10
Nopa tatzacuiltili ten chapolime
Huan TOTECO quiilhui Moisés:
―Xiya xiquitati Faraón pampa na nijchijtoc para ya ihuaya itequiticahua ma moyoltetilica para huelis nijchihuas ni huejhueyi tanextili cati nijchihua iniixpa. Huan yeca se tonali ta huelis tiquinpohuilis moconehua huan moixhuihua nopa huejhueyi tamanti cati nijchijqui iniixpa Egipto ehuani. Quena, niquinyoltetilijtoc para xijmatica para na niDIOS, niamoTECO.
Huajca Moisés huan Aarón yajque quiitatoj Faraón huan quiilhuijque:
―TOTECO Dios cati tihebreo masehualme tiquixmatij mitztajtanía hasta quema timoechcapanos iixpa. Quiijtohua monequi xiquincahua ma yaca imasehualhua para ma quihueyichihuatij. Quiijtohua sinta amo tijchihuas, mosta quichihuas ma hualaca chapolime ipan motal. Huan nopa chapolime quitemitise ni tali hasta ayecmo nesis talchi. Quicuase cati quentzi mocahua ama ten cati anquitojque cati amo nenpolij ica tesihuit. Huan nopa chapolime quicuase nochi cuame cati mocahua. Temise ipan mochaj huan ininchajchaj motequipanojcahua huan nochi sequinoc Egipto ehuani. Ipan nochi ininemilis, amotatahua yon amohuejcapan tatahua cati huejcajquiya itztoyaj amo quema quiitztoque se tamanti quej cati ama nijchihuas.
Quema Moisés tanqui camanalti, moicancuetqui huan quisqui ten ichaj Faraón. Huan itequiticahua Faraón quiilhuijque:
―¿Hasta quema ni tacat noja techcuesolmacas? Xiquincahua ma yaca nopa masehualme ma quihueyichihuatij ininTECO Dios. ¡Ay Tanahuatijquet! ¿Ayemo tiquita para total Egipto ya tamisosolijtoc?
Huan Faraón tatitanqui sempa ma quinnotzatij Moisés huan Aarón huan quinilhui:
―Xiyaca xijhueyichihuatij, amoTECO Dios. Pero achtohui techilhuica ajquiya inijuanti yase.
Huan Moisés tananquili:
―Monequi nochi tiyase. Yase topilconehua hasta tohuehue masehualhua. Yase totelpocahua, toichpocahua, nochi toborregojhua huan nochi tohuacaxhua, pampa tijchihuase se hueyi ilhuit para TOTECO.
10 Pero nopa Faraón quinilhui:
―Tanemijya nesi para amo ya nopa cati anquichihuase. ¿Anmoilhuíaj para na nimechcahuas anyase inihuaya nochi amosihuajhua huan amoconehua huan para amoTeco yas amohuaya? 11 ¡Amo! ¡Amo quej nopa elis! Xiyaca san antacame para xijhueyichihuatij amoTECO, pampa ya nopa cati anquiijtohuaj anquinequij.
Huan itapalehuijcahua quinquixtijque Moisés huan Aarón iixpa Faraón. 12 Huan TOTECO quiilhui Moisés:
―Xijxitahua momax ipan tali Egipto para ma hualaca chapolime huan ma quitemitica. Ma quicuaca nochi tatocti huan nochi cati mocajqui quema huetzqui tesihuit campa hueli ipan inintal.
13 Huan yeca Moisés quixitajqui imax ipan tali Egipto, huan TOTECO quichijqui ma huala se ajacat campa quisa tonati huan quiilpitzqui nopa tali se tonal huan se yohuali. Huan tonili nopa ajacat ya quinhualicatoya chapolime. 14 Huan nopa chapolime calajque campa hueli ipan inintal. Amo quema oncatoya imiyaca chapolime quej nopa ipan se tali, yon ayecmo quema oncas. 15 Quitemitijque nopa tali hasta amo nesiyaya talchi, huan quicuajque nochi tatocti huan nochi cuatacti cati mocajtoya ipan cuame cati momanahuij quema huetzqui tesihuit. Amo teno cati xoxohuic mocajqui ipan nochi tali Egipto, yon ipan cuame, yon ipan mila.
16 Huajca Faraón tatitanqui nimantzi ma quinnotzatij Moisés huan Aarón huan quinilhui:
―Nitajtacolchijtoc ica amoTECO Dios huan ica amojuanti, 17 pero nimechtajtanía para san ni huelta techtapojpolhuica notajtacol. Huan ximotatajtica ica amoTECO Dios por na para ma techtalcahui ni tatzacuiltili cati temictía.
18 Huan Moisés quisqui ichaj Faraón, huan motatajti ica TOTECO por ya. 19 Huan TOTECO quipatac iojhui nopa ajacat, huan mocuetqui se chicahuac ajacat campa temo tonati huan quinhuicac nopa chapolime huan quinmajcajqui ipan Hueyi At cati itoca Chichiltic. Huan amo mocajqui ipan Egipto yon se chapoli. 20 Pero TOTECO quichijqui para Faraón ma moyoltetili huan ma amo quincahuili ma yaca nopa israelitame.
Nopa tatzacuiltili ten tzintayohuilot
21 Huajca TOTECO quiilhui Moisés:
―Xijxitahua momax para ilhuicac, huan ipan nochi tali Egipto ma onca se tzintayohuilot cati nelyayahuic huan tilahuac hasta huelis tiquitzquis.
22 Huajca Moisés quitananqui imax para ilhuicac, huan oncac se tzintayohuilot nelhueyi ipan tali Egipto. 23 Para eyi tonati amo aqui hueliyaya quiita cati icalnechca huan amo aqui quisqui ipan ichaj. Pero ipan nochi ininchajchaj nopa israelitame oncayaya taahuili.
24 Huajca nopa Faraón tatitanqui ma quinotzatij Moisés huan quiilhui:
―Xiyaca xijhueyichihuatij amoTECO, huan xiquinhuicaca nojquiya amoconehua, pero ma mocahuaca nica amoborregojhua inihuaya amohuacaxhua.
25 Pero Moisés tananquili:
―¡Amo tihuelise! Monequi techcahuas ma tiquinhuicaca nopa tapiyalme para nopa tacajcahualisti cati tijtatise para tijmacase TOTECO Dios. 26 Huajca nojquiya totapiyalhua yase tohuaya. Yon se tapiyali amo hueli tijcajtehuase pampa monequi tiquintapejpenise sequij inijuanti cati titemacase quema tijhueyichihuase TOTECO Dios. Huan amo tijmatise taya tapiyalme tiquintequihuise hasta tiajsise nepa.
27 Pero TOTECO quichijqui para Faraón ma moyoltetili huan amo ma quincahuili ma yaca. 28 Nojquiya Faraón quiilhui Moisés:
―Techtalcahui huan ximomocuitahui para ayecmo techixtachiliqui sempa. Ipan nopa tonali quema timonextiqui noixpa, timiquis.
29 Huan Moisés quinanquili:
―Cuali cati tiquijtojtoc. Ayecmo quema nimitzitas sempa.