13
Quenicatza monequi monejnemiltise taneltocani
Amo quema xijcahuaca ximoicnelica quej anicnime. Amo xiquelcahuaca para anquinselise ica cuali, nopa masehualme cati huejca ehuani cati ajsij campa amochaj, pampa quej nopa sequij quinselijtoque ilhuicac ehuani quej ininpaxalojcahua masque amo quimatiyayaj. Amo xiquelcahuaca xiquinpalehuica cati tzactoque pampa tepohuiliyayaj icamanal Toteco. Ximoyolilhuica quenicatza taijyohuíaj quej amojuanti anitztosquíaj ipan tatzacti inihuaya. Nojquiya xiquinelnamiquica nopa sequinoc toicnihua cati masehualme quinchihuilíaj cati fiero, pampa amojuanti nojquiya anquipiyaj amotacayo cati se tonali huelis taijyohuis.
Nochi ma quitepanitaca se tacat huan se sihuat cati motahuicaltijtoque huan xijmatica para tapajpactic cati quichihuaj san sejco. Pero Toteco Dios quintatzacuiltis cati momecatíaj huan cati quichihuaj tamanti ica cati amo inintahuical.
Amo xiquixtocaca anquipiyase miyac tomi. Más cuali xipaquica ica cati anquipiyaj pampa Toteco Dios quiijtojtoc: “Amo quema nimechcajtehuas, nochipa niitztos amohuaya.” Huajca ica miyac paquilisti sesen ten tojuanti hueli quiijtos:
“Toteco nechpalehuía.
Amo niquimacasis cati masehualme hueli nechchihuilise.”
Xiquinelnamiquica amotamachtijcahua cati achtohui amechyacanque huan amechmachtijque Icamanal Toteco. Ximoyolilhuica ten nochi nopa tatiochihualisti cati hualajqui ten ininemilis huan xijchihuaca campeca para cuali anquineltocase Toteco quej inijuanti quineltocaj.
Jesucristo itztoc san se yalohua huan ama huan san se itztos para nochipa. Ma amo aqui amechcajcayahua ica miyac tamanti tamachtili cati yancuic o cati amo quema anquicactoque. Anquimatij para hueyi iyolo Toteco ica amojuanti, huajca más cuali ma tijcahuilica para ni talnamiquilisti ma techyolchicahua ipan Toteco. Amo xijtemoca para anmofuerzajmacase iixpa Toteco por amo anquicuaj sequij tacualisti. Nopa piltanahuatiltzitzi cati masehualme quichijtoque amo quinpalehuijtoc cati quintoquilíaj.
10 Nopa totajtzitzi cati noja quimacaj Toteco tacajcahualisti para momaquixtise, amo teno quipiyaj ipan nopa tacajcahualisti cati tojuanti tijpiyaj. Pampa Jesucristo mijqui ipan icuamapel quej totacajcahualis ipan taixpamit huan yaya cati nelía tetajtacolquixtía.
11 Sese xihuit nopa hueyi israelita totajtzi quicui ieso nopa tapiyali cati quimictijque huan quihuica tiopan calijtic Campa Más Tatzejtzeloltic huan quitencahua quej se tacajcahualisti para quiixtzacuas tajtacoli. Huan teipa quicui itacayo nopa tapiyali huan quisa ten nopa altepet huan nopona quitatía. 12 Huajca quej nopa nojquiya elqui ica Jesús. Quena, yaya quisqui ten nopa altepet huan nepa taijyohui huan mijqui para tetapajpacchihuas ica ieso. 13 Huajca ma tiquisaca nojquiya huan ma tiyaca altepeteno campa yaya itztoc campa onca pinahualisti, masque monequis titaijyohuise pampa tiiaxcahua. 14 Pampa nica ipan ni taltipacti amo onca se altepet cati huejcahuas para nochipa. ¡Amo! Tojuanti tijchiyaj nopa yancuic altepet nepa ilhuicac cati teipa oncas.
15 Ma nochipa tijtascamatica Toteco ica itapalehuil Jesucristo. Ni tascamatili eltoc nopa tacajcahualisti cati ama quinamiqui tijmacase Toteco. Huajca ica tocamac ma tijhueyichihuaca Toteco talojtzitzi. 16 Amo xiquelcahuaca para xijchihuaca cati cuali. Xiquinpalehuica sequinoc cati amo teno quipiyaj, pampa ya nopa quicualita Toteco quej elisquía se tacajcahualisti.
17 Xiquintepanitaca amotayacancahua ipan Toteco huan xiquincahuilica ma quipiyaca tanahuatili ica amojuanti, pampa inijuanti quimocuitahuíaj amoalma. Inijuanti quimatij para se tonali monequi moquetzase iixpa Toteco huan quichihuase cuenta ten nochi cati quichijtoque. Xiquincahuilica para ma quimacase cuenta ten amojuanti ica paquilisti iixpa huan amo ica cuesoli, pampa sinta amo, huajca amojuanti nojquiya antaijyohuise.
18 Ximotatajtica ica Toteco por tojuanti. Tijmatij ipan toyolo para tinemij xitahuac iixpa huan quej nopa tijnequisquíaj tijchihuase nochipa. 19 Huan achi más nijnequi ximotatajtica ica Toteco ama para amo huejcahuas niyas nimechitati.
Quintiochijqui huan quinmajcajqui
20 Ma amechtiochihua Toteco Dios cati temaca tasehuilisti ipan teyolo huan cati quiyolcuic Tohueyiteco Jesucristo. Yaya nopa hueyi tamocuitahuijquet ten imasehualhua. Huan yaya cati quitoyajqui ieso para quipehualtis nopa yancuic camanal sencahuali cati huejcahuas para nochipa. 21 Ma amechmaca nochi yajatili cati monequi para anquichihuase nochi cati cuali cati ya ipaquilis. Toteco ica ichicahualis Jesucristo ma quichihua ipan amojuanti nochi cati quipactía. Ma tijhueyichihuaca para nochipa huan amo quema ma tijtamiltica. Quej nopa ma eli.
22 Noicnihua, ica nochi noyolo nimechtajtanía xijtacaquilica nochi cati nimechilhuía nica ipan ni amatajcuiloli para nimechyolchicahuas, pampa amo quipiya miyac camanali.
23 Nojquiya nijnequi xijmatica para ya quiquixtijque toicni Timoteo ten tatzacti. Huan sinta yaya nimantzi ajsis nica, nijhuicas nohuaya quema nimechpaxaloti.
24 Xiquintajpaloca nochi cati amechyacanaj ipan Toteco huan nojquiya nochi sequinoc itatzejtzeloltijca masehualhua Toteco nopona. Toicnihua ipan tali Italia amechontajpalohuaj.
25 Toteco ma quipiya hueyi iyolo ica amojuanti. Quej nopa ma eli.