2
Huajca quej nopa Toteco Dios quitamisencajqui nochi ilhuicacti, huan nochi taltipacti huan nochi cati onca nopona.
Quema ajsic nopa chicompa tonali, Toteco Dios ya tantoya cati quichihuayaya huan mosiyajquetzqui. Huan Toteco Dios quitiochijqui nopa chicompa tonali huan quiijto para elis tatzejtzeloltic pampa ipan nopa tonali ya tantoya itequi huan mosiyajquetzqui.
Adán huan Eva ipan xochimili, Edén
Huajca quej nopa TOTECO Dios quichijqui taltipacti huan ilhuicacti.
Nica techilhuía quenicatza TOTECO Dios quichijqui ilhuicacti huan taltipacti. Achtohui amo oncayaya xihuit yon amo teno panquistoya pampa TOTECO Dios ayemo quichijtoya ma huetzi at ipan taltipacti. Nojquiya amo aqui itztoya para tequitis. Pero masque TOTECO Dios amo quichijtoya ma huetzi at, ten taltita tejcoyaya apocti huan quiatequiyaya nopa tali. Huan TOTECO Dios quicuic tali huan quichijchijqui itacayo se tacat. Huan quiyacailpitzqui huan quimacac nemilisti. Huan nopa tacat pejqui quipiya nemilisti.
Teipa TOTECO Dios quitojqui se xochimili cati itoca Edén nepa imelac campa quisa tonati. Huan nopona quicajqui nopa tacat cati quichijchijtoya. Huan TOTECO Dios quichijqui ma moscalti xochimilijtic nochi tamanti cuame cati yejyectzitzi nesiyaya huan nochi tamanti cuame cati temacaj cuatajcayot para quicuase. Huan tatajco nopa xochimili TOTECO Dios quitojqui se cuahuit cati temaca itajca huan itoca cuahuit cati temaca nemilisti. Nojquiya quitojqui seyoc cuahuit ica itajca huan itoca nopa cuahuit cati temachiltía cati cuali huan cati amo cuali.
10 Ipan Edén oncayaya se hueyat cati quiatequiyaya nopa xochimili. Huan ten nopona, moxelohuayaya huan mochihuayaya nahui pilhueyatzitzi. 11 Nopa achtohui amaxali ten nopa hueyat itoca Pisón huan ya ni cati tayahualohuayaya campa hueli ipan nochi nopa tali cati itoca Havila campa onca oro. 12 Nopa oro ten nopa tali eliyaya senquisa cuali. Nojquiya nopona oncayaya se taajhuiyacayot cati patiyo huan piltetzitzi cati yejyectzitzi cati itoca ónice. 13 Huan nopa ompa amaxali ten nopa hueyat itoca Gihón huan tayahualohuayaya campa hueli ipan nopa tali cati itoca Cus. 14 Huan nopa expa amaxali ten nopa hueyat itoca Tigris huan pano iteno tali Asiria imelac campa quisa tonati. Huan nopa najpa amaxali ten nopa hueyat itoca Eufrates.
15 Huajca TOTECO Dios quihuicac nopa tacat huan quicajqui ipan nopa xochimili cati itoca Edén para ma quimocuitahui, 16 huan TOTECO Dios quinahuati: “Huelis tijcuas itajca ten hueli cuahuit ipan ni xochimili, 17 pero ne cuahuit cati itoca ‘cuahuit cati temachiltía cati cuali huan cati amo cuali’, amo. Amo xijcualili itajca, pampa ipan nopa tonali quema tijcuas itajca, melahuac timiquis.”
18 Teipa TOTECO Dios quiijto: “Amo cuali para itztos iselti ni tacat. Para amo cuesihuis, nijchihuilis se acajya cati quinamiqui huan cati quipalehuis.”
19 Huan ica tali TOTECO Dios quinchijtoya nochi tapiyalme huan nochi totome. Teipa quihuiquili nopa tacat para ma quintocaxtali. Huan cati nopa tacat quintocaxtali, ya nopa elqui inintoca. 20 Huajca nopa tacat quintocaxtali nochi tamanti tapiyalme cati maxojtzitzi, huan nochi totome huan nochi tapiyalme cati mosisiníaj. Pero yon se ten nopa tapiyalme amo quinamijqui para quipalehuis nopa tacat para amo cuesihuis. 21 Huajca TOTECO Dios quichijqui tahuel ma cochi Adán. Huan quema cochtoya, quiquixtili se ielchiqui omiyo huan sempa quimotzquilti inacayo quej eltoya. 22 Huan ica nopa tacat ielchiqui, TOTECO Dios quisencajqui se sihuat huan quihuicac campa nopa tacat.
23 Huan quema nopa tacat quiitac nopa sihuat, quiijto:
“¡Ama quena!
Ya ni san se ica na,
pampa inacayo quisqui nonacayotipa,
huan iomiyo quisqui noomiyotipa.
Itoca elis ‘sihuat’,
pampa TOTECO Dios techquixtili ten na, nitacat.”
24 Huan yeca se tacat quicahuas itata huan inana para mosejcotilis ihuaya isihua huan nopa ome mochihuase san se inintacayo. 25 Huan masque nopa tacat huan isihua xolome nemiyayaj, amo pinahuayayaj.