4
Xipactoca nochipa ipan Tohueyiteco
Huajca, noicnihua, na nelía nimechicnelía miyac huan ica nochi noyolo nijnequi nimechitati pampa tahuel antechmacaj paquilisti. Anitztoque quej se tamanti para na cati nijtantoc pampa nimechilhui icamanal Toteco. Xijsenhuiquilica xiitztoca antemachme ipan Toteco. Nimechicnelía miyac.
Nijnequi niquinilhuis nopa sihuame Evodia huan Síntique ma motapojpolhuica se ica seyoc huan ma quipiyaca san se inintalnamiquilis ipan Jesucristo. Quena, huan nojquiya nimitztajtanía ta cati nelía titequiti nohuaya para xiquinpalehui nopa sihuame ma moyoltalica. Inijuanti tahuel tequititoque para nechpalehuijque tiquinilhuijque masehualme icamanal Toteco. Nojquiya Clemente huan sequinoc toicnihua quinpalehuijque para teilhuise icamanal. Nochi inijuanti quipiyaj inintoca ijcuilijtoc ipan nopa amatapohuali nepa ilhuicac campa ijcuilijtoque nochi cati quipiyaj nemilisti yancuic para nochipa.
Nochipa xipactoca ipan Tohueyiteco. Sempa nimechilhuía, xipactoca. Ma quiitaca nochi masehualme quenicatza anquichihuilíaj cati cuali cati hueli masehuali. Xiquelnamictoca ya monechcahuía para sempa hualas Tohueyiteco.
Ayecmo ximotequipachoca ica yon se tamanti. Más cuali ximotatajtica ica Toteco ipan nochi cati amechpanotihuala. Xijtajtanica ma amechmaca nochi cati monequi huan xijtascamatica ica nochi cati amechchihuilijtoc. Sinta quej nopa anquichihuaj, Toteco amechmacas se tasehuilisti ipan amoyolo cati masehualme amo hueli quimachilise. Huan nopa tasehuilisti quiyahualtzacuas amoyolo huan amotalnamiquilis huan quinmocuitahuis pampa Toteco amechtatzquiltijtoc ipan Cristo.
Ximoyolilhuica ten cati cuali
Huan ama noicnihua, techtacaquilica. San ya ni para nijtamiltis ni tajcuiloli. Ipan amotalnamiquilis san ximoyolilhuijtinemica ten tamanti cati melahuac huan cati nochi quitepanitaj. Ximoyolilhuica ten nopa tamanti cati xitahuac huan cati tapajpactic. Ximoyolilhuica ten tamanti cati tepalehuía huan cati nochi masehualme quicualitaj. Quena, sinta anquicaquij ten cati hueli tamanti cati nelía cuali huan cati nochi masehualme quihueyitalíaj, ipan ya nopa ximoyolilhuica.
Xijsenhuiquilica xijchihuaca nochi nopa tamanti cati nimechmachtijtoc o nimechijcuilhuilijtoc. Quena, nochi cati anquicactoque huan anquiitztoque para nijchihua, ya nopa xijchihuaca huan itztos amohuaya Toteco Dios cati temaca paquilisti.
Altepet Filipos ehuani quimacaque tomi Pablo
10 Na nipaqui miyac huan nijtascamati Toteco pampa sempa antechelnamijque huan antechtitanilijque se quentzi ten ica nimopanoltis. Nijmati para nochipa anquinectoque antechpalehuise, pero panoc tonali quema amo anquipixque quenicatza antechpalehuisquíaj. 11 Amo nimechilhuía para nimotequipachohuayaya pampa nechpolohuayaya ten ica nipanos. Ya nimomatqui para nijpiyas paquilisti ica ten hueli cati nechpanotihuala. 12 Nipaqui quema tahuel pilquentzi nijpiya ten ica nipanos huan nojquiya nipaqui quema nijpiya hasta mocahua. Nipaqui quema nimayana huan quema niixhuitoc. Nipactoc ica miyac o ica pilquentzi. 13 Nochi nihueli nijchihua pampa Cristo nechmaca chicahualisti. 14 Pero masque nipaqui ica cati onca, anquichijtoque cuali quema antechpalehuijque ipan ni taohuijcayot.
15 Ya anquimatij para yon se tiopamit ten taneltocani amo nechpalehuij ica tomi quema achtohuiya nimechilhui icamanal Toteco huan teipa quema niquisqui amotal Macedonia para niyajqui ipan sequinoc talme. San amojuanti cati anehuani altepet Filipos, quena, antechpalehuijque, huan yeca anquiselijque itatiochihualis Toteco. 16 Nojquiya quema nimocahuayaya ipan altepet Tesalónica, ompa o expa antechtitanilijque tomi para ica nimopanoltis. 17 Amo nipaqui san pampa antechmacaque ten ica nipanos, más nipaqui pampa nijmati Toteco paqui ica nopa cuali tequit cati anquichijtoque. Huan yeca yaya quitalis ipan amocuenta huan amechtaxtahuis huan amechtiochihuas. 18 Ama ica ni tomi cati antechtitanilijque ica Epafrodito, nijpiya nochi cati monequi. Nelía nijpiya hasta mocahua. Cati antechmacatoque quipactía Toteco quej anquimacatosquíaj se tacajcahualisti huan itaajhuiyacayo nopa tacajcahualisti mijyotía ajhuiyac huan tejco hasta ilhuicac. 19 Huan Toteco cati nechmocuitahuía na, amechmacas amojuanti nochi cati amechpolohua pampa tahuel miyac iricojyo nepa ipan ilhuicac huan techmacas por cati Cristo Jesús techchihuilijtoc. 20 Ma tijhueyichihuaca Toteco Dios yaya cati Totata para nochipa. Quena, ma amo quema tijtamiltica tijhueyichihuaj. Quej nopa ma eli.
Pablo quinhualtajpalo
21 Xiquintajpaloca nochi cati tatzejtzeloltique ipan Cristo Jesús. Toicnihua cati itztoque nica nohuaya amechontajpalohuaj. 22 Huan nochi sequinoc cati iaxcahua Toteco nica ipan ni altepet amechontajpalohuaj. Huan achi más amechontajpalohuaj cati iaxcahua Toteco cati tequitij ipan nopa hueyi cali para nopa hueyi tanahuatijquet, César.
23 Tohueyiteco Jesucristo ma quipiya hueyi iyolo ica amojuanti. Quej nopa ma eli.