2
Iilhuicac ejca TOTECO monexti ipan Boquim
Huan iilhuicac ejca TOTECO hualajqui ten altepet Gilgal huan ajsic ipan altepet Boquim, huan quinilhuito nopa israelitame: “Na nimechquixti ipan tali Egipto huan nimechhualicatoc ipan ni tali cati inihuaya nimocajqui niquinmacas amohuejcapan tatahua. Nimechilhui amo quema nijsosolos nopa camanal sencahuali cati nijchijqui amohuaya. Nojquiya nimechilhui para amojuanti amo quema xijchihuaca yon se camanali inihuaya nopa masehualme cati nica itztoque. Nimechilhui monequi xijsosoloca inintaixpa. Pero amo antechneltoquilijque cati nimechnahuati. ¿Para ten ya nopa anquichijque? Huajca pampa amo antechneltocatoque, ama amo niquinquixtis amoixpa nopa masehualme cati ehuani ipan nopa altepeme. Huan inijuanti amechcuesolmacase quej se huitzti cati calaqui ipan amoicxi, huan inintaixcopincayohua amechmasiltise ipan tajtacoli.”
Huan quema iilhuicac ejca TOTECO tanqui camanalti, nochi nopa israelitame pejque chocaj chicahuac. Huan nopona quitocaxtijque Boquim. (Boquim quinequi quiijtos Chocani.) Huan nopona quitencajque tacajcahualisti iixpa TOTECO.
Josué mijqui
(Jos. 24:29-31)
Huan Josué quinmajcajqui nochi nopa israelita soldados, huan sese ten inijuanti yajqui para moaxcatiti nopa tali cati quiselijtoya. 7-9 Huan Josué, icone Nun, cati eliyaya itequipanojca TOTECO, mijqui quema quipiyayaya 110 xihuit. Huan quitojque ipan ital ipan altepet Timnat Sera campa nopa tepeme ipan inintal iixhuihua Efraín. Eltoya ica norte ten tepet Gaas. Huan nopa israelitame quihueyichihuayayaj TOTECO nochi tonali quema Josué itztoya. Nojquiya quihueyichijque teipa quema noja itztoyaj sequij huehue tacame cati quiitztoyaj nopa huejhueyi tiochicahualnescayot cati TOTECO quinchihuili israelitame achtohuiya.
10 Pero teipa tami mijque nochi nopa masehualme cati ipan ininemilis quiitztoyaj Josué. Huan iniixhuihua cati yancuic tacajtiyajque, amo quiixmatiyayaj TOTECO yon amo quimatiyayaj nopa huejhueyi tamanti cati quinchihuilijtoya israelitame.
Nopa israelitame quitahuelcajque TOTECO
11 Yeca iniixhuihua nopa israelitame pejque quichihuaj cati amo cuali iixpa TOTECO. Pejque quinhueyichihuaj nopa taixcopincayome ten Baal ipan sese altepet. 12 Quena, quitahuelcajque TOTECO, yaya cati eliyaya ininDios inintatahua huan cati quinquixtijtoya ipan tali Egipto. Huan quintoquilijque taixcopincayome cati amo ya dios huan quinhueyichijque ininteteyohua nopa masehualme cati itztoyaj nopona nechca. Quej nopa quichijque para TOTECO ma cualani ica inijuanti. 13 Quena, nopa israelitame quicajtejque TOTECO huan quinhueyichijque nopa teteyome Baal huan Astarot. 14 Huajca TOTECO tahuel cualanqui ica inijuanti huan quintemactili inimaco tachtequini huan quintami tachtequilijque. Huan nojquiya Toteco quintemactili inimaco inincualancaitacahua huan yeca ayecmo huelque quinixnamiquij para quintehuise.
15 Huan campa hueli campa yahuiyayaj nopa israelitame para tatehuitij, TOTECO quintzacuiliyaya para amo huelis tatanise. TOTECO quinilhuijtoya para quinpanosquía huejhueyi taijyohuilisti. Quena, quintajtolcahuili para quej nopa elis huan yeca quej nopa ininpantic.
TOTECO pejqui quintequitalía jueces ipan tali Israel
16 Teipa TOTECO quintali jueces para quinmanahuise israelitame inimaco inincualancaitacahua. 17 Pero amo quintacaquilijque nopa jueces. Quinhueyichijque taixcopincayome cati amo Dios huan motancuaquetzque iniixpa. Inihuejcapan tatahua quitoquilijque itanahuatilhua TOTECO, pero inijuanti, amo. Nimantzi quicajtejque. 18 Huan quema TOTECO quitananayaya se juez para quinyacanas, ihuaya itztoya nopa juez para quipalehuis. Huan quinmanahui israelitame inimaco inincualancaitacahua nochi tonali quema nopa juez itztoya. TOTECO quintasojtayaya huan quinmanahuiyaya israelitame pampa quincaquiyaya quenicatza axtiyayaj quema quintaijyohuiltiyayaj inincualancaitacahua. 19 Pero quema sesen juez miquiyaya, nopa israelitame sempa moicancuepayayaj huan más fiero tachihuayayaj que inintatahua quichijtoyaj. Quintequipanohuayayaj huan quinhueyichihuayayaj taixcopincayome cati amo ya dios. Amo quinequiyayaj quicahuase iniojhui cati fiero, yon nopa fiero tamanti cati quichihuayayaj.
20 Huan TOTECO tahuel cualanqui ica nopa israelitame huan quiijto: “Ni masehualme quiixpanotoque nopa camanali cati nijchijqui inihuaya inintatahua huan amo quinequij techneltocase, 21 huajca na ayecmo niquinpalehuis para quinquixtise nopa masehualme ipan campa hueli altepeme cati Josué ayemo quintantoya quema mijqui.”
22 Huan TOTECO quincahuili ma itztoca nopa masehualme ipan inintal para quinyejyecos israelitame. Quinequiyaya quiitas sinta noja quitoquilise iojhui quej achtohuiya quichijtoyaj inihuejcapan tatahua, o amo. 23 Huan yeca TOTECO amo quicahuili Josué ma quinquixti nopa masehualme ipan campa hueli altepeme pampa amo quinmactili imaco. San quincahuili ma mocahuaca nopona campa itztoyaj nopa israelitame.