12
Nopa Pascua
Huan ipan tali Egipto TOTECO camanaltic ihuaya Moisés huan Aarón, huan quinilhui:
“Ama huan para nochipa ni metzti elis nopa achtohui metzti ten amoxihui anisraelitame. Huan ni metzti elis cati más ipati para amojuanti. Xiquinilhuica nochi israelitame para ama huan teipa sesen xihuit ipan 10 itequi ni metzti, sesen ten amojuanti ma quicui se pilborregojtzi o se oquich chivo para ifamilia. Sese familia quicuis san para ichaj. Huan sinta pisiltzi se familia huan amo hueli quicuase nochi se pilborregojtzi, huajca ma quitajcoitase se pilborregojtzi ihuaya cati itztoque icalnechca huan quicuase san sejco. Monequi quinpohuase quesqui inimiyaca nopa masehualme cati itztoque huan quesqui imiyaca cati sesen huelis quicuas para quimatise quenicatza ihuexca se pilborregojtzi huelise quitamise. Huan xiquinilhuica monequi quitapejpenise se oquich tapiyali cati quipiya se xihuit, huan cati amo teno cati amo cuali quipiya itacayo. Huelis quitequihuise se pilborregojtzi o se chivo.
“Monequi quiajocuise nopa tapiyali cati quitapejpenise hasta 14 itequi ni metzti. Huan ipan nopa tonali quema tiotaquixtos, sesen familia ten israelitame quimictise inintapiyal. Huan teipa quicuise ieso nopa tapiyali huan quipolose nopa tencuayomit cati eltoc itzompac icalte nopa cali campa quicuase inacayo. Nojquiya quipolose nopa caltemit itencuayo cati eltoc ipan inejmat huan iarraves. Huan ipan nopa tayohua quicuase nopa nacat tacacatzoli. Huan quicuase ica quilit cati chichic huan pantzi cati amo quipiya tasonejcayot. Ma amo quicuaca nopa nacat xoxohuic, yon tapahuaxti. Monequi anquitihuatzase nopa tapiyali yajmaxtic ica itzonteco, imetz huan nochi cati quipixtoc iijtico. 10 Huan amo teno hueli anquicahuase para seyoc tonali. Sinta se tamanti mocahua nopa tayohua huan amo anquitamicuase, monequi anquitatise.
11 “Quej ni antacuase. Achtohui ximoyoyontica ica amotaque huan ximoilpica. Xijquixtica amotecac huan xijpixtoca amocuatopil amomaco. Huan huajca, quena, xijcuaca nimantzi nopa tapiyali, pampa ya nopa noPascua, niamoTECO, quema na nimechpanos pero amo aqui ten amojuanti miquis. 12 Pero ipan nopa tayohua nipanos ipan nochi tali Egipto huan niquinmictis nopa oquichpilme cati achtohui ehuani ipan sesen familia ten egiptome huan nopa oquichti cati achtohui tacatqui ten inintapiyalhua. Huan niquintamiltis nochi inintaixcopincayohua nopa Egipto ehuani. Na niamoTECO.
13 “Huan nopa esti elis quej se tanextili ipan calme para xijnextica campa anitztoque. Huajca quej nopa quema niquitas nopa esti, san nimechcalpanos huan amo teno ininpantis amoconehua quema niquinmictis nopa Egipto ehuani ininconehua. 14 Huan ni tonali quema niquintatzacuiltis egiptome monequi anquielnamiquise sesen xihuit. Ipan ni tonali monequi antechchihuilise se hueyi ilhuit na, niamoTECO. Anquichihuase ni ilhuit para nochipa huan ni ilhuit panos ten tetajme hasta ininconehua. 15 Huan ipan nopa ilhuit anquicuase pantzi cati amo quipiya tasonejcayot para chicome tonati. Huajca ipan nopa achtohui tonali monequi xijquixtica nochi tasonejcayot ipan amochajchaj. Sinta acajya quicuas pantzi cati quipiya tasonejcayot ipan nopa chicome tonati ipan nopa ilhuit, monequi xijquixtica ten israelitame para nochipa. 16 Ipan nopa achtohui tonali ximosentilica san sejco ipan se tasentili cati tatzejtzeloltic huan sempa ximosentilica ipan nopa chicompa tonali. Ma amo aqui tequitis ipan nopa tonali. San huelis anquisencahuase tacualisti para nochi ma tacuaca. 17 Quena, xijchihuaca nopa ilhuit ten pantzi cati amo quipiya tasonejcayot sesen xihuit ipan ni tonali quema nimechquixti nochi amojuanti ipan tali Egipto. Huajca xiilhuichihuaca ipan ni tonali para nochipa. Huan ni ilhuit panos ten tetajme hasta ininconehua para nochipa. 18 Quena, sesen xihuit ica tiotac ipan 14 itequi nopa achtohui metzti, xipehuaca xijcuaca pantzi cati amo quipiya tasonejcayot huan san ya nopa xijcuaca hasta tiotac ipan 21 itequi nopa metzti.
19 “Monequi amo oncas tasonejcayot ipan amochajchaj para nopa chicome tonati. Pampa sinta acajya quicuas pantzi ica tasonejcayot, monequi anquiquixtise ten israelitame. San se anquichihuase masque quicuas se cati ehua seyoc tali, o se israelita cati nopona ehua. 20 Amo teno xijcuaca cati quipiya tasonejcayot, masque campa hueli anitztoque. Monequi xijcuaca san nopa pantzi cati amo quipiya tasonejcayot.”
Quej nopa TOTECO quiilhui Moisés huan Aarón ma quinilhuitij israelitame.
21 Huajca Moisés quinnotzqui nochi nopa huehue tacame cati tayacanayayaj ipan israelitame huan quinilhui: “Xiyaca nimantzi huan xijtapejpenica sesen ten amojuanti se pilborregojtzi o se chivo para amofamilias, huan xiquinmictica para anilhuichihuase para nopa Pascua. 22 Xijcuica se tatzquili ten nopa xihuit cati itoca hisopo huan xijxolonica ipan nopa esti cati eltoc ipan huajcali. Huan xijpoloca itzompac huan ipan nochi inejmat huan iarraves itencuayo amocalte. Huan yon se ten amojuanti amo hueli quisas calteno hasta quema tanesis. 23 Huan quema TOTECO panos para quinmictis nopa egiptome, sinta quiitas nopa esti itzompac huan ipan nochi ome iteno se caltemit, huajca san quipanos nopa cali. Quej nopa, TOTECO amo quicahuilis nopa tasosolojquet ma calaqui ipan amochajchaj para quinmictis amoconehua.
24 “Monequi amojuanti ihuaya amoixhuihua, xijtepanitaca ni tanahuatilme para nochipa. 25 Huan quema ya ancalactose ipan nopa cuali tali cati TOTECO amechmacas quej amechtencahuilijtoc, monequi anquichihuase ni tamanti. 26 Huan quema amoconehua amechtatzintoquilise taya quiijtosnequi ni ilhuit cati anquichihuaj, 27 xiquinilhuica para ni tapiyali ten Pascua cati tijmictíaj eltoc se tacajcahualisti para TOTECO. Techelnamiquiltía quenicatza elqui quema TOTECO quinmicti nopa egiptome, pero san quipanoc tochajchaj tiisraelitame cati nojquiya tiitztoyaj ipan tali Egipto huan amo quimicti yon se ten tofamilias.”
Quej nopa Moisés quinpohuili nopa israelita tayacanani. Huan nopa tayacanani motancuaquetzque huan mohuijtzonque talchi huan quihueyichijque TOTECO. 28 Huan teipa yajque huan quichijque cati TOTECO quinahuatijtoya Moisés huan Aarón.
Mijqui nopa achtohui ejquet ipan sesen cali
29 Huan tajco yohual TOTECO quimicti sese achtohui ejquet ipan sesen familia ten Egipto ehuani. Quimicti iachtohui cone Faraón cati mosehuía ipan nopa yejyectzi siyaj para tanahuatis, hasta iniachtohui cone cati itztoya ipan tatzacti, huan nojquiya quinmicti iniachtohui conehua nochi tapiyalme. 30 Huajca nopa tayohua mijquejque Faraón huan nochi itequiticahua cati quipalehuiyayaj, huan nochi sequinoc egiptome, huan campa hueli ipan nochi nopa tali Egipto nochi chocayayaj huan tahuejchihuayayaj. Amo oncayaya yon se cali ten Egipto ehuani campa amo oncayaya se mijcatzi. 31 Huajca ipan nopa tayohua Faraón tatitanqui ma quinotzatij Moisés ihuaya Aarón, huan quinilhui:
―Amantzi xiquisaca. Xiyaca amojuanti inihuaya nochi nopa israelitame. Xiquincahuaca nomasehualhua. Xiyaca xijhueyichihuatij amoTECO quej anquiijtojque. 32 Xiquinhuicaca nojquiya amoborregojhua huan amohuacaxhua quej anquiijtojtoyaj, huan xiyaca. Huan xijtajtanica, amoTECO, por na.
33 Huan nopa Egipto ehuani quinisihuiltijque nopa israelitame para ma quisaca ten nopa tali pampa moilhuiyayaj huelis nochi egiptome miquisquíaj. 34 Huajca nopa israelitame quicuique inintix, masque ayemo quipiyayaya tasonejcayot para mosonehuas. Huan quitalijque ipan tixhuapali, huan quimimilojque ica yoyomit huan quitalijque iniajcoltipa. 35 Nojquiya quichijque cati Moisés quinnahuatijtoya huan quintajtanijque nopa egiptome yoyomit huan tamanti ten oro huan plata. 36 Huan TOTECO quichijqui para nopa Egipto ehuani ma quincualitaca nopa israelitame huan quinmacaque nochi cati tajtaniyayaj, huan yeca nopa israelitame nelía quintaquijquixtilijque nopa egiptome.
Quisque ipan tali Egipto nopa israelitame
37 Huan nopa israelitame quisque Ramesés huan nejnenque hasta Sucot. Huan sinta mopohuasquíaj san inijuanti cati ya quipiyayayaj xihuit para tatehuise, mochihuayayaj nechca 600 mil, pero amo quinpojque sihuame huan coneme. Huan nochi icxinejnemiyayaj. 38 Huan inihuaya yajque miyac tamanti masehualme cati amo israelitame huan nojquiya miyac borregojme huan huacaxme. 39 Huan quichijque pantzi ica nopa tixti cati quiquixtijtoyaj. Huan nopa tixti amo quipixqui tasonejcayot pampa nopa egiptome quinquixtijque huan amo quiaxilijque para quichihuase inintacualis.
40 Nopa israelitame itztoyaj ipan tali Egipto para 430 xihuit. 41 Huan ipan nopa tonali quema quiaxitijque nopa 430 xihuit, nochi imasehualhua TOTECO quisque ipan nopa tali. 42 TOTECO quitapejpeni nopa tayohua huan quiiyocatali para ya pampa elqui ipan nopa tayohua quema quinquixti nopa israelitame ipan tali Egipto. Huajca sese xihuit nopa tayohua nochi israelitame cati ama itztoque huan cati teipa tacajtiyase monequi quiiyocatalise para TOTECO.
Nopa ley para quenicatza quichihuase nopa Pascua Ilhuit
43 Huan TOTECO quinilhui Moisés huan Aarón:
“Ya ni nopa tanahuatilme para nopa Pascua Ilhuit. Yon se cati ehua seyoc tali amo huelis quicuas ten nopa tapiyali cati anquimictijtoque. 44 Pero se tequipanojquet cati anquicojtoque, quena, huelis quicuas sinta ya anquitequilijtoque iyecapan cuetaxo ipan itacayo. 45 Pero se cati ehua seyoc tali cati san panotinemi, o se tequipanojquet cati anquitaxtahuíaj pampa amo amoaxca amo hueli quicuas ten nopa tapiyali.
46 “Monequi xijcuaca sesen tapiyali calijtic ipan se cali. Amo xijquixtica calteno yon se quentzi ten nopa nacat. Amo xijtapanilica yon se iomiyo nopa tapiyali. 47 Nochi israelita masehualme sentic monequi ilhuichihuase. 48 Huan sinta itztoc se seyoc tali ejquet amohuaya cati quinequi ilhuichihuas amohuaya para quinescayotis cati TOTECO quichijqui ipan Pascua, monequi ma motequili nopa cuetaxti ipan itacayo, huan san se quichihuas ica nochi ioquichpilhua huan nochi itaca tequipanojcahua. Teipa quena, huelis quichihuas nopa ilhuit huan quicuas nopa nacat quej nochi sequinoc cati tacatque ipan amotal quichihuaj. Pero yon se oquichpil huan yon se tacat amo huelis quicuas inacayo nopa tapiyali sinta amo motequilijtoc iyecapa nopa cuetaxti ipan itacayo. 49 Se cati amo motequilijtoc quej monequi amo hueli quicuas masque tacatqui quej israelita, o tacatqui ipan seyoc tali huan ama itztoc tatajco ten amojuanti.”
50 Huan nochi nopa israelitame quichijque senquisa quej TOTECO quinahuatijtoya Moisés huan Aarón. 51 Huajca ipan nopa tonali TOTECO quinquixti imasehualhua ten tali Egipto motecpantoyaj ica miyac pamit quej soldados.