2
Icualnesca nopa yancuic tiopamit
Ipan 21 itequi nopa chicome metzti * 2:1 Ipan 17 itequi octubre 520 a.C. ipan tocalendario ten ama. ipan toisraelita calendario, TOTECO nechcamanalhui na, niHageo nitajtolpanextijquet, huan techilhui: “Xijcamanalhui Zorobabel, icone Salatiel, cati itztoc nopa tequitiquet ipan tali Judá, huan xijcamanalhui Josué, icone Josadac, nopa hueyi totajtzi, huan xiquincamanalhui nopa masehualme cati noja mocajtoque ipan nopa tali, huan quej ni xiquinilhui: ‘¿Ajquiya ten amojuanti hueli quielnamiquis quenicatza nesiyaya ni tiopamit achtohuiya quema nesiyaya tahuel yejyectzi? ¿Quenicatza ama anquiitaj? ¿Amo anquiitaj para ama nesi quej amo teno ipati? Pero ama ta tiZorobabel, huan ta tiJosué cati tihueyi totajtzi, huan nochi anmasehualme cati noja anmocahuaj ipan ni tali, ximoyolchicahuaca huan xitequitica pampa na niitztoc amohuaya.’ ” Quej nopa quiijtohua TOTECO Cati Quinyacana Iilhuicac Ejcahua Ma Tatanitij.
“Quema anquisque ipan tali Egipto, na nimechtajtolcahuili para noTonal mocahuas amohuaya para nochipa. Huajca amo ximajmahuica.
“NiamoTECO Cati Niquinyacana Noilhuicac Ejcahua Ma Tatanitij quej ni niquijtohua: ‘Ayecmo miyac tonali polihui para nijchihuas ma mojmolini taltipacti, ilhuicacti, hueyi at huan nochi huactoc tali. Nojquiya nijchihuas ma mojmolinica nochi masehualme ipan nochi talme huan yaya cati nochi quinelnequij, hualas nica. Huan masehualme quicualtalise ni tiopamit huan nijtemitis ni tiopamit ica tatanexti.’ ” Quej nopa quiijtohua TOTECO Cati Quinyacana Iilhuicac Ejcahua Ma Tatanitij. “Nochi tomi noaxca masque ten plata o ten oro.” Quej nopa quiijtohua TOTECO Cati Quinyacana Iilhuicac Ejcahua Ma Tatanitij. “Yeca ihueyitilis ni tiopamit teipa nesis más yejyectzi huan amo quej nopa cati achtohuiya eltoya. Huan nijchihuas ma onca tasehuilisti ipan ni lugar.” Quej nopa quiijtohua TOTECO Cati Quinyacana Iilhuicac Ejcahua Ma Tatanitij.
Toteco quinajhuac nopa totajtzitzi cati amo tapajpactique iixpa
10 Ipan 24 itequi nopa chicnahui metzti 2:10 Ipan 18 itequi diciembre 520 a.C. ipan tocalendario ten ama. ipan toisraelita calendario, quema Tanahuatijquet Darío yahuiyaya para ome xihuit tanahuatis, TOTECO nechcamanalhui na, niHageo cati nitajtolpanextijquet, huan techilhui: 11 “Ya ni cati niquijtohua niamoTECO Cati Niquinyacana NoIlhuicac Ejcahua Ma Tatanitij: ‘Xiquintatzintoquili nopa totajtzitzi sinta quiixmatij quentzi cati quiijtohua nopa tanahuatili. 12 Sinta se ten amojuanti quihuica ipan iyoyo se nacat cati taiyocatalili para na, huan sinta iyoyo quitoxomas se pantzi, o se tacualisti, o xocomeca at, o aceite o seyoc tamanti tacualisti, huajca, nopa tamanti, ¿nojquiya mocuepas tatzejtzeloltic?’ ”
Huan nopa totajtzitzi quinanquilijque: “¡Amo!”
13 Huan Hageo quiijto: “Sinta acajya quiitzquis se mijcatzi huan mochihuas amo tapajpacti huan teipa quitoxomas se tenijqui, nopa tamanti ¿mochihuas amo tapajpacti nojquiya?”
Huan nopa totajtzitzi quinanquilijque: “Quena, mochihuas amo tapajpacti.”
14 Huajca Hageo quinilhui: “Ya ni cati quiijtohua Toteco: ‘Quej nopa eltoc ica nochi amojuanti cati anitztoque noixpa ten ni tali. Nochi cati anquichihuaj huan nochi cati antechtencahuilíaj nica, eltoc amo tapajpacti noixpa. 15 Huajca ama ipan ni tonali xiquitaca para amo quisayaya cuali cati anquichihuayayaj. Amo cuali eliyaya amonemilis quema ayemo anquipehualtiyayaj anquitecpichohuaj tet para anquicualtalise notiopa, niamoTECO. 16 Quema se moilhuiyaya para yahuiyaya para quipantis 20 tatamachihuali ten xinachti ten trigo, san quipantiyaya 10 tatamachihuali. Huan quema se yahuiyaya para quiselis 50 comit ten xocomecat iayo, san quiseliyaya 20. 17 Antequitique ica amomax para antatojtocase. Pero nochi cati anquitojque nijchijqui ma huaqui ica se huac ajacat, o tesihuit o ica miyac tamanti cati amo cuali cati nimechtitaniliyaya. Pero masque nimechchihuili ya nopa, amojuanti amo anquinejque anmocuepase ica na.’ ” Quej nopa quiijtohua TOTECO.
18 “Huajca ten ama ni tonali ximomacaca cuenta quenicatza nochi mopatas. Pampa ten ni 24 itequi ni chicnahui metzti 2:18 Ipan 18 itequi diciembre ipan tocalendario ten ama. ipan toisraelita calendario, quema anquipehualtijque anquitalíaj itzinpehualtil notiopa niamoTECO, nimechtajtolcahuilis ten nimechchihuilis. 19 Amantzi ayemo antoctoque huan nopa xinachti noja eltoc calijtic. Ayemo temaca itajca nopa xocomecat, huan ayemo taqui nopa higuera, huan ayemo xochiyohua nopa granada huan olivo cuahuit, pero ten ama ni tonali nochi quipiyas itajca pampa na nimechtiochihuas.”
Cati Toteco Quitajtolcahuili Zorobabel
20 Ipan 24 itequi nopa chicnahui metzti, Toteco nechcamanalhui na, niHageo, huan techmacac ni ompa camanali, techilhui: 21 “Xijcamanalhui Zorobabel, nopa tequitiquet ipan tali Judá huan xiquilhui para na niquijtohua: ‘Nechcatitoc para nijchihuas ma mojmolini taltipacti huan ilhuicacti. 22 Nijsosolos inintanahuatijcayo tanahuatiani ipan nochi talme ipan taltipacti huan nijtamiltis ininchicahualis. Niquinixcuepas inintatehuijca carrojhua huan cati ininpa yahuij. Miquise nopa cahuayojme huan cati ininpa tejcotoque pehuas momictise se ica seyoc. 23 Pero quema panos nochi ya ni, nimitznextilis hueyi tatepanitacayot tinotequipanojca Zorobabel cati tiicone Salatiel. Huan tiitztos nonechca quej nopa anillo cati nijhuica ipan nomacpil cati quipiya nosello. Na nimitztapejpenijtoc.’ ” Quej nopa quiijtohua TOTECO Cati Quinyacana Iilhuicac Ejcahua Ma Tatanitij.

*2:1 2:1 Ipan 17 itequi octubre 520 a.C. ipan tocalendario ten ama.

2:10 2:10 Ipan 18 itequi diciembre 520 a.C. ipan tocalendario ten ama.

2:18 2:18 Ipan 18 itequi diciembre ipan tocalendario ten ama.