26
Nopa tacajcahualisti ten nopa achtohui pixquisti
“Ya ni cati monequi xijchihuaca quema ya anajsitose huan ya anquitantose nopa tali cati amoTECO Dios amechmacas para amoaxca huan nopona anitztose. Monequi xijcuica nopa achtohui itajca ten nopa pixquisti cati amechmacas nopa tali huan anquihuicase ipan se chiquihuit hasta campa TOTECO quitapejpenijtos para quiquetzas itiopa campa itztos. Huan nopona anmonextise campa nopa totajtzi cati tequiti huan anquiilhuise: ‘Ica ni ofrenda, na niquijtohua ama iixpa TOTECO noDios para ya nicalajqui ipan nopa tali cati tohuejcapan tatahua quintencahuili techmacasquía.’ Huan nopa totajtzi quicuis nopa chiquihuit cati anquimacase, huan quitalis iixmelac itaixpa amoTECO Dios, huan anquiijtose ni camanali iixpa amoTECO Dios:
“ ‘Nohuejcapan tata Jacob eliyaya se arameo tacat cati nechca eltoya para miquis quema calajqui ipan tali Egipto ica tahuel quentzi iconehua. Pero nopona mocajqui huan iixhuihua mochijque tahuel miyaqui masehualme ica miyac chicahualisti. Pero teipa nopa egiptome quintequipanoltiyayaj ipan tequit cati nelía ohui huan tahuel quintaijyohuiltiyayaj. Huajca nohuejcapan tatahua quitajtanijque TOTECO ininDios ma quinpalehui huan yaya quintacaquili. Huan quinitac teicneltique, huan quenicatza quintaijyohuiltiyayaj huan quiitac nochi inintequi cati ohui. Huan yaya tahuel quinmajmati egiptome ica ihueyi chicahualis huan ica miyac tanextili huan ica miyac tiochicahualnescayot cati quichijqui quema techquixti ipan tali Egipto. Huan techhualicac nica huan techmacatoc ni tali campa onca nochi tamanti hasta mocahua. 10 Huan yeca ama na nijhualica nopa achtohui pixquisti ten nopa tali cati TOTECO Dios techmacatoc.
Quej nopa anquiijtose.’
“Huan teipa xijtalica nopa chiquihuit iixpa amoTECO Dios huan ximotancuaquetzaca iixpa huan xijhueyichihuaca. 11 Teipa xijchihuaca se ilhuit para xiyolpaquica iixpa TOTECO ica nochi tamanti cati yaya amechmacatoc ta huan mochampoyohua. Nojquiya xiquinnotzaca nopa levitame huan seyoc tali ehuani cati amohuaya itztose para ma moyolpaquiltica amohuaya ipan nopa tacualisti.
Nopa seyoc diezmo cati monequi sesen eyi xihuit
12 “Huan ipan nopa expa xihuit monequi sempa xiquiyocaquixtica seyoc amodiezmo ten nochi cati anquipiyaj. Sempa xijquixtilica se chiquihuit ipan sesen majtacti chiquihuime ten itajca amotal huan xiquinmacaca nopa levitame, nopa icnotzitzi, nopa cahualtzitzi, huan inijuanti cati ehuaj ipan sequinoc talme cati itztoque ipan amoaltepe ipan amotal para quej nopa inijuanti huelise tacuase hasta ixhuise. 13 Huan teipa sesen ten amojuanti anquiijtose iixpa amoTECO Dios:
“ ‘Ya niquiyocaquixtijtoc ten nochaj nopa diezmo cati tatzejtzeloltic para ta. Huan ya niquinmajmacatoc nopa levitame, nopa icnotzitzi, nopa cahualtzitzi huan nopa sequinoc tali ehuani cati itztoque ipan total. Nijchijtoc nochi cati ta titanahuatijtoc. Amo niquelcajqui, yon amo niquixpanotoc yon se motanahuatil. 14 Amo teno ten nopa diezmo nijcuajqui quema nimomijcahuijtoya, yon amo niquitzqui quema amo nitapajpactic nieliyaya, huan amo niquintencahuilijtoc mijcatzitzi. TOTECO Dios, nimitzneltoquilijtoc huan nijchijtoc nochi cati technahuatijtoc. 15 Ten ilhuicac ipan mochaj tatzejtzeloltic xihualtachiya huan techtiochihua tiisraelitame pampa tojuanti timomasehualhua. Xijtiochihua ni tali cati nochi temaca hasta mocahua. Ta techmacatoc ni tali san quej tiquintencahuili tohuejcapan tatahua para tijchihuasquía.’
Israelitame itztoyaj taiyocatalilme para TOTECO
16 “Ama ni tonali amoTECO Dios amechnahuatía xijtoquilica nochi ni tanahuatilme huan leyes. Monequi ximomocuitahuica miyac para xiquinneltocaca ica nochi amoyolo huan ica nochi amoalma. 17 Ama anquiijtojtoque para TOTECO Dios, yaya amoTECO. Huan anquiijtojtoque anquitoquilijtiyase iojhui huan anquichihuase nochi itamachtilhua, ileyes huan itanahuatilhua huan anquitoscacaquise. 18 Nojquiya ama amoTECO quiijtojtoc para anisraelitame, animasehualhua cati san yaya iaxcahua quej amechtencahuili quichihuasquía huan monequi xijneltoquilica nochi itanahuatilhua, 19 para yaya amechhueyitalis más huejcapa que nochi sequinoc masehualme. Más masehualme amechhueyichihuase, huan amechixmatise huan amechtepanitase que nochi sequinoc masehualme cati TOTECO quinchijtoc. Huan anelise antaiyocatalilme huan antatzejtzeloltique para TOTECO Dios quej yaya amechilhuijtoc.”