at Peterus ako olakma wenamen vikit andoma werekma, hwavyak ap imam-imam enasin ap ombok ako ayeloman ambi wagagi. 67 Wagya lagagirik, at Peterus sogwes isakedigya il higya lagagirik, yokigya dugwit, “Hat ogo Yesus Nasaret menda hinim nagu lagagin ako heyagi o,” yiluk yugogogi.
68 Yugugu lagagimu, at ako en, “Hat yagaliga andi an mondok nunggut,” yiluk, sup mbanggutmu nunggwisagwima akoma winggigi.
69 Winggigirik werekma, hwavyak ako il higya lagagirik, it ap akwa ugun welagagwa ako yugirigya dugwit, “Dek o. At ap yi At arwi ako menda aro.”
70 Yugirigya lagagimu, at Peterus ako en ambi inim “An mondok dek hegek yuknisagwi,” yiluk, yagagi. Iri lagagimu, akoma dugwit, iya erogo welagatekma it ugun welagagwa ako en, at Peterus ako yugugu dugwit, “Hat Galilea menda atma, it menda avyarat heyagyo.”
71 Yugugu lagagwama, at ako en, “Hit ap yegep andi, an nunggut atma, Nasin hanum o,” yiluk, Ala hanum mbanggu hegek, 72 ayam ane ndugwis mberen vaga yagagi. Iri lagagimu, at Peterus ako, “Swa ayam ane ndugwis mberen vaga yegetek hegek, hane henggam vaga ‘Yesus an nunggut’ yisogon o,” Yesus en at yugogogi ako, endawi wenggeligya dugwit, endawi burup iri lagagirik, yup yagagi.

*14:4-5: Denari ambiat andi yavup onggo satu hari ndatak. Andi halok, 300 denari andi onggo wisane.

14:27: Zakharia 13:7

14:35-36: ‘Abba’ andi Bahasa Aram. Adem andi, ‘Nain'.