31
Josué cati quiselis itequi Moisés
(Nm 27:12-23)
Huan na niMoisés sempa niquincamanalhui nochi israelitame, huan niquinilhui:
“Na nijpiya 120 xihuit huan ayecmo nihueli nimechyacanas ipan tatehuilisti. Nojquiya TOTECO techilhuijtoc para amo huelis nijpanos ni hueyat Jordán. Pero amoTECO Dios amohuaya yas huan yaya amechyacanas para anquiixcotonase ni hueyat. Yaya quintzontamiltis nochi nopa masehualme amoixpa, huan anmoaxcatise inintal. Huan Josué elis amotayacanca quej quiijtojtoc TOTECO. Huan TOTECO quinchihuilis nochi nopa masehualme cati itztoque nopona quej quichijqui ica Sehón huan Og, nopa tanahuatiani ten nopa amorreos cati quintzontamilti huan moaxcati nochi inintal. Huan quema TOTECO quichihuas para nopa altepeme ma huetzica amomaco, xiquinchihuilica nochi cati nimechnahuatijtoc xijchihuaca. Ximoyoltetilica huan ximoyolchicahuaca. Amo ximajmahuica, yon amo xihuihuipicaca iniixpa, pampa amoTECO Dios yaya yahui amohuaya huan amo amechcahuas, yon amo amechtahuelcahuas.”
Teipa nijnotzqui Josué huan iniixpa nochi israelitame niquilhui: “Ximoyoltetili huan ximoyolchicahua, pampa ta tiquinhuicas ni masehualme ipan nopa tali cati TOTECO quintencahuili inihuejcapan tatahua para quinmacas. Huan elis ta cati tiquinmajmacas nopa tali. TOTECO mitzyacantiyas ta huan itztos mohuaya. Amo mitzcahuas, yon mitztahuelcahuas, huajca amo ximomajmati, yon amo ximocueso.”
Tapojpolhuili para nochi tahuiquilisti
Huajca Moisés quiijcuilo nochi ni tanahuatilme huan quinmactili nopa levita totajtzitzi cati quihuicayayaj nopa caxa ica nopa camanal sencahuali huan niquinmactili nochi nopa huehue tacame cati quipiyayayaj tequiticayot ica israelitame. 10-11 Huan quinmacac ni tanahuatili, quinilhui: “Sesen chicome xihuit, monequi xijpohuaca ni tanahuatilme quema ajsis nopa xihuit quema nochi israelitame quintapojpolhuise iniisraelita icnihua cati quintahuiquilíaj. Xijpohuaca ipan nopa samano quema anquielnamiquise nopa ilhuit quema mochihuaj Pilxajcaltzitzi, huan nochi anmosentilise iixpa TOTECO Dios ipan nopa lugar cati yaya quitapejpenijtos.
12 “Xiquinsentilica nochi tacame, sihuame, coneme huan sequinoc tali ehuani cati itztoque amohuaya ipan amoaltepehua para ma quicaquica quema anquipohuase ni ley huan quimatise huan quitepanitase amoTECO Dios, huan ica miyac tamocuitahuili ma quichihuaca nochi cati quiijtohua nopa camanali ipan ni tanahuatilme. 13 Huan amoconehua cati ayemo teno quimatij ten ni tanahuatilme, huelis quicaquise huan quiyecose quitepanitase amoTECO Dios nochi tonali cati anitztose ipan nopa tali cati anquipanose ni hueyat Jordán huan anmoaxcatise.”
Itayacapan tanahuatil TOTECO para Moisés
14 Huan teipa TOTECO quiilhui Moisés:
“Xiquita, ya monechcahuía nopa tonali para timiquis. Huajca xijnotza Josué, huan ximonextica anome ipan nopa yoyon tiopamit campa timopantíaj para niquiyocatalis para nopa tequit cati quichihuas.”
Huajca Moisés huan Josué yajque ipan nopa yoyon tiopamit campa mopantíaj ihuaya TOTECO, 15 huan nopona monexti TOTECO ipan se mixti cati motali campa calteno ten nopa yoyon tiopamit. 16 Huan TOTECO quiilhui Moisés:
“Ya nechca para timiquis huan timosentilis ica motatahua. Huan ni israelitame nechcajtehuase huan quiixpanose nopa camanal sencahuali cati quichijque nohuaya. Quichihuase quej ahuilnenca sihuame cati momecatijquej ica sequinoc, pampa quinhueyichihuase teteyome cati amo quinixmatij cati onca ipan nopa tali. 17 Huajca teipa tahuel nicualanis ica inijuanti. Huan ipan nopa tonali niquincahuas huan nimoicancuepas. Amo niquincaquis huan masehualme quintzontamiltise. Quena, tahuel miyac taijyohuilisti huan taohuijcayot quinajsis hasta ica ohui quiijtose: ‘¿Huelis nochi taijyohuilisti techajsi pampa Toteco Dios ayecmo itztoc tohuaya?’ 18 Huan nelnelía nimoicancuepas ica inijuanti ipan nopa tonali por nochi cati amo cuali quichijtose huan pampa quinhueyichijtose teteyome. Huan yeca amo nimocuatotonis por inijuanti.”
19 Huan ama TOTECO quiijtohua: “Xiquijcuiloca ni huicat huan xiquinmachtica nopa israelitame para ma huicaca huan elis quej se testigo ica inijuanti cati quinnextilis para amo cuali ma nechcajtehuaca. 20 Pampa na niquincalaquis ipan nopa tali cati niquintencahuili inihuejcapan tatahua. Elis se tali campa nochi onca hasta mocahua. Huan tacuajtose huan ixhuitose huan moricojchijtose, pero teipa yase ica teteyome. Quena, nechcahuase huan quinhueyichihuase teteyome huan quintequipanose. Ayecmo technequise huan quiixpanose nopa camanal sencahuali cati nijchijqui inihuaya. 21 Pero teipa quema quinajsis miyac tamanti taijyohuilisti, huajca ni huicat elis quej se testigo cati quintelhuía huan quinpohuilis cati fiero quichijtoque. Huan iniixhuihua quielnamiquise ni huicat huan huicase. Ama quema ayemo niquincahuilía ma calaquica ipan nopa tali cati niquintencahuili, ya cuali nijmati canque ajsiti inintalnamiquilis.”
22 Huajca ipan nopa tonali Moisés quiijcuilo ni huicat huan quichijqui para nochi israelitame ma quitzontecontalica. 23 Huan TOTECO quitequimacac Josué, icone Nun, huan quiilhui:
“Ximoyoltetili huan ximoyolchicahua pampa elis ta cati tiquinhuicas ni israelitame hasta nopa tali cati nimechtencahuilijtoc huan na niitztos mohuaya.”
24 Quema Moisés tanqui quiijcuilohua nochi nopa camanali ten nopa tanahuatilme ipan se amatapohuali, 25 quincamanalhui nopa levita totajtzitzi cati quipiyayayaj nopa tequit para quihuicase nopa caxa ica nopa camanal sencahuali ten TOTECO, huan quinilhui:
26 “Xijhuicaca ni amatapohuali ica itanahuatilhua TOTECO, huan xijtalica inacasta nopa caxa cati quihuica nopa camanal sencahuali cati quichijqui TOTECO Dios para nopona ma elto quej se testigo cati quiita ten anquichihuaj.
27 “Na nijmati tahuel anmotepanitaj huan antzontochontique. Ipan nochi ni tonali quema ninejnentoc amohuaya, anmotzontochonchijtoque ica TOTECO, huan nijmati para noja más anmotzontochonchihuase ica ya quema ya nimictos. 28 Huajca ma monechcahuica campa na nochi huehue tacame huan nopa tayacanquet ten sesen hueyi familia para niquinilhuis ni tamanti huan niquintestigojquetzas ilhuicacti huan taltipacti ica inijuanti. 29 Nijmati quema nimiquis anmotzontochonchihuase huan anquicahuase nopa ojti cati nimechnahuatijtoc xijtoquilica. Huan teipa ipan nopa tayacapan tonali huetzis amopani cati tahuel fiero, pampa anquichihuase cati amo cuali iixpa TOTECO huan anquicualanise TOTECO por nopa teteyome cati anmochihuilise.” Quej nopa Moisés quinilhui nopa levitame.
Nopa huicat cati quichijqui Moisés
30 Huajca Moisés quipojqui ni huicat ten ipejya hasta itamiya iniixpa nochi israelitame cati mosentilijtoyaj nopona, quinilhui: