20
Nopa tequipanohuani ipan mili
“Quema tanahuatis Toteco cati itztoc ilhuicac, yaya tetaxtahuis. Yaya itztoc quej ni tetaj cati quipixtoya miyac tali huan se tonali quisqui ica ijnaltzi huan quintemoto tequipanohuani para ma tequititij ipan ixocomecamil. Huan quinilhui quintaxtahuisquía ten ipati se tonali tequit. Huajca inijuanti tequititoj ipan ixocomecamil. Huan nechca las nueve ica ijnaloc, nopa teteco yajqui tianquis huan quinitac sequinoc tacame cati amo tequitiyayaj. Huajca quinilhui: ‘¿Amo anquinequij antechpalehuise ama ipan noxocomecamil? Xihualaca huan nimechtaxtahuis quej quinamiqui.’ Huajca inijuanti nojquiya yajque. Huan nopa tacat sempa yajqui tianquis tajco tona huan sempa quinpanti sequinoc para ma quipalehuica. Huan sempa yajqui tianquis nechca las tres huan quinpanti sequinoc, huan nojquiya quintitanqui ma tequititij imila. Quema san quentzi polihuiyaya para las cinco, sempa yajqui huan quinpanti sequinoc cati amo tequitiyayaj huan quinilhui: ‘¿Para ten san anmoquetztoque nica huan san anquipolohuaj tonali?’
“Huan quiilhuijque: ‘Pampa amo aqui techtanehui ma tijpalehuica.’
“Huajca quinilhui: ‘Techpalehuiquij nojquiya ipan noxocomecamil, huan nimechtaxtahuis quej quinamiqui.’
“Huan ica tapoyahui, nopa tacat quinotzqui itayacanca huan quiilhui: ‘Xiquinnotza nopa tequipanohuani huan xiquintaxtahui. Achtohui xiquintaxtahui cati más tiotac ajsicoj, huan hasta teipa xiquintaxtahui cati hualajque ijnaltzi.’
“Huan quema inijuanti cati tequiticoj a las cinco monechcahuicoj, quintaxtahui quej ipati senquisa se tonal tequit. 10 Huan quej nopa quintaxtahuijtiyajqui hasta ajsic campa nopa cati ajsicoj ijnaltzi, huan nopa masehualme moilhuiyayaj para ininteco quintaxtahuisquía quentzi más, pero nojquiya quinmacac se tonal taxtahuili. 11 Huan quema ya quiselijtoyaj inintomi, mocualanijque ica ininteco. 12 Huan quiilhuijque: ‘Ni tacame cati teipa hualajque san tequitique se hora huan quitanque san se quej tojuanti cati titequitique chicahuac nochi se tonali quema chicahuac eltoya tonati.’
13 “Huan ininteco quinilhui: ‘Nohuampoyohua, amo nimechcajcayajtoc. Nimechilhui nimechtaxtahuisquía ten ipati se tonali tequit huan quej nopa nimechtaxtahui. 14 Xijcuica amotomi huan xiyaca. Na nijnequi niquintaxtahuis ni tacame cati hualajque tiotac san se quej amojuanti. 15 ¿Amo nijpiya tanahuatili nijchihuas cati nijnequi ica notomi? Huelis san anquinchicoitaj pampa nelía cuali niquintaxtahui.’
16 “Quej nopa ica masehualme cati ama tayacanaj, teipa elise cati mocahuase tatepotzco. Huan cati hasta tatepotzco itztoque ama, teipa elise cati tayacanase, pampa Toteco quinnotzas miyac masehualme pero san sequij quintapejpenis para iaxcahua.”
Jesús sempa techilhui para miquis huan moyolcuis
(Mr. 10:32-34; Lc. 18:31-34)
17 Teipa Jesús tejcotiyahuiyaya para altepet Jerusalén, huan ipan ojti techhuicac timajtacti huan ome tiimomachtijcahua iyoca huan techilhui:
18 ―Xiquitaca. Amantzi tiyahuij altepet Jerusalén huan nepa nechtemactilise na cati niMocuetqui Masehuali ica nopa tayacanca totajtzitzi huan ica nopa tamachtiani ten itanahuatil Moisés. Huan inijuanti quiijtose para ma nimiqui. 19 Huan nechtemactilise inimaco seyoc tali ehuani. Huan inijuanti nechhuihuiitase huan nechhuijhuitequise, huan nechcuamapeloltise. Pero ipan eyi tonati nimoyolcuis.
Ininana Juan huan Jacobo quitajtani Jesús ma quinmaca tequiticayot
(Mr. 10:35-45)
20 Huan ininana Juan huan Jacobo monechcahuico campa Jesús inihuaya nopa ome itelpocahua. Ni telpocame eliyayaj iconehua Zebedeo. Huan ininana motancuaquetzqui iixpa Jesús para quitajtanis se favor.
21 Huan Jesús quiilhui:
―¿Taya tijnequi?
Huan nopa sihuat quiilhui:
―Xitanahuati para ni ome notelpocahua ma mosehuica, se ipan monejmat huan seyoc ipan moarraves quema titanahuatis.
22 Huan Jesús quinilhui:
―Amo anquimatij taya antechtajtaníaj.
Huan Jesús quintatzintoquili itelpocahua:
―¿Anquimachilíaj para anhuelise antaijyohuise quej na nitaijyohuis ica se ome tonali?
Huan quinanquilijque:
―Quena, tihuelise.
23 Huan Jesús quinilhui:
―Nelía cati anquiijtohuaj, antaijyohuise miyac quej na nitaijyohuis, pero amo notequi para niquijtos ajquiya mosehuis ipan nonejmat huan ipan noarraves. NoTata, quena, yaya quimati ajquiya mosehuis nopona.
24 Huan timajtacti tiimomachtijcahua tijcajque cati quiijtojque huan ticualanque inihuaya nopa ome icnime. 25 Huajca Jesús technotzqui nochi ma timonechcahuica campa ya itztoya, huan techilhui:
―Anquimatij para tanahuatiani ipan ni taltipacti nelía tanahuatíaj chicahuac. Huan huejhueyi tacame quinequij inimasehualhua nimantzi ma quinneltocaca inincamanal. 26 Pero ica amojuanti amo quej nopa elis para amojuanti anmochihuase anhuejhueyi. 27 Sinta se ten amojuanti quinequi mohueyichihuas, monequi elis inintequipanojca nochi sequinoc. 28 Xijchihuaca quej na cati niMocuetqui Masehuali. Amo nihualajtoc para niquinnahuatis masehualme ma nechtequipanoca huan nihualajtoc para niquintequipanos masehualme, huan para nimotemactilis huan nimiquis para nitaxtahuas cati monequi para niquinmaquixtis miyac masehualme ten inintajtacolhua.
Jesús quinchicajqui ome popoyotzitzi
(Mr. 10:46-52; Lc. 18:35-43)
29 Huan quema Jesús quisayaya altepet Jericó, miyac masehualme quitoquilijtiyahuiyayaj. 30 Huan mosehuiyayaj ojtenti ome tacame cati popoyotzitzi. Huan quema quicajque para panotihualayaya Jesús, pejque quiijtohuaj chicahuac:
―¡Toteco, tiiteipan ixhui David, techtasojta!
31 Huan nopa miyac masehualme chicahuac quintacahualtiyayaj para ma ayecmo tahuejchihuaca. Pero nopa popoyotzitzi achi más tzajtziyayaj:
―¡Toteco, tiiteipan ixhui David, techtasojta!
32 Huan Jesús moquetzqui huan quinilhui:
―¿Taya anquinequij ma nimechchihuili?
33 Huan quiilhuijque:
―Toteco, tijnequij titachiyase.
34 Huan Jesús quintasojtac huan quitali imax ipan iniixteyolhua huan nimantzi tachixtejque huan quitoquilijque ipan ojti.