31
Talnamijca camanali para Lemuel Pr. 31:1-9
Ya ni nopa talnamijca camanali cati inana Tanahuatijquet Lemuel ipan Masá quimachti huan cati yaya quiijcuilo.
Ta, tinotelpoca, cati tiquisqui ipan notacayo. Ta cati nijmactili TOTECO, xijtacaquili noconsejo. Amo xiquinmaca sihuame mochicahualis. Amo xinemi ipan nopa ojti campa miyac tanahuatiani mocuapolojtoque.
Lemuel, amo cuali para tanahuatiani huan tayacanani quiise xocomecat iayo, o sequinoc tamanti taili cati cococ. Pampa sinta taise, quielcahuase cati quiijtohua tanahuatili, huan quema quintajtolsencahuase cati teicneltzitzi huan cati taijyohuíaj miyac, huelis quichihuase cati amo xitahuac huan quinixpanose. Xijcahua nopa taili para ma quiica cati taijyohuíaj huan ya miquisnequij, huan para sequinoc cati taijyohuíaj ipan iniyolo ica miyac cuesoli. Inijuanti hueli quiise huan quielcahuase para nelía teicneltzitzi, huan ayecmo quielnamiquise inintaijyohuilis.
Pero ta xiquintenpalehui cati amo hueli camanaltij cuali para momanahuise. Xijmocuitahui para tequichihuani quintajtolsencahuase xitahuac nopa masehualme cati teicneltzitzi. Quena, xiquintenpalehui cati teicneltzitzi huan cati taijyohuíaj. Xiquintajtolsencahua xitahuac quej quinamiqui.
Se sihuat cati nelía cuali Pr. 31:10-31
10 Tahuel ohui para tijpantis se sihuat cati cuali iyolo huan neltalnamiqui. Se sihuat quej nopa achi más ipati huan amo quej nopa piltetzitzi cati más pajpatiyo. 11 Ihuehue hueli motemachía ipan ya ica nochi iyolo. Huan nopa sihuat quichihuas para ihuehue ma quipiya se nemilisti cati nelcuali. 12 Mojmosta quichihuilis ihuehue cati cuali huan quipalehuis.
13 Quitemos yoyomit ten lino huan ten borregojme iniijhuiyo, huan tequitis chicahuac para quiijtzomas cati moquentis ifamilia. 14 Yaya itztoc quej se barco ipan hueyi at. Amo majmahui para yas huejca para quitemos nopa tacualisti cati más cuali para cati itztoque ipan ichaj. 15 Se sihuat cati cuali, mijquehua quema ayemo tanesi para quisencahuas tacualisti para ifamilia, huan para quinilhuis itequipanojcahua taya tequit ma quichihuaca. 16 Nopa sihuat quitachiliti se tali huan quicohuas. Nopona quitocas se xocomeca mili ica cati quitantoc.
17 Nopa sihuat quipiya imetz huan imax cati tetic, huan quinelpactía tequitis. 18 Quimocuitahuía nopa tomi cati imaco eltoc para quitequihuis cuali huan ica talnamiquilisti. Yaya tequiti hasta tahuel tayohua. 19 Quimalina borrego ichcat huan quichihua hilera.
20 Nochipa quinpalehuía cati teicneltzitzi ica cati quichijtoc ica imax huan quintemohua cati taijyohuíaj para quinpalehuis.
21 Amo motequipachohua masque tasehuetzi pampa quinchihuilijtoc nochi ifamilia iniyoyo cati tilahuac huan totonic. 22 Yaya quichijchihua taquemit cati yejyectzi para itapech. Moyoyontía ica iyoyo ten moradojtic huan lino cati más patiyo cati yaya mochijchihuilijtoc.
23 Nochi masehualme quiixmatij ihuehue pampa quitalijtoque se tequitiquet ipan tequicali ica ne sequinoc tayacanani. Campa hueli nochi quitepanitaj.
24 Nopa cuali sihuat quichijchihua yoyomit huan tzinquechilpicayot cati más cuali, huan quinemaquiltía tanamacani.
25 Nochi quimatij para nopa sihuat quipiya miyac chicahualisti huan nochi quitepanitaj. Yaya amo momajmatía para elis nanatzi. 26 Se cuali sihuat camanalti ica miyac talnamiquilisti, huan tamachtía ica miyac taicnelijcayot. 27 Ica miyac cuidado quitachilía sesen piltamantzitzi cati quimonequilía ifamilia. Amo quema tatzihui.
28 Iconehua huan ihuehue quitascamatilíaj. Inijuanti camanaltij cuali ten ya huan quiilhuíaj: 29 “Miyac sihuame ipan ni taltipacti quichihuaj cati cuali huan quipiyaj miyac yajatili, pero ta tiquinpano nochi sequinoc.”
30 Quena, iyejyejca se sihuat amo huejcahuas huan icualnesca huelis mitzcajcayahuas, pero se sihuat cati quitepanita TOTECO, nochi masehualme quihueyichihuase ipan nochi inemilis. 31 Ma quiseli tatepanitacayot nopa cuali sihuat por nochi cati cuali cati quichihua. Huan ma quitascamatilica nochi cati quihuicaj tequiticayot ipan ialtepe por itequi cati nelcuali.