150
Xijpaquilismacaca Toteco ica miyac tamanti tepos tatzotzonali
¡Xijpaquilismacaca TOTECO!
Xijpaquilismacaca TOTECO ipan itiopa.
Xijpaquilismacaca nepa ipan ilhuicac cati yaya quichijchijqui ica ihueyi chicahualis.
Xijpaquilismacaca por nochi nopa huejhueyi tamanti cati yaya quichihua.
Xijpaquilismacaca pampa tahuel hueyi ichicahualis.
Xijpaquilismacaca ica tapitzali,
Xijpaquilismacaca ica guitarra huan ica arpa.
Xijpaquilismacaca ica panderos huan ximijtotica.
Xijpaquilismacaca ica nochi tamanti tatzotzonali cati quipiyaj cuerdas,
huan ica acatapitzali.
Xijpaquilismacaca ica platillos cati cuajcualtzi tzilinij.
Nochi cati yoltoque ma quipaquilismacaca TOTECO.
¡Xijpaquilismacaca!