5
Quenicatza monequi Timoteo ma nemi iniixpa taneltocani
Amo xicajhua se tacat cati ya huehue quema quichihua cati amo cuali. Achi cuali xijnojnotza ica cuali quej elisquía motata. Huan cati san cuali chicaj tacame, xiquinnojnotza quej elisquíaj moicnihua. Xiquincamanalhui sihuame cati tename quej elisquíaj monanahua huan chicaj sihuame quej elisquíaj mosihua icnihua. Huan quema tiquincamanalhuía, xijpiya motalnamiquilis tapajpactic.
Monequi taneltocani quinmocuitahuise nochi sihuame icnotzitzi cati ya mijque inihuehue huan cati amo aqui quipiyaj para quinpalehuis. Pero sinta se toahui cati icnotzi quinpiya iconehua o iixhuihua cati ya huejhueyi para quipalehuise, huajca monequi ma quipalehuica. Monequi iconehua quiitase para Toteco quintequimacatoc achtohui ma quichihuaca cati cuali ica inintatahua o cati itztoque inihuicalhua. Quena, monequi quicuepilise cati yejyectzi inintatahua quinchihuilijque quema quiniscaltijque, pampa Toteco quipactía quema se quinmocuitahuía itatahua. Pero ica sihuame cati mijque inihuehue huan cati nelía itztoque ininpilseltitzitzi huan amo aqui quipiyaj, huajca monequi xiquinpalehuica. Inijuanti san mochiyaj ipan Toteco huan motatajtíaj huan quitajtaníaj ten ica panose tonaya huan tayohua. Pero sequinoc sihuame cati mijque inihuehue san quitemohuaj cati quipactía inintacayo. Masque yoltoque, Toteco quinita quej cati ya mictoque. Xiquinnahuati taneltocani ma quichihuaca nochi ya ni para amo aqui huelis quinejelnamiquis para amo quinpalehuíaj cuali sihuame cati icnotzitzi o para quinpalehuíaj sihuame cati amo nemij cuali. Pero sinta se amo quinequi quimacas itata, o inana, o sequinoc ihuicalhua ten ica panose, huajca ica ya nopa quinextía para amo quineltoca Toteco. Huan quichijtoc más fiero que se tacat cati amo quema quineltocatoc Toteco.
Amantzi nimitzilhuis catijque sihuame icnotzitzi anquintapejpenise huan anquinijcuilose ipan tiopa. San xiquintapejpenica sihuame icnotzitzi cati ya quipiyaj sesenta xihuit huan cati nochipa itztoyaj san ica setzi inihuehue, 10 huan cati nochi taneltocani quimatij para quichijtinentoque cati cuali. Quena, xiquinijcuilo toahuihua cati cuali quiniscaltijtoque ininconehua huan cati ica paquilisti quinselíaj paxalohuani. Monequi xiquinijcuilo cati quinpajpaquilijtoque iniicxihua taneltocani o ten hueli tamanti tequit cati monequi. Xiquintapejpeni cati amo quema mohueyimatij huan cati quimatque quinpalehuíaj cati taijyohuíaj. Quena, xiquintapejpeni nopa sihuame icnotzitzi cati ica nochi iniyolo quichijtoque cati cuali.
11 Pero sihuame icnotzitzi cati ayemo quipiyaj sesenta xihuit amo xiquinijcuiloca ipan tiopamit, pampa cati inintacayo quinequi, quiniyocatalis ten itequi Toteco huan sempa quinequise monamictise. 12 Huan quej nopa Toteco quintatzacuiltis pampa amo quichijque cati quitajtolcajque para quichihuase quema moijcuilojque ipan tiopa. 13 Nojquiya huelis nopa sihuame cati icnotzitzi cati amo más quipiyaj xihuit pehuase calnemise huan pehuase motatzcanequise. Nojquiya huelis teelnamiquise, huan tatzintocatinemise cati amo monequi. Huan quej nopa camanaltise cati amo quinamiqui quiijtose. 14 Huajca nijnequi sihuame icnotzitzi cati amo más quipiyaj xihuit ma sempa monamictica huan ma quipiyaca más ininconehua. Nijnequi cuali ma quimocuitahuica ininchaj. Amo teno ma quichihuaca cati ica tocualancaitaca huelis quintatelhuis. 15 Pampa sequij sihuame icnotzitzi ya quicajtejtoque Toteco huan quitoquilíaj Amocualtacat.
16 Nojquiya sinta se sihuat o se tacat cati quineltoca Toteco quinpiya sihuame icnotzitzi cati quinita quej iteixmatcahua, monequi quinpalehuis huan amo quincahuas para nopa tiopamit ten taneltocani ma quinpalehuica. Quej nopa, taneltocani huelise quinpalehuise san nopa sihuame icnotzitzi cati nelía amo aqui quipiyaj.
17 Monequi nochi toicnihua ma quintepanitaca nopa huehue taneltocani cati tayacanaj ipan tiopamit sinta tequitij cuali. Huan monequi ma quintaxtahuica cuali. Pero achi más ma quintepanitaca huan ma quintaxtahuica nopa tayacanani cati ica nochi ininchicahualis tepohuilíaj huan tamachtíaj Icamanal Toteco, 18 pampa Icamanal Toteco quiijtohua: “Amo xijcamailpi nopa toro cati ipan moquejquetza trigo para quiyolquixtis.” Huan nojquiya quiijtohua: “Quema se tacat tequiti, monequi quiselis itaxtahuil.”
19 Amo xijtacaquili se masehuali cati quitatelhuía se huehue tacat cati quinyacana taneltocani. Pero sinta ome o eyi quitatelhuíaj, huajca quena, xiquintacaquili. 20 Huan sinta se huehue tacat quisenhuiquilía tajtacolchihua, xijtatelhuica iniixpa nochi taneltocani para sequinoc quiimacasise tajtacolchihuase. 21 Timoteo, nimitznahuatía iixpa Toteco Dios, huan iixpa Jesucristo, huan iniixpa iilhuicac ejcahua cati quintapejpenijtoque para iniaxcahua, xijchihua ni tamanti cati nimitzilhuijtoc iniixpa nochi taneltocani huan amo xiquinchicoicneli huehue taneltocani cati mohuampoyohua. 22 Amo xijtali momax ipan se tacat nimantzi para tijtequimacas quej se huehue taneltocaquet cati tayacanas. Pampa sinta tijtalis momax ipan itzonteco para tijtequitalis se tacat huan teipa tajtacolchihuas, huajca motajtacol nojquiya pampa amo tijpixqui tamocuitahuili achtohui ajquiya tijtequitali. Huajca ximotachili para tijchihuas cati nelía cuali huan amo titajtacolchihuas.
23 Nojquiya nimitzyolmelahuas ten moijti huan nopa cocolisti cati tijpiya talojtzitzi. Ayecmo xiqui san at, nojquiya xiqui quentzi xocomeca at para timochicahuas.
24 Huan ica tacame cati tiquintapejpenía, xiquelnamiqui para itztoque sequij tacame cati tanemijya nesi inintajtacolhua huan nochi quimatij Toteco quintajtolsencahuas. Pero itztoque sequinoc tacame cati amo nesi inintajtacolhua hasta miyac tonali teipa huan huajca quena, nochi quimatise. 25 San se ica se cuali tequit cati quichihuaj masehualme. Sequij tamanti tequit nimantzi nesi para cati quichijqui quisencajqui se cuali tequit huan nochi quimatij. Pero itztoque sequinoc masehualme cati quichihuaj se cuali tequit huan amo nesi nimantzi, pero teipa quena, nesis inintequi cati cuali pampa amo hueli huejcahuas motatijtoc. Huajca xijpiya tamocuitahuili para tijtachilis ajquiya inijuanti tiquintalis para tayacanase.