Ezequiel
1
Se tanextili ten itatanex TOTECO
1-3 Quema na, niEzequiel, nijpiyayaya 30 xihuit, niquitac se tanextili ten Toteco Dios. Elqui ipan 5 itequi nopa najpa metzti ipan toisraelita calendario * 1:1-3 Elqui 31 itequi julio ipan tocalendario ten ama. quema yahuiyaya para macuili xihuit quiquixtijtoyaj Tanahuatijquet Joaquín ipan total huan quihuicatoyaj Babilonia. Na, niEzequiel se niisraelita totajtzi cati niicone Buzi, niitztoya inihuaya nopa sequinoc israelitame cati techquixtijtoyaj ten total huan techhuicaque Babilonia. Huan tiitztoyaj iteno nopa hueyat Quebar ipan nopa tali quema ilhuicacti tapojtihuetzqui, huan niquitac se tanextili ten TOTECO huan nijmatqui TOTECO techitzqui ica imax.
Ipan ni tanextili, niquitac para taajacayaya ica norte huan nopa hueyi ajacat monechcahuiyaya campa na. Huan iixpa hualayaya se hueyi mixti cati petaniyaya huan taahuiyaya quej se hueyi tit. Huan iijtic nopa mixti quipixtoya se tit cati petaniyaya quej quema tata nopa teposti bronce. Teipa tatajco ten nopa mixti monextijque nahui cati yoltoque cati nesiyayaj quej se masehuali. Sesen ten inijuanti quipiyayaya nahui ixayac huan nahui ieltapal. Huan inimetz eliyaya xitahuac quej masehualme inimetz. Pero iniicxi quipiyayaya iniisti huan elqui quej iniicxi becerros. Huan iniicxi petaniyaya quej nopa teposti bronce. Huan itantita ten sese inieltapal, quipiyayayaj inimax quej masehualme inima. Sesen ten ni cati yoltoque, quipiyayaya nahui ixayac huan nahui ieltapal. Nochi nopa nahui cati yoltoque mosajsalohuayayaj ica inieltapal se ica se seyoc. Huan yon se amo monequi moicancuepas para nemise pampa ica nahui inixayac campa hueli yahuiyayaj elqui iixmelac se ixayac. 10 Sesen ten inijuanti quipiyayaya ixayac se tacat. Huan sesen ica inejmat ten itzonteco quipiyayaya ixayac se león. Huan ica iarraves ten itzonteco sesen quipiyayaya ixayac se toro. Huan iica sesen itzonteco quipiyayaya ixayac se cuatojti. 11 Quej nopa elqui inixayac. Huan sesen quipixqui nahui ieltapal. Ome ieltapal quipatahuayaya para ica mosajsalos ica seyoc cati yoltoque ipan sesen ilado. Huan ica nopa seyoc ome inieltapal cati sesen quipiyayaya quitzacuayayaj inintacayo. 12 Huan campa nopa cuali tonaltzi quintitaniyaya, masque ica norte, ica sur, ica campa hualquisa tonati o ica campa oncalaqui, nopona yahuiyayaj san xitahuac ica iniixpa, yon amo monequi moicancuepase.
13 Huan inintachiyalis nopa nahui cati yoltoque eliyaya quej ticoli cati xahuantoc o quej ticuahuit. Elqui quej tit quisayaya ten sesen huan yahuiyaya para seyoc tatajco ten inijuanti. Huan nopa tit petaniyaya nelchicahuac. Huan tatajco ten nopa tit quisayaya tapetanilot. 14 Huan nopa nahui cati yoltoque yahuiyayaj canajya huan mocuepayayaj quej tapetanilot.
15 Quema noja niquintachilijtoya nopa nahui cati yoltoque, niquitac nahui ruedas cati motalijtoyaj talchi huan sesen eltoya nechca se ten nopa nahui cati yoltoque. 16 Nopa nahui ruedas nesiyaya san se huan nesiyaya quej elisquía tachijchihuali ica nopa yejyectzi tet crisólito. Sesen ten nopa ruedas quipixqui seyoc rueda cati calactoya iijtic huan quicruzmacatoya. 17 Huan hueliyayaj yahuij ica campa hueli ten nopa nahui lados huan amo monequiyaya moicancuepase. 18 Huan yahualtic ten sesen nopa nahui ruedas quipiyayayaj inintencuayo inintejteno seyoc rueda cati huejcapantic hasta temajmati. Huan campa hueli ipan itejteno sesen rueda quipiyayaya miyac ixteyolme.
19 Huan quema nopa nahui cati yoltoque nemiyayaj, nopa ruedas yahuiyayaj inihuaya. Huan quema motananayayaj ten talchi, nopa ruedas nojquiya motananayayaj. 20 Huan campa nopa cuali tonaltzi yahuiyaya, nopa nahui cati yoltoque yahuiyayaj huan nojquiya yahuiyayaj nopa ruedas. Elqui pampa itonal ten sesen nopa nahui cati yoltoque eltoya ipan nopa ruedas. Huan yeca campa yahuiyaya sesen itonaltzi ipan nopa ruedas, nojquiya yahuiyayaj nopa nahui cati yoltoque. 21 Huan quema nopa nahui cati yoltoque mijcueniyayaj, nopa ruedas nojquiya mijcueniyayaj. Huan quema inijuanti moquetzayayaj, nopa ruedas nojquiya moquetzayayaj. Huan quema nopa nahui cati yoltoque tejcoyayaj ten ni taltipacti, nojquiya tejcoyayaj nopa ruedas pampa itonal sesen ten nopa cati yoltoc itztoya ipan nopa ruedas. 22 Huan inintzonta inijuanti cati yoltoque, nesiyaya se tamanti quej ilhuicacti. Huan petaniyaya quej nopa yejyectzi tet cristal. Huan nopa tamanti quej ilhuicacti patajtoya inintzonta. 23 Huan itantita nopa tamanti cati patajtoc quej ilhuicacti, ieltapal sesen nopa nahui cati yoltoque mopatajtoya para ica quiajsis ieltapal nopa seyoc cati itztoya ipan ilado. Huan ica nopa seyoc ome inieltapal, sesen ten inijuanti quitzacuayaya ten ya itacayo. 24 Huan quema nopa nahui patantiyahuiyayaj, inieltapal chicahuac caquistiyaya quej quema mocojcoxonía nopa hueyi at ipan xali. O caquistiyaya quej itoscac Toteco Cati Quipiya Nochi Chicahualisti. O caquistiyaya quej tzajtziyayaj miyac soldados cati tahuel quipiyayayaj tetili. Huan quema moquetzayayaj nopa nahui cati yoltoque, quitemohuiyayaj inieltapal. 25 Huan quema moquetzayayaj huan quitemohuiyayaj inieltapal, camanaltiyaya se cati itztoya más huejcapa ten nopa tamanti cati patajtoc quej ilhuicacti inintzonta.
26 Huan más huejcapa ten nopa tamanti cati patajtoc quej ilhuicacti cati eltoya inintzonta, nesiyaya se yejyectzi siyaj quej campa mosehuía se Tanahuatijquet. Huan nesiyaya quej elisquía tachijchihuali nopa siyaj ica nopa yejyectzi tet cati azultic cati itoca zafiro. Huan ipan nopa siyaj cati eltoya huejcapa itztoya se cati nesiyaya quej se tacat. 27 Huan ten itzinquechta para huejcapa nesiyaya quej nopa teposti bronce cati cahuaniyaya quej tit. Huan ten itzinquechta para tatzinta nesiyaya quej se tilelemecti cati cahuaniyaya tahuel chicahuac. 28 Huan yahualtic ten ya chicahuac cahuaniyaya se tamanti quej nopa acosamalot cati monextía quema huetzi at. Quej nopa nesiyaya itatanex TOTECO. Huan quema niquitac, nihuetzqui talchi ica noxayac huan nijcajqui itoscac cati nechcamanalhuiyaya.

*1:1-3 1:1-3 Elqui 31 itequi julio ipan tocalendario ten ama.