5
TOTECO quinchihuili israelitame se tiochicahualnescayot
Huan quicajque cati TOTECO quinchihuili nopa israelitame nochi nopa tanahuatiani ten nopa amorreos cati itztoyaj ipan ni inaliyo Jordán campa temo tonati huan nochi nopa tanahuatiani ten cananeos cati itztoyaj nechca hueyi at. Quicajque quenicatza TOTECO quihuatzqui nopa hueyat Jordán hasta nopa israelitame quiixcotonque. Huan yeca nochi majmahuiyayaj huan huihuipicayayaj hasta amo aqui motemacac quintehuiti.
Sempa tetequilíaj nopa machiyot circuncisión
Huan TOTECO quiilhui Josué: “Xijchihua cuchiyos ten tet, huan sempa xiquinpanolti nochi israelita tacame huan oquichpilme huan xiquintzontequili iyecapa cuetaxo inintacayo sinta ayemo quichijtoque. Xijchihua san se quej anquichijque achtohuiya.”
Huan Josué quichijqui cuchiyos huan quintequili iyecapa cuetaxo inintacayo nochi oquichpilme huan taca israelitame ipan se tachiquili cati quitocaxtijque Aralot. (Aralot quiijtosnequi Tachiquili Ten Nopa Cuetaxti Cati Tetequilijque.) 4-6 Quema achtohuiya quisque ipan tali Egipto, nochi oquichpilme huan taca israelitame ya motequilijtoyaj. Pero teipa monejque nejnemise 20 xihuit ipan nopa huactoc tali campa amo teno onca hasta mijque senquisa nochi nopa tacame cati quisque ipan tali Egipto huan quipixque xihuit para tatehuitij, pero amo quinejque yase. Huan nopa oquichpilme cati tacajtihualajque ipan nopa huactoc tali amo quintequilijtoyaj. Inintatahua mijque pampa amo quinejque quineltocase TOTECO yon amo quinejque calaquise ipan nopa tali cati nochi temaca hasta mocahua itajca. Yeca TOTECO amo quincahuili nopa tacame ma quiitaca nopa cuali tali cati inihuaya mocajtoya inihuejcapan tatahua para quinmacas. Huajca Josué quintequili iyecapa cuetaxo inintacayo nochi tacame huan oquichpilme cati tacatque ipan nopa huactoc tali pampa inintatahua cati mijque amo quintequilijtoyaj. Huan ama TOTECO quincahuilía ma calaquica ipan nopa tali quej ininpataca inintatahua cati amo quinequiyayaj. Huan quema ya tantoyaj quintequilíaj nopa machiyot ipan nochi taca israelitame, mocajque nopona campa itztoyaj hasta mochicajque huan ayecmo cuajcualohuayaya inintacayo.
Huan huajca TOTECO quiilhui Josué: “Ama, pampa anmotequilijtoque iyecapa cuetaxo amotacayohua, nimechquixtilijtoc nopa pinahualisti cati anquipixque ipan tali Egipto.” Huajca quitocaxti Gilgal campa itztoyaj. (Gilgal quiijtosnequi Quiquixti.) Huan quej nopa itoca hasta ama.
10 Huajca quema nopa israelitame noja mocahuayayaj ipan Gilgal ipan nopa tamayamit nechca altepet Jericó, ilhuichijque para quinescayotijque nopa Pascua Ilhuit ica tiotac ipan 14 itequi nopa metzti. 11 Huan tonili quicuajque cati quipantiyayaj ten itajca nopa tali huan quichijque pantzi cati amo quipiyayaya tasonejcayot huan quicuajque cuayoli tacacatzoli. 12 Huan ipan seyoc tonali quema ya quicuajtoyaj itajca nopa tali, ayecmo huetzqui maná. Huajca nopa israelitame ayecmo quema quipixque maná para quicuase. Ipan nopa xihuit san quicuajque nopa pixquisti cati quipantijtinemiyayaj ipan tali Canaán.
TOTECO quititanili Josué se itapalehuijca
13 Huan ipan nopa tonali quema Josué huan nopa israelitame itztoyaj nechca altepet Jericó, monexti iixpa se cati nesqui quej se tacat cati quipiyayaya se macheta imaco. Huan Josué quinechcahui huan quitatzintoquili:
―¿Tiitztoc tohuaya o tiitztoc inihuaya tocualancaitacahua?
14 Huan nopa tacat tananquili:
―Amo ya nopa. Na nihualajtoc pampa nitayacanquet cati más nihueyi ten iilhuicac ejcahua TOTECO.
Huajca Josué motancuaquetzqui huan mohuijtzonqui hasta icuajtol ajsic talchi, huan quihueyichijqui huan quiilhui:
―Nimotequipanojca. Techilhui taya tijnequi ma nijchihua.
15 Huan nopa hueyi tayacanquet ten iilhuicac ejcahua TOTECO tananquili:
―Xijquixti motecac. Campa tiijcatoc eltoc tatzejtzeloltic, pampa na, nimoTECO, nojquiya niijcatoc nica.
Huan Josué quichijqui cati quiilhui.