5
Nopa majtacti tanahuatilme
(Éx 20:1-17)
Huan Moisés quinnotzqui nochi israelitame ma mosentilica huan quinilhui:
“Xijtacaquilica, anisraelitame, ni tanahuatilme huan tamachtilme cati nimechilhuía ama. Monequi xijmatica nochi huan ximomocuitahuica para anquintoquilijtiyase.
“TOTECO Dios quichijqui se camanal sencahuali tohuaya ipan tepet Horeb o Sinaí. TOTECO amo san quichijqui nopa camanali para quinnahuatis tohuejcapan tatahua cati mijque, pero nojquiya quichijqui para technahuatis tojuanti cati ama tiitztoque nica. TOTECO camanaltic tohuaya tatajco ten nopa tit huan ihuaya timoixtachilijque.
“Huan na niitztoya tatajco ten TOTECO huan amojuanti para nimechilhuijtiyas cati TOTECO quiijtohuayaya, pampa amojuanti anquiimacasiyayaj nopa tit huan amo antejcoque campa yaya itztoya ipan nopa tepet. Huan TOTECO quiijto:
‘Na niamoTECO Dios cati nimechquixti ipan tali Egipto campa antetequipanohuayayaj san tapic.
Amo quema xijhueyichihuaca seyoc quej amoTeco, san na.
Amo ximochihuilica, yon amo xijtepanitaca yon se teteyot o yon se tamanti taixcopinali, masque quipiyas itachiyalis cati eltoc nepa ilhuicac, o ipan ni taltipacti o cati eltoc ipan at. Amo ximohuijtzomaca iniixpa, yon amo xiquinhueyichihuaca, pampa na niamoTECO Dios huan nimechtasomati huan nijnequi san na techhueyichihuaca. Huan quema niquintatzacuiltía cati amo quinequij techitase, nopa tatzacuiltili nojquiya quinajsis ininconehua, huan iniixhuihua, huan ininconehua iniixhuihua. 10 Pero ica masehualme cati techicnelíaj huan quichihuaj notanahuatil, niquintasojtas ininconehua huan iniixhuihua. Quena, por inijuanti niquintasojtas ininteipan ixhuihua cati quinpiyase ininconehua mil hueltas.
11 Amo xicahuilmatica notoca niamoTeco DIOS, pampa na temachti nijtatzacuiltis cati san quiahuilmatis notoca.
12 Xiquelnamiquica sábado, nopa tonali para anmosiyajquetzase, huan xijtepanitaca. Ma elis taiyocatalili ten sequinoc tonali pampa quej nopa na, niamoTECO Dios, nimechnahuatijtoc. 13 Xitequitica chicuase tonati huan ipan nopa tonali xijchihuaca nochi cati monequi anquichihuase. 14 Pero ipan nopa chicompa tonali monequi ximosiyajquetzaca huan techhueyichihuaca na niamoTECO Dios. Amo xitequitica, yon amo xijcahuilica ma tequiti amotelpoca, yon amoichpoca, yon amotaca tequipanojca, yon amosihua tequipanojca, yon amotoro cati quimati taxahua, yon amoburro, yon nopa seyoc tali ejquet cati itztoc ipan amotal. Amo aqui tequitis, san ximosiyajquetzaca. 15 Xiquelnamiquica para amojuanti nojquiya aneliyayaj antequipanohuani ipan tali Egipto campa amo quema huelqui anmosiyajquetzque yon se tonal huan na niamoTECO Dios nimechquixti ica miyac chicahualisti. Huajca yeca na nimechnahuatía ximosiyajquetzaca.
16 Xijtepanitaca amotata huan amonana quej na, niamoTECO Dios, nimechnahuatijtoc. Huan quej nopa anitztose miyac xihuit huan nochi quisas cuali para amojuanti ipan nopa tali cati nimechmacas.
17 Amo xitemictica.
18 Amo ximomecatica.
19 Amo xitachtequica.
20 Amo aqui xiquistacahuica.
21 Amo xiquixtocaca seyoc isihua, yon ichaj, yon imil, yon itaca tequipanojca, yon isihua tequipanojca, yon itoro cati quimati taxahua, yon iburro. Amo teno xiquixtocaca cati seyoc iaxca.’
Quema tahuel momajmatijque israelitame iixpa TOTECO
(Éx 20:18-26)
22 “Nochi ya ni nopa camanali cati TOTECO techilhui ten tatajco nopa tit huan nopa mixti tilahuac quema amotatahua huan amojuanti anmosentilijtoyaj itzinta nopa tepet. Teipa ayecmo teno más quiijto. Teipa quiijcuilo ni camanali ipan ome tepatacti huan techmacac. 23 Pero quema anquicajque itoscac cati quisayaya tatajco ten nopa tzintayohuilot huan anquiitaque nochi nopa cuatitamit tatayaya, hualajque nechcamanalhuicoj nochi amotayacancahua ipan sesen hueyi familia inihuaya nopa huehue tacame cati quihuicayayaj tequiticayot. Huan techilhuijque: 24 ‘TOTECO Dios nelnelía melahuac technextilijtoc itatanex huan ihueyitilis, huan tijcactoque itoscac cati quisayaya tatajco ten nopa tit. Ama technextilijtoc para DIOS, quena, hueli camanalti ica masehualme huan inijuanti amo miquij. 25 Pero sinta techcamanalhuis ica ompa, temachti nopa hueyi tilelemecti techtzontamiltis. Huan amo tijnequij timiquise. 26 Yon se masehuali amo quema quicactoc itoscac Toteco Dios cati yoltoc para camanaltis ihuaya ten tatajco se hueyi tit huan teipa mocahua yoltoc. Tojuanti nojquiya timiquise sinta más techcamanalhuis. 27 Más cuali ximonechcahui ta huan xijtacaquili nochi cati TOTECO Dios mitzilhuis huan teipa techpohuilis cati yaya mitzilhuis, huan tojuanti tijchihuase cati technahuatis.’
28 “Quema amojuanti ancamanaltiyayaj nohuaya, TOTECO quitacaquilijtoya nochi cati anquiijtohuayayaj, huan teipa techilhui para quicajqui nochi cati anquiijtojtoque huan cuali cati anquiijtojque. 29 Quiijto elisquía nelcuali sinta para nochipa anquitepanitasquíaj huan anquichihuasquíaj nochi itanahuatilhua quej anquiijtohuaj, huan amo quema anquipatasquíaj amotalnamiquilis. Quej nopa amojuanti huan amoconehua anquipiyase se nemilisti cati nelyejyectzi. 30 Huajca techilhui ma niya huan ma nimechilhuiti para xitacuepilica hasta amoyoyonchajchaj, 31 huan para na ma nimocahua nopona ihuaya para techilhuis nochi nopa tanahuatilme cati monequi nimechnextilis para anquichihuase ipan nopa cuali tali cati amechmacas para amoaxca. Quej nopa techilhui TOTECO.
32 “Huajca ama monequi amojuanti xijchihuaca nochi cati TOTECO Dios amechnahuatijtoc huan amo ximocuapoloca yon quentzi. 33 Xijtoquilica nopa ojti cati TOTECO Dios amechnextilijtoc para anitztose miyac xihuit huan nochi quisas cuali para amojuanti ipan nopa tali cati yaya amechmacas para anmoaxcatise.