20
Nopa Majtacti Tanahuatilme
(Dt. 5:1-21)
Huan Toteco Dios camanaltic huan quiijto nochi ni camanali:
“Na niDIOS, niamoTECO cati nimechquixti ipan tali Egipto campa antetequipanohuayayaj san tapic quej amechcojtosquíaj.
Amo xijtepanitaca seyoc quej amoTeco, san na.
Amo xijchihuaca itachiyalis yon se tamanti para anquitepanitase. Amo xiquixcopinaca cati eltoc ipan ilhuicac, yon cati eltoc ipan ni taltipacti, yon cati onca ipan hueyat para anquihueyichihuase. Amo ximotancuaquetzaca iniixpa taixcopincayome cati tachijchihualme, yon amo xiquinhueyichihuaca, pampa na niDIOS, niamoTECO, huan nimechtasomati huan nijnequi san na techhueyimatica. Huan quema niquintatzacuiltía tetajme cati amo quinequij techitase, nopa tatzacuiltili nojquiya quinajsis ininconehua, huan iniixhuihua huan ininteipan ixhuihua. Pero ica cati techicnelíaj huan cati quichihuaj notanahuatil, niquinicnelis huan niquintasojtas ininconehua, huan iniixhuihua huan hasta nopa iniixhuihua quinpiyase iniixhuihua mil huelta. Quena, notasojtacayo quinajsis para nochipa.
Amo xicahuilmatica notoca niamoTECO Dios, pampa amo quinamiqui. Temachti nijtatzacuiltis cati san quej hueli quitequihuía notoca.
Xiquelnamiquica sábado, nopa tonali para anmosiyajquetzase, huan xijtepanitaca. Ma elis taiyocatalili ten nochi sequinoc tonali. Ipan chicuasen tonali xijchihuase nochi cati monequi anquichihuase. 10 Pero nopa chicompa tonali elis se tonali para ximosiyajquetzaca huan techhueyitalica na niamoTECO Dios. Ipan nopa tonali amo hueli antequitise, yon amo xijcahuilica ma tequiti amotelpoca, yon amoichpoca, yon amotequipanojca, yon amosihua tequipanojca, yon amotapiyalhua, yon nopa seyoc tali ejquet cati itztoc ipan amochaj. 11 Pampa ica chicuasen tonali TOTECO quichijqui ilhuicacti, taltipacti, hueyi at huan nochi cati quipiya. Huan mosiyajquetzqui ipan nopa chicompa tonali. Yeca TOTECO quitiochijqui nopa chicompa tonali huan quiiyocatali para ma timosiyajquetzaca.
12 Xijtepanitaca amotata huan amonana para anitztose miyac xihuit ipan nopa tali cati TOTECO Dios amechmacas.
13 Amo xitemictica.
14 Amo ximomecatica.
15 Amo xitachtequica.
16 Amo aqui xiquistacahuica.
17 Amo xiquixtocaca seyoc ichaj, yon amo xiquixtoca seyoc isihua, yon itaca tequipanojca, yon isihua tequipanojca, yon itoro cati tapoxonía, yon iburro. Amo xiquixtocaca yon se tamanti cati seyoc iaxca.”
Nopa israelitame quiimacasque Toteco Dios
(Dt. 5:22-33)
18 Nochi israelitame quicajque nopa tatomonilot huan nopa tapitzali. Quiitaque nopa tapetanilot huan nopa tepet cati popocayaya. Huan tahuel majmajque, huan huihuipicaque huan mohuejcaquetzque. 19 Huan quiilhuijque Moisés:
―Techcamanalhui ta huan timitzneltoquilise. Pero ma amo techcamanalhui Toteco Dios, pampa huelis timiquise.
20 Huan Moisés quinnanquili:
―Amo ximomajmatica. Toteco Dios hualajtoc quej ni para amechnextilis ihueyi chicahualis para xiquimacasica para nochipa huan para amo antajtacolchihuase.
21 Huan nochi nopa masehualme más mohuejcaquetzque. Huan Moisés monechcahui campa nopa mixti cati yayahuic campa itztoya Dios.
Nopa tanahuatilme ten nopa taixpamit
22 Huan TOTECO quiilhui Moisés:
“Quej ni xiquinilhui nopa israelitame: ‘Ya anquiitztoque para nimechnojnotztoc ten ilhuicac. 23 Amo xijchihuaca tamanti ten oro, o ten plata o ica yon se tamanti para anquihueyimatise. Monequi techtepanitaca san na. 24 Techchihuilica se taixpamit ica soquit huan ipani antechmacase tacajcahualisti. Nopona xijtencahuaca nopa tacajcahualisti cati tatatili huan nopa tacajcahualisti para anquipiyase tayoltalili ica na, niamoTECO. Huan nopona anquintencahuase pilborregojtzitzi huan huacaxme quej amotacajcahualis. Huan campa hueli campa na nimechchihualtis para anmoilhuise ten na, nopona xijchihuaca se taixpamit. Huan nopona na niyas huan nimechtiochihuas. 25 Sinta antechchihuilise se taixpamit ten tet, amo xijtequica nopa tet. Pampa sinta anquitequise ica teposti, amo quinamiqui anquitalise ipan notaixpa. 26 Huan nijnequi notaixpa ma amo quipiyas escalones campa tacame monequi tejcose para quiajsise. Amo nijnequi para seyoc hueli quiitas tatzinta icuex cati tejcos nopona.’