Job
1
Job se tacat cati xitahuac
Tahuel huejcajquiya ipan tali Uz, itztoya se tacat cati itoca Job. Yaya eltoya se tacat cati xitahuac huan cati amo aqui huelqui quitelhuis. Quiimacasiyaya huan quitepanitayaya Toteco Dios huan mohuejcataliyaya ten nochi cati amo cuali. Job quinpixtoya chicome itelpocahua huan eyi iichpocahua. Nojquiya quinpiyayaya chicome mil borregojme, eyi mil camellos, 500 pares huacaxme cati quimatiyayaj tapoxoníaj, 500 sihua burrojme huan miyac tequipanohuani. Job más tapijpixtoya que nochi sequinoc masehualme cati itztoyaj ipan nopa tali campa hualquisa tonati.
Huan sesen xihuit quema sese icone Job quiaxitiyaya ixihui, ilhuichihuayaya ipan ichaj. Huan nochipa quinnotzayaya itaca icnihua huan nopa eyi isihua icnihua para sentic tacuase. Quemantica nopa ilhuime huejcahuayaya miyac tonali. Huan quema tamiyaya sesen ilhuit, Job nochipa quintapajpacchihuayaya iconehua iixpa Toteco Dios. Ica ijnaloc mijquehuayaya nelcualca huan quitencahuayaya se tacajcahualisti tatatili iixpa Toteco Dios por sese icone. Job quichihuayaya ya ni pampa moilhuiyaya: “Huelis noconehua tajtacolchijtoque huan quitelchijtoque Toteco Dios ipan iniyolo.” Huan Job quej nopa quichihuayaya nochipa.
Se tonali iilhuica ejcahua Toteco * 1:6 Ni camanali ipan hebreo quiijtohua “itelpocahua Toteco”. Quinequi quiijtos ilhuicac ehuani. Hueli elis ilhuicac ehuani cati quitoquilía Toteco cati tatzejtzeloltique o nopa ilhuicac ehuani cati huejcajquiya tajtacolchijque huan mochijque ajacame. Nica quiijtohua para Amocualtacat hualajqui inihuaya. Xiquita ipan Gn 6:2; Jb 2:1, 38:7 huan Dn 3:25 campa camanalti ten “itelpocahua Toteco”. hualajque para moixnextise iixpa TOTECO, huan inihuaya nojquiya hualajqui Amocualtacat.
Huan TOTECO quitatzintoquili Amocualtacat:
―¿Canque tihuala?
Huan Amocualtacat quiilhui:
―Na ninejnentihuala iixco taltipacti campa nijtachilijtiya nochi ten pano.
Huajca TOTECO quitatzintoquili Amocualtacat:
―¿Tiquitztoc notequipanojca Job? Ipan nochi taltipacti amo aqui seyoc quej ya. Amo aqui hueli quiejelnamiqui ica yon se tamanti cati amo cuali. Quichihua nochi cati xitahuac. Yaya techimacasi huan techtepanita huan mohuejcatalía ten nochi tamanti cati amo cuali.
Pero nopa Amocualtacat quiilhui:
―¿Ta tiquita Job mitztepanita san pampa quinequi? 10 ¡Amo neli! Yaya san mitztepanita pampa nochipa tijmocuitahuijtoc inemilis, ifamilia huan nochi cati quipiya. Amo tijcahuilijtoc ma quiajsi yon se tequipacholi. Tijchijtoc ma quisa cuali nochi tamanti cati quichihua huan tahuel tijricojchijtoc. Yeca mitzhueyimati. 11 Pero xijquixtili nochi cati yaya quipiya huan tiquitas sinta amo mitztelchihuas moixpa.
12 Huajca TOTECO quiilhui Amocualtacat:
―Nimitzmaca caquihuili xijchihua cati ta tijnequis ica nochi cati Job quipiya, pero amo teno xijchihuili itacayo.
Huajca nopa Amocualtacat quisqui iixpa TOTECO huan yajqui.
13 Huan se tonali quema nochi itelpocahua huan iichpocahua Job tacuayayaj ipan ichaj nopa iachtohui ejquet, panoc se hueyi tequipacholi. 14 Huan ajsitihuetzico se tayolmelajquet ipan ichaj Job huan quiilhui:
―Nochi mohuacaxhua tapoxoniyayaj huan nopa burrojme tacuajtinemiyayaj nopona ininechca. 15 Huan hualajque nopa sabeo tacame huan quinichtejque. Quinhuicaque nochi nopa tapiyalme huan quinmictijque nochi motequipanojcahua. Huan san na nimochololti para nimitzyolmelahuaqui.
16 Huan quema noja camanaltiyaya nopa tacat, ajsico seyoc tayolmelajquet huan quiilhui Job:
―Ipan nopa lugar campa tiquinmocuitahuiyayaj moborregojhua, huetzqui tit ten Toteco Dios huan quintati nochi nopa tamocuitahuiani huan nochi moborregojhua. San na nimochololti para nimitzyolmelahuaqui.
17 Huan quema noja camanaltiyaya ni tacat, ajsico seyoc tayolmelajquet huan quiilhui Job:
―Hualajque eyi pamit ten caldeo soldados huan quinichtejque nochi mocamellos. Quinmictijque motequipanojcahua ica macheta huan san na nimochololti para nimitzyolmelahuaqui.
18 Huan quema noja camanaltiyaya ni tacat, ajsico seyoc cati quiilhui Job:
―Motelpocahua huan moichpocahua ilhuichihuayayaj ipan ichaj mocone cati achtohui ehua, 19 huan hualajqui se ajacat cati tahuel chicahuac ten nopa huactoc tali huan quitzohuitejqui nopa cali. Huan itzontzajca nopa cali huetzqui ipan moconehua huan nochi mijque. San na nimochololti para nimitzyolmelahuaqui.
20 Huajca Job moquetzqui huan quitzayanqui iyoyo huan quixinqui itzonteco para quinextis tahuel mocuesohua. Huan motancuaquetzqui huan quihueyichijqui Toteco. 21 Huan teipa quiijto:
―Nixolotic nitacatqui ipan ni taltipacti huan nixolot niyas quema nimiquis. TOTECO techmacatoya nochi cati nijpixtoya. Huan ama yaya techquixtilijtoc. Nijhueyichihua itoca TOTECO.
22 Ipan nochi ni tamanti, Job amo quichijqui yon se tajtacoli yon amo quitatelhui TOTECO quej quichijtosquía se tamanti cati amo cuali.

*1:6 1:6 Ni camanali ipan hebreo quiijtohua “itelpocahua Toteco”. Quinequi quiijtos ilhuicac ehuani. Hueli elis ilhuicac ehuani cati quitoquilía Toteco cati tatzejtzeloltique o nopa ilhuicac ehuani cati huejcajquiya tajtacolchijque huan mochijque ajacame. Nica quiijtohua para Amocualtacat hualajqui inihuaya. Xiquita ipan Gn 6:2; Jb 2:1, 38:7 huan Dn 3:25 campa camanalti ten “itelpocahua Toteco”.