17
Nopa at cati quisqui ipan tet
(Nm. 20:1-13)
Huan nochi nopa miyaqui israelitame quisque ten tali Sin huan yajque ica yolic quej TOTECO quinnahuatiyaya. Huan nejnentiyajque huan quiijcuenijtiyajque iniyoyoncalhua mojmosta hasta ajsitoj campa itoca Refidim. Pero nopona amo oncayaya at para atise, huajca cualanque ica Moisés huan quiilhuijque:
―¡Techmaca at para tiatise!
Huan Moisés quinnanquili:
―¿Para ten ancualanij ica na? San anquicualancamacaj huan anquiyejyecohuaj TOTECO.
Pero nochi amiquiyayaj huan quitaijilhuiyayaj Moisés, quiilhuiyayaj:
―¿Para ten techchijqui ma tiquisaca ipan tali Egipto? ¿Para ten techhualicac nica? San techamictis ica toconehua huan totapiyalhua.
Huajca Moisés quinojnotzqui TOTECO huan quiilhui:
―¿Taya nijchihuas ica ni masehualme? ¡San se quentzi más huan techtepachose!
Huan TOTECO quinanquili:
―Xijhuica nopa cuatopili cati ica tijmaquili nopa hueyat Nilo. Huan xiquisa huan ximotali iniixpa ni masehualme para titayacanas. Huan xiquinhuica sequij huehue tacame cati quipiyaj tequit ica israelitame, huan xiya. Huan na nimitzchixtos campa nopa tet nechca tepet Horeb. Huan xijmaquili nopa tet huan nopona quisas at para atise nochi ni israelitame.
Huajca Moisés quej nopa quichijqui iniixpa nopa huehue tacame ten nopa israelitame. Huan quitocaxti nopona campa itztoya Masah. (Masah quinequi quiijtos Campa Quiyejyecojque TOTECO Para Ma Quinmicti.) Huan nojquiya quitocaxti Meriba. (Meriba quinequi quiijtos Tanajnanquilisti.) Quej nopa quitocaxti pampa nopona nopa israelitame quinajnanquilijque huan quiyejyecojque TOTECO huan quiijtojque: “¿Itztoc TOTECO tohuaya o amo aqui?”
Nopa tatehuilisti ica nopa amalecitame
Huan hualajque nopa amalecitame huan pejque quintehuíaj nopa israelitame ipan Refidim. Huan Moisés quiilhui Josué:
―Xiquintapejpeni tacame huan xiquintehuitij nopa amalecitame. Huan mosta na nimoquetzas tachiquiltipa ica icuatopil Toteco nomaco.
10 Huan Josué huan nopa tacame quichijque cati Moisés quinnahuati, huan quintehuitoj nopa amalecitame. Huajca Moisés, Aarón huan Hur tejcoque tachiquiltipa para quintachilise. 11 Huan quema Moisés quitananayaya imax, nopa israelitame tataniyayaj, pero quema quitemohuiyaya imax, tataniyayaj nopa amalecitame. 12 Huan teipa Moisés macuatic. Huajca quicuique se tet para ipan mosehuis huan Aarón ihuaya Hur quimatanantoyaj. Se moquetzqui ica inejmat huan se ica iarraves. Huajca san quej nopa Moisés huelqui quiijyohui momatanantoc hasta quema calajqui tonati. 13 Huan yeca Josué quintamimicti nopa amalecita soldados ica imacheta.
14 Huan TOTECO quiilhui Moisés:
―Xiquijcuilo ni camanali ipan se amat cati huejcahuas para ma quielnamiquica nopa israelitame para nochipa, huan nojquiya xijyolmelahua Josué ten ya ni. Na niquintamiltis nochi nopa amalecitame ipan ni taltipacti huan amo aqui quinelnamiquis.
15 Huan Moisés quichijqui se taixpamit cati quitocaxti: “TOTECO Itztoc Quej Se Bandera Cati Techyacana.” 16 Huan Moisés quiijto:
“Quej se bandera tomaco,
Toteco techyacana ma titatanica.
Pampa nopa amalecita masehualme motanantoque iixpa TOTECO,
yaya quintehuis para nochipa.”