4
Se nemilisti cati quipactía Toteco
Huajca ama, toicnihua timechtajtaníaj chicahuac ximonejnemiltica quej quipactía Toteco quej tojuanti timechmachtijtoque. Ya anquichihuaj ya ni, pero tijnequij timechyolchicahuase ipan Toteco para achi más xijchihuaca.
Huan ya anquimatij nopa tanahuatilme cati timechmacaque ica itequiticayo Tohueyiteco Jesús. Pampa Toteco quinequi mojmosta más xiitztoca antatzejtzeloltique huan antaiyocatalilme ten tajtacoli. Yaya quinequi para amo aqui ten amojuanti ma quichihua tamanti ica se cati amo itahuical. Quinequi sese ten amojuanti ma quinahuati itacayo. Quinequi ximonemiltica quej tatzejtzelolme iixpa Toteco para nochi masehualme amechtepanitase. Amo quinequi xijcahuilica amotajtacolchijca tanequilis ma amechnahuati quej quichihuaj masehualme cati amo quiixmatij Toteco. Huan ma amo aqui quicajcayahua, yon quiixpano, iicni ipan Cristo ica ni tajtacoli, pampa Toteco chicahuac quitatzacuiltis cati ya nopa quichihuas. Ya timechilhuijque ya ni achtohuiya. Pampa Toteco technotztoc para timochihuase titatzejtzeloltique, amo technotztoc para ma tijchihuaca cati fiero iixpa. Huajca sinta se masehuali quitahuelcahua ni tamachtili, amo quitahuelcahua se masehuali; yaya quitahuelcahua Toteco cati techmacatoc Itonal cati tatzejtzeloltic.
Pero amo monequi timechtajcuilhuise para timechilhuise xiquinicnelica amoicnihua, pampa Toteco ya amechmachtijtoc quenicatza monequi anmoicnelise se ica seyoc. 10 Huan nelía anquinicnelíaj nochi amoicnihua ipan nochi amotal Macedonia. Pero toicnihua, timechtajtaníaj para achi más xiquinicnelica. 11 Xijchihuaca campeca para mojmosta anitztose anmoyoltalijtoque huan annejnemise ica yoltasehuilisti. Huan ximotequihuica ica cati amojuanti amotequi. Xitequitica cuali ica amomax quej ya timechnahuatijque. 12 Quej nopa masehualme cati amo quineltocaj Toteco amechtepanitase, huan amo monequis anquintajtanise sequinoc cati ica anpanose.
Jesucristo sempa hualas
13 Toicnihua, tojuanti tijnequij xijmachilica taya panos ica taneltocani cati ya mictoque para amo anmotequipachose quej ne sequinoc masehualme cati amo mochiyaj para itztose ihuaya Jesucristo. 14 Tojuanti tijmatij para Jesús mijqui huan sempa moyolcuic, yeca nojquiya tijneltocaj para Toteco Dios quichihuas para toicnihua cati ya mictoque ma hualaca ihuaya Jesús quema yaya sempa hualas.
15 Huan timechilhuíaj ya ni cati Tohueyiteco techilhui. Tojuanti cati noja tiitztose huan timocajtose ipan taltipacti quema sempa hualas Tohueyiteco, amo titejcose huan tiquinyacanase nopa taneltocani cati ya mictoque. 16 Pampa yaya Tohueyiteco tzajtzis ica hueyi tanahuatili huan hualtemos ten ilhuicac. Huan nopa ilhuicac ejquet cati más quipiya chicahualisti camanaltis nelía chicahuac huan se quipitzas itapitzal Toteco para temachiltise taya onca. Huan achtohui moyolcuise inintacayohua nopa taneltocani cati ya mictoque. 17 Teipa Toteco techquixtis huan techtejcoltis tojuanti cati noja tiitztose ipan taltipacti san sejco ica inijuanti para timopantise ihuaya Tohueyiteco nepa campa mixti ipan ilhuicacti. Huan quej nopa tiitztose para nochipa ihuaya Tohueyiteco. 18 Huajca ximoyolchicahuaca se ica seyoc ica ni camanali. Amo ximotequipachoca.