42
Job moyolcuetqui iixpa TOTECO
Huan Job quiilhui TOTECO:
“Na nijmati para ta nochi tihueli tijchihua. Amo aqui huelis mitztzacuilis para amo tijchihuas yon se tamanti cati timoilhuijtoc para tijchihuas. Ta titatzintocayaya ¿ajquiya nopa masehuali cati quiijtohuayaya amo cuali cati tijchihuayaya? Na nieli nopa tacat. Nicamanaltiyaya ten miyac huejhueyi tamanti cati amo nijmatiyaya huan amo nijmachiliyaya.
“Ta techilhui ma nijtacaquili, pampa tijnequiyaya ticamanaltis nohuaya. Tiquijtohuayaya ta techtatzintoquilis huan nimitznanquilis sinta melahuac nijpiya talnamiquilisti.
“Pero TOTECO nimitzilhuía. Na nijcactoya ten ta, pero ama nimitzitztoc. Huan yeca nimoijiya huan nimoyolcuepa moixpa. Nimotemilía taltepocti ipan notzonteco huan nimosehuía ipan cuajnexti para nochi ma quimatica nimoyolcuectoc.”
TOTECO cualanqui inihuaya nopa eyi ihuampoyohua Job
Teipa quema Toteco tanqui camanalti ihuaya Job, quicamanalhui Elifaz cati ehua Temán, huan quiilhui:
“Na tahuel nicualani ica ta huan ica nopa ome mohuampoyohua pampa amo ancamanaltique xitahuac ten na quej notequipanojca Job. Huajca ama xiquincuica chicome becerros huan chicome oquich chivojme, huan xiyaca campa notequipanojca Job. Huan nopona xiquintencahuaca quej se tacajcahualisti tatatili para anquiixtzacuase amotajtacolhua. Huan notequipanojca Job motatajtis por amojuanti huan na nijtacaquilis. Quej nopa amo nimechtzontamiltis quej quinamiqui nimechchihuilis por amotajtacolhua. Pampa amojuanti amo ancamanaltique xitahuac ten na quej notequipanojca Job.”
Huajca Elifaz cati ehua Temán, Bildad cati ehuayaya Súa huan Zofar cati ehuayaya Naamán, yajque huan quichihuatoj senquisa quej Toteco quinnahuatijtoya. Huan TOTECO quitacaquili Job quema motatajti por inijuanti.
TOTECO tahuel miyac quitiochijqui Job
10 Teipa quema Job motatajti por ihuampoyohua, Toteco Dios quiquixtili itaijyohuilis huan quicuepili nochi iricojyo. Huan quimacac ome huelta imiyaca cati quipixtoya achtohuiya.
11 Huan hualajque campa ya nochi isihua icnihua, itaca icnihua huan ihuampoyohua cati quiixmatque achtohuiya huan ilhuichijque ihuaya ipan ichaj. Huan quiyoltalijque huan quiyolchicajque por nochi nopa taijyohuilisti cati TOTECO quititanilijtoya. Huan sesen ten inijuanti quihualiquili Job se nemacti ten tomi huan se anillo ten oro.
12 Huan TOTECO quitiochijqui Job noja más que achtohuiya. Pampa ama quinpixqui 14 mil borregojme, chicuase mil camellos, mil pares huacaxme cati tapoxoníaj huan mil sihua burrojme.
13 Nojquiya TOTECO quimacac seyoc chicome itelpocahua huan seyoc eyi iichpocahua. 14 Nopa achtohui ichpocat itoca eliyaya Jemima, nopa ompa ichpocat itoca eliyaya Cesia huan nopa expa ichpocat itoca eliyaya Keren Hapuc. 15 Huan ipan nochi taltipacti amo oncayaya ichpocame cati tahuel yejyectzitzi quej iichpocahua Job. Huan Job quinmacac iichpocahua inintal huan ininparte ipan nochi cati quipixqui san se quej quinmacac itelpocahua.
16 Huan teipa Job noja itztoya 140 xihuit. Huan quinitac iconehua, iixhuihua, iniixhuihua ininconehua huan iniixhuihua ininconehua ininconehua. 17 Teipa mijqui Job quema eliyaya nelhuehuentzi.