11
Juan quintitanqui ome imomachtijcahua ma quicamanalhuitij Jesús
(Lc. 7:18-35)
Quema Jesús tanqui techmachtía timajtacti huan ome tiimomachtijcahua huan techtamiilhui ten taya tijchihuasquíaj, tiyajque ipan totequi. Huan yaya quisqui nepa huan yajqui tamachtito huan tacamanalhuito ipan altepeme cati eltoyaj nechca.
Huan quema Juan cati tecuaalti itztoya ipan tatzacti huan quicajqui cati Cristo quichihuayaya, quintitanqui imomachtijcahua ma quicamanalhuitij. Huajca imomachtijcahua Juan quitajtanilijque Jesús:
―¿Ta tiCristo cati Toteco techilhui hualasquía o monequi noja timochiyase para ma huala?
Huan Jesús quinnanquili: “Xiyaca, xijyolmelahuatij Juan cati anquicactoque huan anquiitztoque. Xiquilhuitij, ica nochicahualis cati popoyotzitzi, ama tachiyaj. Huan cati metzcuachotique, ya cuali nejnemij. Huan masehualme cati tacayo palantoyaj ica lepra, ya mochicajtoque. Cati nacastzactoque, ama ya tacaquij huan cati mictoyaj, ya moyolcuitoque huan cati más teicneltzitzi quicaquij icamanal Toteco pampa niquincamanalhuía. Huan nojquiya xiquilhuitij para Toteco quitiochihuas cati quimachilis ajquiya na huan nechtoquilis.”
Huan teipa quema ya quistoyaj imomachtijcahua Juan, Jesús pejqui quincamanalhuía ten Juan itequi nopa miyac masehualme cati quiyahualojtoyaj. Quiijto: “Quema achtohui anyajque ipan tali huactoc campa amo teno eli para anquiitatij Juan, ¿taya anmoilhuiyayaj anquiitasquíaj? ¿Anmoilhuiyayaj anquiitasquíaj se tacat cati yamanic quej se pilacatzi cati moojolinía quema taajaca? ¡Amo ya nopa! Yon amo anmoilhuiyayaj anquiitasquíaj se tacat cati moyoyontijtoc ica se yoyomit cati nelcuali. Ya anquimatij cati moquentíaj yoyomit cati nelcuali itztoque ipan ininchaj tanahuatiani. Nimechilhuis para ten anyajque. Anyajque ipan nopa tali huactoc campa itztoya Juan pampa anquimatiyayaj yaya se tajtolpanextijquet. Huan nimechilhuía para Juan amo san ten hueli tajtolpanextijquet. Yaya nopa tajtolpanextijquet cati más hueyi. 10 Ipan Icamanal Toteco camanalti ten Juan campa ijcuilijtoc:
‘Xiquita, nijtitanis notayolmelajca ma mitzyacanas.
Yaya quicualtalis iniyolo masehualme para ma mitzselise.’
11 Melahuac nimechilhuía, amo aqui seyoc cati tacajtoc ipan ni taltipacti cati más hueyi iixpa Toteco que Juan cati tecuaaltía. Huan nopa masehuali cati itztoc más pilquentzi ipan itanahuatilis Toteco cati itztoc ilhuicac, yaya elis más hueyi que Juan.
12 “Huan ten nopa tonali quema nejnemiyaya Juan cati tecuaaltiyaya huan hasta ama, miyac quinequij tatehuise ten quenicatza tanahuatis Toteco cati itztoc ipan ilhuicac, pampa Toteco quisencajtoc quenicatza tanahuatis, pero itanahuatilis amo elis quej inijuanti quinequij. Huan yeca quinequij ica ininchicahualis ma quichihuaca ma quipiya seyoc tamanti tanahuatilisti. 13 Nochi itanahuatil Moisés huan nochi tajtolpanextiani cati hualajque achtohui quema ayemo tacatiyaya Juan, techpohuiliyayaj cati panosquía ipan ni tonali. 14 Quiijtojque hualasquía se Elías, huan sinta anquinequij anquimatise, inijuanti camanaltiyayaj ten Juan, pampa Juan yaya Elías. 15 Anquipiyaj amonacas, huajca xijcaquica cati nimechilhuía.
16 “¿Ica taya nimechhuicalotis anmasehualme cati ama anitztoque? Anitztoque quej coneme cati mosehuíaj tianquis huan quinnotzaj sequinoc coneme ma mahuiltica inihuaya huan nopa sequinoc amo quinneltocaj. 17 Huajca nopa coneme cualanij huan quiijtohuaj: ‘Titapitzque para ximijtotica, pero amo anmijtotijque. Tihuicaque se mijca huicat ten tequipacholi quej mictoya se acajya, pero amo anchocaque.’ 18 Huajca anitztoque quej nopa coneme cati amo paquij sinta nochi tamanti amo mochihua quej inijuanti quinequij. Pampa hualajqui Juan huan mosajqui huan amo quiic xocomeca at huan anquiijtojque quipixtoya se iajacayo Amocualtacat. 19 Huan na cati niMocuetqui Masehuali nihualajtoc, huan nijcua huan niqui cati onca huan anquiijtojque nineltacuajquet huan nineltaiquet. Anquiijtojque ninejnemi inihuaya tacajcayahuani cati tainamaj impuesto huan inihuaya tacame cati miyac tajtacoli quichijtoque. Pero sinta Toteco nechmacatoc cuali notalnamiquilis, teipa tanemijya nesis para nijchihua cati xitahuac.”
Toteco quintajtolsencahuas cati amo quicualitase
(Lc. 10:13-15)
20 Teipa Jesús pejqui quiijtohua para amo cuali cati quichijque masehualme ipan altepeme campa quichijtoya miyac tiochicahualnescayot iniixpa, pampa amo moyolpataque. 21 Quiijto: “Anteicneltique cati anehuani altepet Corazín pampa Toteco amechtatzacuiltis. Anteicneltique cati anehuani Betsaida, pampa amo antechneltocaque quema nijchijqui huejhueyi tiochicahualnescayot amoixpa. Sinta masehualme cati huejcajquiya itztoyaj ipan altepeme Tiro huan Sidón quiitztosquíaj nochi nopa tiochicahualnescayot cati nijchijqui amoixpa, moyolpatatosquíaj nimantzi huan nochi masehualme quimajtosquíaj. 22 Pero nojquiya nimechilhuía, ipan nopa tonali quema Toteco tetajtolsencahuas, más chicahuac amechtatzacuiltis amojuanti cati anquicactoque nocamanal, pero amo anquinejque anmoyolpatase, huan amo quej quintatzacuiltis nopa amo cuajcualme cati itztoyaj ipan Tiro huan Sidón huejcajquiya. 23 Amojuanti cati anehuani altepet Capernaum, anmohueyimatij huan anmoilhuíaj anmotananase hasta ilhuicac, pero amo. Antemose hasta micta pampa amo anmoyolpatatoque. Sinta Sodoma ehuani cati itztoyaj huejcajquiya quiitztosquíaj nopa tiochicahualnescayot cati anquiitztoque, moyolpatatosquíaj huan noja mocahuasquía inialtepe hasta ama. 24 Huan ipan nopa tonali quema Toteco tetajtolsencahuas, más amechtatzacuiltis anCapernaum ehuani huan amo quej quintatzacuiltis nopa amo cuajcualme cati huejcajquiya itztoyaj ipan Sodoma.”
Jesús quinnotzqui masehualme ma yaca campa ya
(Lc. 10:21-22)
25 Huan ipan nopa tonali nojquiya Jesús quicamanalhui Itata, Toteco Dios, huan quiilhui: “Notata, ta tiToteco Dios cati titanahuatía ipan ilhuicacti huan ipan taltipacti. Nimitzhueyimati pampa tijtatijtoc ni tamanti para ma amo quimachilica masehualme cati moilhuíaj talnamiquini huan miyac quimachilíaj. Huan ama tiquinnextilijtoc masehualme cati itztoque quej coneme huan amo mohueyimatij. 26 Quena, quej nopa tijchijtoc pampa quej nopa elqui mopaquilis.”
27 Huan Jesús quinilhui nopa masehualme: “NoTata nechmacatoc tequiticayot ipan nochi tamanti. Amo aqui cuali nechixmati, san Toteco noTata, quena, yaya cuali nechixmati. Huan amo aqui quiixmati Toteco noTata, san na, quena, cuali niquixmati. Huan nojquiya quiixmatise nopa masehualme cati nijnequi para niquinnextilis ajquiya ya. 28 Xihualaca campa na nochi amojuanti cati ansiyahuij huan antamamajtiyahuij etic, huan na nimechquixtilis amotamamal para ximosiyajquetzaca. 29 Techcahuilica ma nieli niamoTeco huan xinemica nohuaya. Ximomachtica ten na, pampa na nijpiya noyolo. Amo nimohueyimati huan ica na anquipantise cati amoalma quitemohua para ma mosiyajquetzas. 30 Amo ohui nopa tequit cati nimechmacas. Eltoc quej se tamamali cati amo etic.”